Skip to main content
Mundtlighed og dialog

Den kritiske gruppesamtale som undervisningens genstandsfelt

Den kritiske gruppesamtale kan vise sig i de samtalendes kritiske udsagn og stillingtagen til hinandens udsagn i samtaleprocessen.

Forfatter: Eva Dam-Christensen (edch@ucsyd.dk )

I denne sammenhæng er den kritiske samtale et fag – og almendidaktisk begreb. Det er samtalen som undervisningens genstandsfelt. I den kritiske gruppesamtale møder de samtalende hinandens udsagn med en konstruktiv kritisk indstilling. 

Fire faktorer har betydning for, at den kritiske gruppesamtale kan finde sted. 1. Det er bl.a. lytning, dvs. at kunne lytte åbent til andres ideer for derved at kunne få indblik i nye perspektiver, kunne forholde sig til og sætte sig i andres sted. 2. Det er vigtigt at kunne påskønne andres værdier og udsagn og give plads til, at disse bliver hørt som værende vigtige for samtalen, og at disse er et centralt udgangspunkt for en (kritisk) samtale. 3. Det er vigtigt at nå frem til nogle afsluttende overvejelser, ikke nødvendigvis i enighed, men med en fælles afrunding, hvori forskellige argumenter fx præsenteres ift. hinanden. 4. Det er centralt at kunne vurdere og reflektere over betydningen af det diskuterede og dets konsekvenser.

Den kritiske gruppesamtale indeholder både konvergent og divergent tænkning og tale. I den kritiske samtale møder de samtalende hinandens udsagn med en konstruktiv kritisk indstilling. De er bevidste om og mestrer at lytte, behandle, diskutere og tage stilling til (hinandens) informationer og holdninger og derigennem skabe mere nuancerede, argumenterende og reflekterende (fælles) forståelser. Den kritiske samtale indeholder afsluttende og opsamlende refleksioner, og den forudsættes af en åben og aktiv lytning.

Læs mere om en kritisk gruppesamtale her:
Dam-Christensen, Eva (2021). Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen. Et didaktisk designeksperiment i udskolingselevers faglige gruppesamtaler i danskfaget. UC Knowledge - University Colleges Knowledge database (ucviden.dk)