Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Positive evalueringer af CLF

Fra november 2009 til marts 2010 har CLF været genstand for både en intern SDU-evaluering og en ekstern bestilt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet.

Ministeriernes evaluering er gennemført af konsulentfirmaet Oxford Research både som interviews med ledelse og medarbejdere og som en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 800 personer med kendskab til Center for Landdistriktsforskning. Evalueringen retter sig mod perioden 2006-2009, mens centret fortsat hed Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL). Derfor benytter denne evaluering overvejende betegnelsen ”IFUL”.

Det konkluderes, at langt den overvejende del – 9 ud af 10 – har et godt kendskab til IFULs arbejde, og at forskningen herfra tjener til inspiration i brede kredse foruden i diverse forskningsmiljøer at være anerkendt for sin høje kvalitet. Det er således det dominerende indtryk, at IFUL har haft stor betydning for de seneste års udvikling i landdistrikterne. Dog peger evalueringen på, at der fortsat er potentiale for at udvikle samarbejder med kommuner og dermed bidrage til implementeringen af kommunernes landdistriktspolitikker.

Den interne evaluering er bestilt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet og gennemført som en såkaldt ”fagfælle”-bedømmelse af professor Hilkka Vihinen fra forskningscentret for landbrug og fødevareøkonomi (MTT) i Helsinki, og professor og tidl. direktør for Norsk Senter for Bygdeforskning i Trondheim, Reidar Almås. Konklusionen er på linje med den anden evaluering og fremhæver bl.a. en fornem ”track-record” vedrørende forskningspublikationer og ydelser i forhold til centrets resultatkontrakter med Indenrigs- og Sundhedsministeriet henholdsvis Fødevareministeriet såvel som til eksterne projekter.

Læs evalueringerne:
Oxford Research’s evaluering på bestilling af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Fagfælle-bedømmelsen, bestilt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Redaktionen afsluttet: 31.05.2010