Skip to main content
Forskningsenheden for Almen Praksis

Forskningsområder

Enhedens forskningsstrategi er centreret omkring mødet mellem patienten og almen praksis. Læs her om vores spændende forskningsfelter og projekter.

Forskningsenhedens fremmeste mål er at bidrage til forbedring og udvikling af sundheden for patienter i sundhedsvæsenet med særligt fokus på indsatsen i og omkring almen praksis.

Enheden huser et tværvidenskabeligt miljø med forskningssamarbejde mellem almen medicin, psykologi, teologi, religionssociologi, antropologi, risikokommunikation, statistik, sundhedsøkonomi, ergoterapi, sygepleje, jordemodervidenskab, medievidenskab og folkesundhedsvidenskab. I det tværdisciplinære arbejde betjener vi os således af flere metoder såvel inden for kvantitativ som kvalitativ forskning.

Forskningsområder

Symptomer, lægesøgning og diagnostik i praksis

Vi oplever alle symptomer fra kroppen, men tolker disse på vidt forskellig vis, og langt fra alle symptomer fører til lægehenvendelse. Inden for forskningsfeltet fokuseres på kortlægning og analyse af symptomer i den almene befolkning og belysning af faktorer af betydning for lægesøgning, herunder betydningen af borgernes evne til at navigere i sundhedsvæsenet.

Endvidere belyser forskningsfeltet den diagnostiske proces i almen praksis inden for udvalgte områder med specielt fokus på sårbare patientgrupper, gastroenterologiske problemstillinger gynækologiske sygdomme, symptomer fra luftvejene, infektioner, smertesyndromer og funktionelle lidelser.

Læs mere om Symptomer, lægesøgning og diagnostik i praksis

Organisering i almen praksis

Almen praksis står i disse år overfor en række udfordringer relateret til den overordnede organisering og regulering af sektoren. Denne forskningsgruppe bidrager til at beskrive og analysere nogle af disse udfordringer gennem tværfaglige samarbejder med læger, økonomer og andre professioner.

Læs mere om Organisering i almen praksis

Eksistentiel og åndelig omsorg

Forskningsgruppen ”Eksistentiel og Åndelig Omsorg” er startet i efteråret 2017 i Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU, men bygger på langvarigt samarbejde mellem forskere på SDU. Formålet med gruppen er at undersøge syge borgeres eksistentielle og åndelige behov og hvordan vi bedst kan møde disse behov i Almen Praksis og Sundhedsvæsenet bredt gennem en strategisk og fagligt velfunderet sundhedsorienteret praksis, der prioriterer fokus på det hele menneske med alle dets mange behov – fysiske, psykiske, sociale og åndelige.

Læs mere om Eksistentiel og åndelig omsorg

Risikoforståelse og kommunikation

Emnerne omhandler hvordan forskellige risikomål forstås og bedst formidles, og hvilke konsekvenser det har for patienters komplians og lægers valg af udredningsstrategi.

Læs mere om Risikoforståelse og kommunikation

Relationer i almen praksis

Formålet med gruppen ”Relationer i almen praksis” er at generere forskningsbaseret viden til gavn for borgere, professionelle, og samfund om relationers betydning for menneskers sundhed, sygdom, og helbredelse.

Læs mere om Relationer i almen praksis

Sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme

Livsstilsrelaterede sygdomme, som type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom og hjertekarsygdomme udgør et stort og globalt folkesundhedsproblem. På verdensplan er 422 millioner mennesker diagnosticeret med diabetes mellitus, og hjertekarsygdomme tegner sig for 29,6% af alle dødsfald (15,6 millioner dødsfald) på verdensplan, hvilket gør dem til den absolut hyppigste dødsårsag.

Det overordnede mål for gruppen er at bidrage til en reduktion i forekomsten af livsstilsrelaterede sygdomme.

Læs mere om Sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme

Audit Projekt Odense (APO)

APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense. APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis, der også henvender sig til andre personalekategorier i den primære sundhedstjeneste – fx praktiserende speciallæger, praktiserende fysioterapeuter og praksispersonale. APOs formål er at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering, samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter.

Læs mere om Audit Projekt Odense (APO)

Center for digital sundhedsforskning

Center for Digital Sundhedsforskning arbejder vi både med udvikling og innovation samt implementering og evaluering. Det er et erklæret mål for centret at ændre den måde sundhed og omsorg udføres på i dag, hvilket vi vil gøre gennem samarbejde med aktørerne i det nære sundhedsvæsen både nationalt og internationalt. Dette gøres blandt andet gennem forskning i den borgernære sundhed som omhandler de 8758 timer om året patienter ikke er hos deres praktiserende læge.

Læs mere om Center for digital sundhedsforskning (under opbygning)

Tværsektorielle patientforløb

Moderne sundhedsvæsener er tiltagende specialiserede. Mange sygdomme bliver derfor behandlet i samarbejde mellem flere aktører. Endvidere, har patienterne flere sygdomme. Sygehuse, kommuner, praktiserende læger i almen medicin, samt mange andre dele af primærsektoren skal samarbejde, så fordelene ved specialisering ikke overskygges af dårlige patientovergang med tab af tid, information, værdier, plan, tryghed og relationer.

Læs mere om Tværsektorielle patientforløb

Medicinsk uddannelsesforskning

Medicinsk uddannelsesforsknings formål er at optimere uddannelsen med fokus på en patientcentreret tilgang, og gennem forskningen finde metoder til at forbedre læring samt mindske barrierer for faglig udvikling.
 

Læs mere om forskningsprojekterne ved forskningsenheden

Se oversigt over forskningspublikationer

Sidst opdateret: 05.04.2024