Skip to main content
Geriatri

Brugerråd

Formålet med Forskningsbrugerrådet i Geriatrisk Forskningsenhed er overordnet at sikre patient- og pårørendeinvolvering i forskningsprojekter og perspektivering på udvikling af forskningsprojekterne, der initieres i forskningsenheden.

Forskningsbrugerrådet består af repræsentanter fra Ældrerådet, Alzheimer Foreningen, Ældresagen, en kommunal ledelsesrepræsentant samt tidligere indlagte patienter og nære pårørende. Desuden indgår forskere fra Geriatrisk Forskningsenhed. Der tilstræbes en ligelig fordeling af kvinder og mænd, med forskellige baggrunde, perspektiver og udfordringer. Ligeledes tilstræbes det, at forskerne repræsenterer forskellige forskningsgrupper – der vil således både være professorer samt en Ph.d.-studerende med til møderne.

Rådets patient- og pårørendemedlemmer vælges på baggrund af indkomne forslag efter opslag i afdelingens sengeafsnit og ambulatorium. Øvrige rådsmedlemmer udpeges af de nævnte interesseorganisationer og ved henvendelse til ledere repræsenterende 1-2 kommunale hjemmeplejefunktioner. Der vælges op til 5 patienter eller pårørende, mens der kan vælges en repræsentant fra hhv. Ældresagen, og Alzheimer Foreningen, samt op til 2 repræsentanter fra kommunale ældreråd og fra de kommunale ledere i hjemmeplejen. Opslag sker i marts måned i ulige år. Der vil være mulighed for genvalg, hvis man ønsker det. Medlemmerne sidder i rådet i en periode på 2 år.

Medlemmerne repræsenterer ikke sig selv eller egne problemstillinger. Der vil således aldrig blive drøftet private problemstillinger eller individuelle patientsager ved møderne. Politiske problemstillinger vil heller ikke blive drøftet -  med mindre de har relevans og betydning for de aktuelle projekter.

Sidst opdateret: 20.10.2023