Skip to main content
GODWIT

Idealet om den gudfrygtige stat voksede sig stærkere i løbet af 1600-tallet. En del af at være gudfrygtig magthaver bestod i udryddelse af alt syndigt og alle falske kristne. Hekse tilhørte sådanne falske kristne. Projektet undersøger, i hvilket omfang forfølgelsen af hekse indgik i bestræbelserne på at skabe et gudfrygtigt dansk kongerige, 1559-1660. Kongeriget Danmark var i 1600-tallet mere udstrakt end i dag. Det bestod foruden Danmark med Grønland af Hertugdømmerne, Norge, Island og områderne i det nuværende Sverige. Der var strenge love mod hekseri for Danmark og Norge, men provinserne havde forskellig grad af selvbestemmelse og forskellige jurisdiktioner. Fælles var, at det var verdslige magthavere, som tog sig af hekseforfølgelserne. Gennem fire delprojekter søger projektet at klarlægge, hvilke forpligtelser konge, rigsråd, lensmænd og sognepræster havde i sager om hekseri, og hvordan de tog del i hekseprocesserne.