Skip to main content

Forskningsområder

Forskningsområder

Symptomer, lægesøgning og diagnostik i praksis

Vi oplever alle symptomer fra kroppen, men tolker disse på vidt forskellig vis, og langt fra alle symptomer fører til lægehenvendelse. Inden for forskningsfeltet fokuseres på kortlægning og analyse af symptomer i den almene befolkning og belysning af faktorer af betydning for lægesøgning, herunder betydningen af borgernes evne til at navigere i sundhedsvæsenet.

Endvidere belyser forskningsfeltet den diagnostiske proces i almen praksis inden for udvalgte områder med specielt fokus på sårbare patientgrupper, gastroenterologiske problemstillinger gynækologiske sygdomme, symptomer fra luftvejene, infektioner, smertesyndromer og funktionelle lidelser.

Læs mere om Symptomer, lægesøgning og diagnostik i praksis

 

Organisering i almen praksis

Almen praksis står i disse år overfor en række udfordringer relateret til den overordnede organisering og regulering af sektoren. Denne forskningsgruppe bidrager til at beskrive og analysere nogle af disse udfordringer gennem tværfaglige samarbejder med læger, økonomer og andre professioner.

Læs mere om Organisering i almen praksis

 

Eksistentiel og åndelig omsorg

Forskningsgruppen ”Eksistentiel og Åndelig Omsorg” er startet i efteråret 2017 i Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU, men bygger på langvarigt samarbejde mellem forskere på SDU. Formålet med gruppen er at undersøge syge borgeres eksistentielle og åndelige behov og hvordan vi bedst kan møde disse behov i Almen Praksis og Sundhedsvæsenet bredt gennem en strategisk og fagligt velfunderet sundhedsorienteret praksis, der prioriterer fokus på det hele menneske med alle dets mange behov – fysiske, psykiske, sociale og åndelige.

Læs mere om Eksistentiel og åndelig omsorg

 

Risikoforståelse og kommunikation

Emnerne omhandler hvordan forskellige risikomål forstås og bedst formidles, og hvilke konsekvenser det har for patienters komplians og lægers valg af udredningsstrategi.

Læs mere om Risikoforståelse og kommunikation

Relationer i almen praksis

Formålet med gruppen ”Relationer i almen praksis” er at generere forskningsbaseret viden til gavn for borgere, professionelle, og samfund om relationers betydning for menneskers sundhed, sygdom, og helbredelse.

Læs mere om Relationer i almen praksis

 

Sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme

Livsstilsrelaterede sygdomme, som type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom og hjertekarsygdomme udgør et stort og globalt folkesundhedsproblem. På verdensplan er 422 millioner mennesker diagnosticeret med diabetes mellitus, og hjertekarsygdomme tegner sig for 29,6% af alle dødsfald (15,6 millioner dødsfald) på verdensplan, hvilket gør dem til den absolut hyppigste dødsårsag.

Det overordnede mål for gruppen er at bidrage til en reduktion i forekomsten af livsstilsrelaterede sygdomme.

Læs mere om Sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme

 

Audit Projekt Odense (APO)

APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense. APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis, der også henvender sig til andre personalekategorier i den primære sundhedstjeneste – fx praktiserende speciallæger, praktiserende fysioterapeuter og praksispersonale. APOs formål er at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering, samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter.

Læs mere om Audit Projekt Odense (APO)

Center for digital sundhedsforskning

Center for Digital Sundhedsforskning arbejder vi både med udvikling og innovation samt implementering og evaluering. Det er et erklæret mål for centret at ændre den måde sundhed og omsorg udføres på i dag, hvilket vi vil gøre gennem samarbejde med aktørerne i det nære sundhedsvæsen både nationalt og internationalt. Dette gøres blandt andet gennem forskning i den borgernære sundhed som omhandler de 8758 timer om året patienter ikke er hos deres praktiserende læge.

Læs mere om Center for digital sundhedsforskning (under opbygning)

 

Sidst opdateret: 01.11.2021