Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Forskning om, med og for grundskolen

  • At forske om grundskolen handler om at undersøge og forstå skolen i al dens kompleksitet. Vi er i udgangspunktet åbne for alle typer undersøgelsesdesign – det afhænger af spørgsmålet, der skal undersøges.
  • At forske med grundskolen handler om at samarbejde med alle relevante aktører. I den nære skolesammenhæng er det elever, lærere, pædagoger, skoleledere og forældre. Og lidt på afstand er det fx skoleforvaltere, interesseorganisationer, politikere med flere.
  • At forske for grundskolen handler om at forske for praksis. Al skoleforskning er værdibaseret og rummer et potentielt handlingsanvisende aspekt. Skolereformer sætter en dagsorden for den skoleforskning, som vi går ind i. Men vi sætter også vores egen forskningsdagsorden inspireret af viden og vores vurdering af samfundsmæssige udfordringer, der kalder på forskning.

 

Vi er opmærksomme på koblinger inden og uden for grundskolen

I vores forskning har vi et praksisrettet fokus på didaktik og skoleudvikling, og vi stræber efter at fremme det gode børne- og ungeliv i et bæredygtighedsperspektiv.

 

I vores forskning er vi optaget af koblinger mellem det formelle grundskolesystem – i al dets kompleksitet – og andre systemer. Det gælder fx koblingen mellem forskning, læreruddannelse og undervisningspraksis i skolen. Det gælder koblingen til andre uddannelsesniveauer, både overgange fra dagtilbud til grundskole og fra grundskole til ungdomsuddannelser. Og det gælder koblingen til livet uden for skolen og det man kan kalde for sammenhængen mellem uformel læring og formel læring.

 

Metodisk spænder centeret bredt. Vi har principielt ingen præference for en særlig forskningstilgang, men ønsker at bedrive kvalitativ, kvantitativ og teoriudviklende forskning, som både kan være eksplorativ og intervenerende.

 

Et af formålene med at bringe forskningsmiljøer fra forskellige dele af SDU og professionshøjskoler sammen er at samle, dele og videreudvikle vores metodiske kompetencer – i sidste ende til gavn for praksis.

 

 

 

Center for Grundskoleforskning

Vi arbejder med projektinitiativer, der ligger inden for udvalgte fokusområder.

Læs mere om vores aktuelle fokusområder