Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Kirken på landet

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter – projekt ”Kirken på landet” har indgået en aftale med Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet om en samfinansieret forskningsundersøgelse, der skal gennemføres i første halvdel af 2018

Flere studier af landdistrikter har vist, at samarbejde på tværs mellem forskellige interessegrupper i et landdistrikt er vigtigt for at skabe positiv udvikling. I et sådan perspektiv vil samarbejde mellem menig-hedsråd og mere alment orienterede sammenslutninger som lokalråd altså blive antaget som positivt.

Men hvad er det for nogle spillebaner de to typer af sammenslutninger spiller på? Hvad er det for nogle styrker, de hver især besidder og hvad er udviklingspotentialet i at bringe dem sammen? Det er dette, som undersøgelsen vil sætte fokus på gennem dybdegående undersøgelser af en række lokalsamfund, hvor et tværgående samarbejde mellem folkekirken/menighedsrådet og øvrige foreninger og organisati-oner allerede er etableret i forskellig form og intensitet. Opmærksomheden rettes i særlig grad mod lo-kalrådet som potentiel platform og ramme for både formelle og uformelle initiativer i et eller flere samar-bejdende landsogne.

For yderligere oplysninger, kontakt projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (hnj@km.dk, 30593696) eller lektor Annette Aagaard Thuesen fra Center for Landdistriktsforskning (aat@sam.sdu.dk, 65504225).


Redaktionen afsluttet: 29.09.2017