Skip to main content
Forside

Spørgsmål og svar

Hvem får en invitation til at besvare spørgeskemaet?
Man bliver inviteret til at medvirke i Danmark i Bevægelse, hvis man ved et tilfældighedsprincip er blevet udvalgt til det. Hvis du har fået en invitation fra os, ligger den i din digitale postkasse (på e-Boks eller på borger.dk) I denne invitationsmail kan du klikke på det link, som fører til dit spørgeskema - og så er du i gang.

Hvordan har I fundet frem til mig?
Det er vigtigt, at et bredt udsnit af den danske befolkning deltager – så alle grupper er repræsenteret: Mænd og kvinder, børn, unge, voksne og ældre, meget aktive og mindre aktive. Derfor foretager vi en tilfældig udvælgelse af danskere i alle egne af landet, både til undersøgelsen af 0-14-åriges bevægelsesvaner og til undersøgelsen af voksnes bevægelsesvaner. Udvælgelsen sker konkret ved, at en datamaskine foretager et udtræk af vilkårlige personnumre i CPR-registeret, og via disse personnumre sendes et invitationsbrev til din e-Boks. For børn gælder, at der sendes invitationsbrev til forældrenes e-Boks.

Hvorfor skal jeg medvirke?
Det er 100% frivilligt, om du vil være med. Men vi håber, at du vil medvirke til at skabe øget viden om, hvordan og hvor meget vi er i fysisk bevægelse, hvorfor vi er det, og hvilke forhold der fremmer, at vi er fysisk aktive. Med den viden kan der skabes bedre muligheder for mere fysik bevægelse og aktivitet i alle dele af landet.

Skal jeg være fysisk aktiv for at medvirke?
Nej. Vi vil gerne have alle til at svare uanset om man er meget eller lidt fysisk aktiv. Vi er interesseret i alle typer erfaringer med bevægelse. Spørgeskemaet henvender sig også til dem, som ikke dyrker idræt og motion. De fleste er aktive under en eller anden form i hjemmet, under transport eller på arbejdet.

Hvad kan undersøgelsen og mine svar bruges til?
Bevægelse er en central del af de fleste menneskers liv. Både fordi mange finder stor glæde ved at være fysisk aktive og oplever det værdifulde i det, og fordi mange daglige gøremål (under arbejde, i hjemmet og under transport) forudsætter, at vi bruger kroppen. Undersøgelsen skal bruges til at skabe mere viden om dette, for at man kan fremme mulighederne for, at flere kan være fysisk aktive – hvis de ønsker det.

Hver kommune vil på baggrund af en analyse af svarene fra indbyggerne få en række forslag til, hvad kommunen kan gøre.

Hvorfor gennemfører I en undersøgelse når samfundet er påvirket af Covid-19?
Selvom Covid-19 har betydet, at der er nogen, som ikke kan være fysisk aktiv, som de var før Coronavirussen bredte sig i landet, så viser mindre undersøgelser, at de fleste har kunnet fastholde deres bevægelsesvaner.

Hvordan opbevares mine oplysninger?
Opbevaring af alle data i Danmark i Bevægelse lever op til lovgivningens krav om datasikkerhed. Dine svar på spørgsmålene i spørgeskemaet vil blive opbevaret til analysebrug på Syddansk Universitet. Vi sørger for at opbevare dem sikkert, så det kun er de relevante forskere på SDU, der har adgang til dem. Oplysningerne bliver slettet eller anonymiseret senest fem år efter afslutningen af projektet, dvs. den 1. januar 2033, med mindre du har svaret i spørgeskemaet at du gerne må kontaktes igen i forbindelse med f.eks. interview eller deltagelse i et panel. I så fald gemmer vi dine oplysninger så vi kan følge din udvikling. 

Vil der indgå andre oplysninger om mig i Danmark i Bevægelse?
Vi vil i forbindelse med analysen koble deltagernes besvarelser med oplysninger, der allerede findes i offentlige registre. Dette vil foregå ved såkaldt registerkobling på en måde, der sikrer den enkelte deltager 100% diskretion. End ikke forskerne bag Danmark i Bevægelse vil kende til lige netop dine eller andre enkeltpersoners besvarelser. Det er nemlig ikke den enkelte deltagers besvarelser og registerdata, vi som forskere har behov for at kende til – det er det samlede billede fra alle deltagerne i projektet, der vil give ny indsigt i, hvilken betydning information fra offentlige registre har for vores bevægelsesvaner.

Vil jeg få flere henvendelser fra Danmark i Bevægelse i fremtiden?
Kun hvis du selv ønsker det. I spørgeskemaet vil det være muligt at sige ja til at deltage i yderligere mindre delundersøgelser i Danmark i Bevægelse. For det første spørger vi, om du vil deltage i et panel, som vi kan vende tilbage til efter nogle år med tilbud om at besvare et nyt spørgeskema. Derved kan vi kortlægge udviklingen i borgernes bevægelsesvaner. Ønsker du ikke at modtage flere invitationer til deltagelse i supplerende undersøgelser, vil vi altid respektere et nej.

Må andre hjælpe mig med at udfylde spørgeskemaet?
Ja, naturligvis, men svarene skal være dine egne. Nogle af spørgsmålene handler om private emner, blandt andet sygdom og funktionsnedsættelse, så mange vil nok foretrække at besvare dem i enrum. Så længe du svarer åbent og ærligt, er det dog helt op til dig selv, om du vil vise dine svar til andre. For de yngste i  aldersgruppen 0-14 år vil det være forældre/værger der svarer på deres vegne.

Er andre i min familie med i undersøgelsen?
Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er tilfældigt udvalgt, så sandsynligheden for at to fra samme nære familie begge bliver inviteret er ikke så stor - men det kan godt forekomme. 

Hvor vil jeg kunne læse om resultaterne fra forskningsprojektet?
Når besvarelserne er indsamlet og analyseret, udgiver vi en rapport om undersøgelsens overordnede resultater. Desuden vil forskerne løbende oplyse offentligheden om de vigtigste fremskridt og resultater af undersøgelsen, dels på projektets hjemmeside, dels via TV-stationer, dagblade, magasiner og webmedier. Resultaterne vil også blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter.

Derudover vil hver kommune – alle 98 i Danmark – modtage en rapport med en analyse af bevægelsesvanerne i den enkelte kommune. Derefter vil forskere besøge hver enkelt kommune for at fremlægge resultaterne og komme med forslag til, hvad kommunen kan gøre for at skabe bedre mulighed for fysisk bevægelse, for dem som ønsker dette.

Hvordan kommer jeg i kontakt med gruppen bag Danmark i Bevægelse?
Danmark i Bevægelse er en stor befolkningsundersøgelse, og vi håber, at vi på denne hjemmeside har givet svar på de fleste spørgsmål, som kan dukke op. Hvis du gerne vil i kontakt med os, kan du skrive en e-mail til forskerne på dk-i-bev@health.sdu.dk.

Hvem kan få adgang til projektets data?
Det er kun forskerne bag undersøgelsen, som har adgang til data. Hvis andre forskere ønsker at bruge data til analyser, skal forskerne i Danmark i Bevægelse og juristerne i SDU RIO give tilladelse dertil. Data vil i så fald blive udleveret uden navn, adresse, personnummer og andre oplysninger som gør det muligt at identificere deltagerne.

Har Danmark i Bevægelse de fornødne tilladelser på plads?
Ja, Danmark i Bevægelse er anmeldt til og godkendt af SDU RIO, som er den enhed på SDU som godkender indsamling, brug, videregivelse m.v. af persondata i forbindelse med forskningsprojekter.

Samarbejder Danmark i Bevægelse med andre forskere og fagpersoner?
For at stille deltagerne så relevante spørgsmål som overhovedet muligt har vi søgt råd og vejledning hos fagfolk fra blandt andet idrætsorganisationer, Sundhedsstyrelsen, patient- og sundhedsorganisationer og kolleger fra forskellige forskningsinstitutioner. Også i fremtiden er det vigtigt for os at sikre projektets faglige niveau gennem løbende samarbejder med dygtige kolleger i både ind- og udland.

Har spørgeskemaet været afprøvet på andre, før det er nået frem til mig?
Ja. Udviklingen af spørgeskemaet tager lang tid, flere måneder, og undervejs er det til kritisk gennemgang hos en række fremtrædende fagpersoner. Spørgeskemaet har også gennemgået en fase med dybdegående, såkaldte kognitive, interviews med en række personer af forskelligt køn, i forskellige aldre og med vidt forskellige bevægelseserfaringer. Endelig afprøves spørgeskemaet på over 3.000 personer i en såkaldt pilotundersøgelse. Alle disse afprøvninger er med til at sikre, at spørgeskemaet er så præcist og udtømmende som overhovedet muligt, så vi ikke spilder deltagernes tid.

Kan jeg få oplyst mine svar på spørgsmålene?
Nej, desværre ikke. Af hensyn til forskningen har deltagere i forskningsprojekter ikke ret til at se de persondata, som indgår i forskningsprojektet (indsigtsret) Det gælder både dine egne svar og naturligvis også andres svar. Hvis du ønsker at huske dine svar, så bør du notere dem undervejs eller bruge print-funktionen til sidst i spørgeskemaet.

Hvem har støttet Danmark i Bevægelse?
Danmark i Bevægelse støttes af Nordea-fonden. I 2020 gav fonden knap 12 mio. kr. til første del af forskningsprojektet, og i 2025-undersøgelsen har fonden givet 17,8 mio. kr. 

 

Sidst opdateret: 02.04.2024