Skip to main content

D.29. marts 2004, blev der givet 214 Ha land tilbage til naturen. I lige knap 200 år havde et lavvandet kystområde ved Gyldensteen Gods, nær Bogense på Nordfyn, været drænet og brugt til landbrug. Aage V. Jensen Naturfond opkøbte siden området i 2011, og havde planer for at genoprette det tidligere Nordfynske Vadehav. I 2014 skete det endelig, og hvor der før var intensivt dyrket landbrugsjord, ligger nu en kystlagune med udløb i Kattegat.

Siden oversvømmelse af landarealerne og tilblivelsen af Gyldensteen kystlagune, har forskere ved SDU fulgt udviklingen af både nærringsstoffer, flora, og fauna under overfladen, mens DOF har fulgt fuglelivet over lagunens overflade. Dette har ført til mange forskellige og spændende projekter og frembragt helt ny viden om de økologiske forhold i et område efter uddigning.

Der er på det seneste udført nye foranstaltninger for at fremme biodiversiteten i det oversvømmede område. Det drejer sig om udlægning af et 10 cm tykt sandlag på 2 Ha for at modvirke den negative effekt af den lerede jordbund. Der er også udlagt diffuse stenrev for at fremme væksten af alger og give gemmesteder for fisk. Endelig vil der blive udplantet 2 Ha ålegræs for at give en naturlig vegetation og øge biodiversiteten i området.

Udover at være grundlaget for vigtig forskning, er området også et populært og meget besøgt rekreativt område. Ved siden af lagunen finder man Engsøen, et andet lidt mindre område, der er blevet omdannet til en ferskvandssø. Denne sø er hjemsted for tusindvis af vandfugle året rundt, og er en yndet lokalitet for ornitologer og andre "fuglekiggere".

Der er fokus på formidling af området ved den gratis udstilling på Eriksholm. Det er et besøgscenter, hvor folk kan lære om den økologiske udvikling og fuglene i området. For at fremme formidling har SDU, og frivilige formidlere fra lokalområdet, forskellige "outreach" aktiviteter i form af "åben-tærskelade" og "mød en forkser". Derudover findes der også en skolestue til brug ved undervisning og en masse andre undervisningsrelaterede faciliteter.

Facts om Gyldensteen

  • Indtil år 1871 var Gyldensteen strand en lavvandet fjord

  • Gyldensteen kystlagune har en gennemsnitsdybdee på ca. 1 meter. Denne kan dog varriere med op til en meter i voldsomme tilfælde.
  • Gyldensteen kystlagune har en salinitet omkring 20-30, ligesom det omkringliggende kattegat.
  • I og omkring lagunen er der, i 2022, observeret 88 fugle arter.
    I og omkring Engsøen er der, i samme periode, observeret 140 arter af fugle. (DOF)