Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Ukrainske elever i danske skoler

Modtagelsen af de ukrainske flygtningebørn i Danmark skete i en unik historisk kontekst. Medieinteressen, danskernes generelle støtte til Ukraine og ukrainerne, de blågule faner der vajede fra offentlige bygninger og særloven om ukrainske flygtninge skabte en helt ny situation og sammen med den øgede digitalisering af undervisning og hverdagsliv en helt ny kontekst for modtagelsen af disse nye elever i grundskolen.

 

Denne unikke situation gav skoler og kommuner anledning til og mulighed for at gå nye veje i modtagelsen af de ukrainske elever, og vi forventede derfor at se en række nye tiltag og tilgange afprøvet i de forskellige kommuner. Vi mener, at det er af afgørende samfundsmæssig betydning at dokumentere og undersøge denne udvikling empirisk, og det er det vi gør i dette forskningsprojekt.

 

Forskningsfokus

Vi følger de ukrainske elevers vej ind i grundskolen og undersøger, hvordan eleverne modtages af kommuner og skoler, hvilke alternative undervisnings- og skoleformer, der opstår i denne unikke kontekst. Med en tværfaglig forskergruppe anlægger vi et flerdimensionelt blik på forskningsfeltet og ønsker at besvare delspørgsmål fra tre perspektiver

 

 • Skole/forvaltningsperspektiv
 • Undervisningsperspektiv
 • Barnets/elevens perspektiv

Skole/forvaltningsperspektivet

Herunder ønsker vi bl.a. at undersøge følgende spørgsmål:

 • Hvordan organiserer kommunen modtagelsen af de ukrainske elever?
 • Hvad kendetegner projektskolerne i forhold til skoleform, størrelse, elevgrundlag, profil osv.?

Undervisningsperspektivet

 • Hvordan er de ukrainske elevers deltagelsesmuligheder i skolen? 
 • Hvad er det for et skoleliv, de tilbydes og får?
 • Hvordan stiller opholdet i den danske skole de ukrainske elever i forhold til videre uddannelse i Danmark og Ukraine?
 • Fagligt indhold og faglig deltagelse
 • Sproglige praksisser
 • Dansk som andetsprog og flersprogethedspædagogik i undervisningen
 • Lærerens og pædagogernes perspektiv

Barnets/elevens perspektiv

 • Afdækning af elevernes baggrund, familiesammensætning, tilknytning med videre.
 • Hvilke relationer har de og får de undervejs til jævnaldrende i DK, Ukraine og andre steder?
 • Hvordan er deres fritidsliv – hvordan går det med deltagelsen i lokalsamfundet?
 • Hvor og hvordan bor de, og evt. har de boet, i deres tid i Danmark?
 • Hvilke forventninger, forestillinger og/eller forhåbninger har de ift. fremtiden?
 • Hvordan udvikles elevernes digitale liv/online forbindelser til venner og familie i Ukraine og andre lande/andre steder i DK?
 • Hvordan ser elevernes og familiernes sproglige repertoire ud, hvordan praktiseres og udvikles det under indslusningen i det danske skolesystem?

Design & empiri

Vi har udvalgt et antal case-skoler, der er placeret i kommuner med forskellige modeller for modtagelsen af flygtningebørnene.

Vi anlægger både et migrations- og et sprogligt fokus, og udvikler i den tværfaglige gruppe interviewguides, aktiviteter og observationsguides, der kan bidrage til begge perspektiver. Vi arbejder med følgende typer empiri:

 

 • Dokumenter (skole- og forvaltningsniveau)
 • Interviews (skoleledelse, forvaltning, lærere, pædagoger, elever, forældre)
 • Observation (undervisning, evt. frikvarterer og fritidsaktiviteter)

Deltagende forskere

Projektgruppen er etableret i regi af Center for Grundskoleforskning med deltagere fra flere fokusområder og fra partnerinstitutioner og associerede institutioner.

 

 Navn Institution   Forskningsfokus
 Gro Hellesdatter Jacobsen   Syddansk Universitet  Migration
 Line Møller Daugaard   VIA University College Flersprogethed og  modersmålsundervisning
 Rikke Brown  Professionshøjskolen Absalon  Udsathed, børneperspektiver og fællesskaber 
 Elina Maslo  Holstebro Sprogcenter  Ukrainsk skole, dansk som andetsprog 
 Søren Sindberg Jensen  Syddansk Universitet  Inklusion og minoriteter 
 Line Krogager Andersen  Syddansk Universitet  Sprogdidaktik og tværsproglighed 
 Thomas Enemark Lundtofte  Syddansk Universitet  Børns digitale liv 
 Mette Vedsgaard Christensen   VIA University College  Nyankomne flygtningebørn 
 Inga Kapustian  Syddansk Universitet  Ukrainsk og dansk skole 
 Mette Rose Kjær Thomsen  Syddansk Universitet  Inklusion, dansk som andetsprog
 Karoline Lund Nielsen  Syddansk Universitet  Inklusion, dansk som andetsprog

 

Udvalgte materialer og udgivelser

 

Liv i Skolen (4/2023)

Læs om erfaringerne med at modtage ukrainske børn og familier i de danske skoler.

 

Blog: Ukrainske elever i danske skoler: Hvad har vi lært, og hvad kan vi lære?, Folkeskolen.dk (10/2 2023)

Blog: Ukrainske elever i danske skoler – nyt pilotprojekt v. Center for Grundskoleforskning, Folkeskolen.dk (16/9 2022)

 

Udgivelser fra konferencer, arrangementer mv. 

 

Forskergruppen bag Ukraineprojektet sammen med bidragydere tilLiv i Skolen-udgivelsen om ukrainske elever i danske skoler, fotograferet i forbindelse med boglanceringskonference på SDU i december 2023.