Skip to main content
DA / EN

Mere om Aqua-NbS

Målet med akvatiske naturbaserede løsninger er bl.a. at sikre akvatiske økosystemers tilpasning til klimaændringer herunder at sikre en bæredygtig udvikling med kulstoflagring og nul-drivhusgasemission. Akvatiske naturbaserede løsninger understøtter klimatilpasning og klimaafbødning på en måde der også gavner biodiversiteten og miljøtilstanden og opbygger en økologisk robusthed i disse økosystemer. Eksisterende tiltag med akvatiske naturbaserede løsninger mangler ofte koordination på tværs af projekter og de omhandler ofte mindre projekter f.eks. med fokus på kun ét habitat eller én metode. Disse begrænsninger resulterer i, at synergier og opnåede erfaringer ved akvatiske naturbaserede løsninger ofte ikke udnyttes. Samtidig skaber dette en uvished om en række af de potentielle fordele og økosystemtjenester der kan opnås ved disse tiltag herunder kulstoflagring, klimaregulering, vandrensning, kystsikring og styrkelse af økosystemets habitater.

Elitecentrets overordnede vision er at samle viden fra små-skala forsøg til implementering i stor-skala økosystemer. De resultater vi opnår, vil omhandle både muligheder og udfordringer ved opskalering af akvatiske naturbaserede løsninger, hvilket vil inkludere analyser af økosystemsfunktioner med tilhørende økonomiske vurderinger samt retningslinjer for omkostningseffektiviteten ved øget anvendelse af akvatiske naturbaserede løsninger. Vi benytter en interdisciplinær metode baseret på en sammenhængende land-til-hav tilgang. Aqua-NbS er et tværdisciplinært center med forskere fra tre fakulteter fordelt på fire institutter, hhv. Biologisk Institut, Institut for Teknologi og Innovation, Økonomisk Institut samt Institut for Erhverv og Bæredygtighed. 

Sidst opdateret: 16.04.2024