Skip to main content
Ældrevelfærd og alkohol - en vanskelig cocktail

Rapportens forord - link til rapporten

Denne rapport er udarbejdet af Susanne Jakobsen Ilskov, Regina Christiansen og Søren Harnow Klausen,
som led i projektet Ældrevelfærd og alkohol - en vanskelig cocktail, som er et samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, Vejle Kommune og Enheden for Klinisk Alkoholforskning (UCAR). Projektet blev udført af en forskningsgruppe under ledelse af professor i filosofi Søren Harnow Klausen, bestående af Jakob Emiliussen (postdoc, psykolog), Søren Engelsen (postdoc, filosof), Regina Christiansen (ph.d.-studerende og senere videnskabelig assistent, filosof). Rapporten og projektet er støttet af Velux Fonden.
Det er ikke fordi, der mangler fokus på ældrevelfærd i disse år. Men fokus er ofte på mangel på personale, tid og andre ressourcer, hvordan man bedst organiserer ældreplejen osv. Selv om rigelige ressourcer og effektive arbejdsgange er nødvendige, er de ikke altid tilstrækkelige for at opnå det, der burde være målet med ældreplejen: at de ældre borgere virkelig har det godt. Det drejer sig lige så meget om, hvordan plejepersonalet omgås og taler med ældre, hvorvidt ældre borgere, plejepersonale og pårørende forstår hinanden, og hvorvidt tilbud, muligheder og pleje passer til de ældres ønsker og behov. Ensomhed,
kedsomhed, depression og kognitiv svækkelse er blandt de største trusler mod ældres livskvalitet, og de kan kun imødegås, hvis man formår at gå ind på de ældres præmisser og forholde sig til værdier og forståelser, og ikke kun går op i materiel velfærd.
Projektet Ældrevelfærd og alkohol – En vanskelig cocktail har sigtet mod at nå til en dybere forståelse af, hvad der skal til, for at plejekrævende ældre kan leve et godt og tilfredsstillende liv. Det har handlet om betingelserne for ældres livskvalitet i al almindelighed, men har haft et fokus på alkohol i særdeleshed. Vores udgangspunkt var ikke en formodning om, at alkoholmisbrug var et stort problem på ældreområdet, selvom der er tegn på, at det kommer til at fylde mere de kommende år. Vores interesse udsprang af, at håndteringen af alkohol ofte er en del af arbejdet med at fremme ældres livskvalitet. Det betyder, at man skal balancere mange forskellige hensyn og værdier såsom sundhed, livsglæde, vaner, identitet, selv-
bestemmelse og tryghed. Det har også vist sig, at det ikke er alle udfordringer, der kan løses ved at
indføre simple regler. Alkohol har således fungeret som prisme for vores undersøgelser af ældrevelfærd.
Projektet blev finansieret af Velux Fonden og blev gennemført i samarbejde med seniorområdet
under velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune 2018-21. Med denne rapport ønsker vi at stille skarpt på mulighederne for at styrke velfærden blandt ældre. Projektets centrale fokus har været den verbale og non-verbale interaktion mellem ældre, plejepersonale og pårørende. Et centralt omdrejningspunkt for
projektet har været at fremme ældres velbefindende gennem samtale og arbejde med følelser og stemninger. Vi har kunnet se, at der allerede gøres meget på dette område. De forslag og værktøjer, der præsenteres i rapporten, skal ses som en hjælp til at få sat de gode praksisser, der allerede findes, i system. De er også tænkt som yderligere inspiration til at få talt om de udfordringer, der kan opstå og som støtte i de samtaler, som i forvejen finder sted. Værktøjerne består bl.a. af forslag til spørgsmål og spørgemåder, der åbner samtaler og vækker til eftertanke. På denne baggrund fremsætter vi også en
række anbefalinger, som først og fremmest henvender sig til plejepersonale og dernæst til ledere og politikere på ældreområdet i Vejle Kommune. Rapporten henvender sig derudover til alle, der arbejder inden for eller har interesse for ældreområdet. Det gælder politikere, ledere, plejepersonale, pårørende, forskere, studerende på velfærdsuddannelserne m.fl.
November 2021
Søren Harnow Klausen
Professor, Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 21.02.2024