Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Landdistriktskonferencen 2017

Konferencen bød bl.a. på 4 præsentationer af CLF medarbejderne. Læs deres forskellige input til "På vej mod nye fortællinger i landdistrikterne "

På vej mod nye fortællinger om landdistrikterne

”Det er først og fremmest gennem vore fortællinger, vi konstruerer en version af os selv i verden, og det er gennem sine fortællinger, en kultur giver sine medlemmer modeller for identitet og handling.” Jerome Bruner 1998: s 43

Forandringer kræver således nye fortællinger. Relevant i forhold til landdistrikterne er der de lokale fortællinger: ”Hvad er det for en landsby vi bor i”, det er de fortællinger, der kan være med til at brande stedet som et godt (i nogle tilfælde også et umuligt) sted at leve og arbejde. Men disse lokale fortællinger kolliderer ofte med de store fortællinger, der cirkulerer i vores samfund om landdistrikterne, f.eks.: ”Centralisering og effektivisering giver bedre og billigere service til borgerne.” ”Udkantsområderne er en økonomisk belastning for samfundet.” ”De unge vil søge imod storbyerne, for det er der fremtiden og mulighederne er, denne udvikling kan vi ikke stoppe.” Fortællinger, der bl.a. har betydning for den politik der føres, og for om banker og kreditforeninger vil låne penge til investeringer i landdistrikterne. Der er således ikke kun brug for nye lokale fortællinger om, hvordan man lokalt kan udvikle sig i en bæredygtig retning, der er også brug for nye store fortællinger, der beskriver, hvordan center og periferi er gensidige afhængige!

Læs også  slides fra præsentationen

 

Præsentationerne fra delsessionerne:

 

Skolelukningerne i Tønder Kommune 2010-11: Konsekvenserne for de berørte lokalsamfund

Debatten om lukninger af kommuneskoler, som har raset mange steder i landet, viser, at der er en mangel på studier, der kan belyse de positive og negative konsekvenser for de berørte lokalsamfund.

Præsentationen formidlede resultater fra en undersøgelse i 2015 om konsekvenserne af lukningen af de 8 af Tønder Kommunes 19 skoler i 2011. Disse lukninger har overordnet medført en øget befolkningstilbagegang i de berørte sogne gennem perioden 2010-2017. Endvidere viser interviews, at mange af lokalsamfundene er præget af øget fraflytning, faldende huspriser, problemer med at optage lån for potentielle huskøbere, samt at det generelt er blevet sværere at tiltrække børnefamilier.

I alle lokalsamfund er der sket en social fragmentering. Blandt de positive konsekvenser er oprettelsen af Bedsted Friskole og et kommunalt rejsehold, der i perioden efter lukningerne i et vist omfang har genoprettet beboernes tillid til kommunen.

Gunnar Lind Haase Svendsen præsenterede. Læs også slides fra præsentationen

Er der stemning i befolkningen for at yde landdistrikterne økonomisk hjælp?

Præsentationen gennemgik svar fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2011 vedrørende borgernes holdning til, at der bruges offentlige midler på landdistriktsudvikling.

Et stort flertal i befolkningen var positivt indstillede, hvilket indikerer en overordnet goodwill i befolkningen i forhold til at bevare og udvikle de danske landdistrikter.

Jens Fyhn Lykke Sørensen præsenterede. Læs slides fra præsentationen

"At forlade gruppen" og blive "fiskerpigen fra Esjerg" - om hvordan unge studerende kan bidrage til at skabe nye fortællinger

Annette Aagaard Thuesen, Eva Mærsk og Helle Rotbøll Randløv præsenterede. Læs slides fra præsentationen

Læs også de øvrige præsenationer fra Landdistriktskonferencen 2017 på Land og Livs hjemmeside

 

 

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 25.10.2017