Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Hvordan spiller provinsuniversitetet sammen med studerendes motiver og strategier

Dette Ph.D.-projekt undersøger, hvordan unge på videregående uddannelser bruger (im)mobilitet til og fra land- og byområder som en del af deres livsudviklingsstrategier- og fortællinger.

 

I mange europæiske lande ses unges flytninger mod byerne på med særlig skepsis, da denne type fraflytning er blevet synonym med fald i menneskelig kapital i landdistrikterne. Bekymringen begrundes med, at det ofte er de ressourcestærke unge, som flytter væk i deres søgning efter et job eller en videregående uddannelse. Der er ligeledes en tendens til, at universiteter placeret i provinsen har sværere ved at tiltrække studerende end universiteter i større byer i både Danmark og Holland. Dette projekt kaster lys over de underliggende ungdomskulturelle tendenser i (im)mobilitets mønstre, som kan forklare – og på sigt afhjælpe - disse tendenser. Tidligere forskning viser, at for de unge mennesker er søgningen ind på en videregående uddannelse blot en af mange livsvalg, som skal træffes, og at dette valg ofte har konsekvenser for både migration, identitet og de unges sociale kontekst. Tillige har introduktionen af Bachelor/Master systemet i forbindelse med Bolognaprocessen og standardiseringen af de europæiske videregående uddannelser højnet muligheden for at flytte landsdel og uddannelse både før, under og efter en videregående uddannelse betragteligt.

 

Projektet er opdelt i fire hoveddele:

 

Første del omhandler de fordele og ulemper, som er relateret til flyttemønstre ved Bachelor-studerendes start på deres uddannelse i Esbjerg og København. Projektet tager her et kritisk blik på immobilitet som ”failure to leave” og undersøger i stedet de fordele, som kan opstå, når en studerende vælger at tage en uddannelse i den by eller region, de kommer fra.

 

Anden del omhandler de sociale normer, som studerende oplever i forbindelse med en videregående uddannelse i forhold til mobilitet og immobilitet. Denne del af projektet undersøger, hvordan studerende strategisk inkorporerer mobilitets og immobilitets narrativer i deres livsfortælling under videregående uddannelser i konstant forhandling mellem stedtilknytning og livsudvikling.

 

Tredje del undersøger, hvordan færdiguddannede studerende bruger deres livsfortælling under deres videregående uddannelse i forbindelse med etbosætningsvalg og søgning efter første job.

 

Fjerde del undersøger, hvordan studerende på videregående uddannelser formår at fastholde stedtilknytning og de deraf følgende fordele (ift. bosætnings- og jobmuligheder) gennem digitale og sociale medier.

 

Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem University of Groningen i Holland og Syddansk Universitet i Danmark. Projektet har Groningen by og provins, samt Esbjerg og Region Syddanmark som case-områder.

 

Projektet blev påbegyndt i 2017 og forventes afsluttet i 2021.

 

Kontaktperson: Eva Mærsk, evm@sam.sdu.dk eller e.maersk@rug.nl, telefon: +45 53868980