Menu

Adgangskrav

Der er to indgange til at søge ind på en uddannelse på SDU: Kvote 1 og kvote 2.

Uanset hvilken kvote du søger i, skal du opfylde adgangskravet til den enkelte uddannelse.

Adgangskrav

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Klinisk biomekanik, skal du have en bestået adgangsgivende eksamen, og du skal have bestået de specifikke adgangskrav.

De specifikke adgangskrav er:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Samt én af følgende fagkombinationer:
   • Fysik B og Kemi B
   • Fysik B og Bioteknologi A
   • Geovidenskab A og Kemi B
   • Biologi A, Fysik C og Kemi B

Vær opmærksom på, at alle fag skal være bestået med minimum karakteren 2,0.

 Du skal opfylde alle ovenstående adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Opfylder du ikke ovenstående adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en realkompetencevurdering. Alternativt kan du søge dispensation på universitetet. Læs mere om dine muligheder her.

Sådan søger du

Hvor søger du

For at søge om optagelse, skal du sende en ansøgning via www.optagelse.dk

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17110.

Hvornår kan du søge

Send din ansøgning fra 1. februar

Hvis du søger i kvote 2 fra 1. februar og inden 15. marts kl. 12:00, bliver din ansøgning også vurderet i kvote 1, hvis du har en adgangsgivende eksamen. Du får derfor to chancer for at blive optaget. Opfylder du adgangskvotienten, bliver du optaget via kvote 1, selvom du søger i kvote 2. Adgangskvotienten kendes ikke på forhånd. 

Kvote 1

I kvote 1 optages dem med de højeste eksamensgennemsnit, det hedder også adgangskvotienten. Hvis du forventer at opfylde adgangskvotienten, kan du søge i kvote 1.

Ansøgningsfristen er 5. juli inden kl. 12.00.

Kvote 2

Hvis du ikke forventer at opfylde adgangskvotienten eller er i tvivl, kan du søge i kvote 2 og deltage i en optagelsesprøve.

Du skal have et eksamensgennemsnit på mindst 6,0 uden hurtigstartsbonus (1,08 bonus) efter 7-trins-skalaen  fra din adgangsgivende eksamen, for at blive inviteret til optagelsesprøven. Hvis du ikke opfylder kravet om 6,0, har du mulighed for at søge om dispensation.

Ansøgningsfristen er 15. marts inden kl. 12.00.

Bemærk, du skal ikke medsendes en motiveret ansøgning, hvis du søger om optagelse på denne uddannelse.

Studiestart i september eller februar?

Selvom der kun er optagelse én gang om året til bacheloruddannelsen i Klinisk biomekanik, er der studiestart henholdsvis d. 1. september og d. 1. februar. På ansøgningsskemaet kan man angive, om man foretrækker at begynde til februar.

Efter du har søgt

Optag SDU kan du se status på din ansøgning og se vigtige beskeder som fx:

 • hvis der mangler bilag til din ansøgning
 • modtage indkaldelse til optagelsesprøven
 • bekræfte at du vil deltage i uniTEST
 • se resultatet af optagelsesprøven

Du kan logge dig på med NemID eller det brugernavn og password, som du modtager efter ansøgningsfristen 15. marts.

Læs mere om hvordan du søger om optagelse her.

Optagelsesprøve - kvote 2

Optagelsesprøven til Klinisk biomekanik består af

 • En uniTEST, hvor din studieegnethed vurderes inden for tre områder: Kvantitativt, kritisk og sprogligt ræsonnement. Testen er en multiple choice test, som er udviklet til at vurdere kompetencer, der er væsentlige for dig som studerende på en videregående uddannelse.
  • Bemærk, du skal have et eksamensgennemsnit på mindst 6,0 uden hurtigstartsbonus (1,08 bonus) efter 7-trins-skalaen  fra din adgangsgivende eksamen, for at blive inviteret til optagelsesprøven. Hvis du ikke opfylder kravet om 6,0, har du mulighed for at søge om dispensation.
 • Casebaseret Interview (CBI), hvor dine faglige og personlige kompetencer vurderes. Emnerne er forskellige fra år til år, men det kan være inden for følgende områder:
  • Etik: Her vurderes din evne til at identificere, reflektere over og forholde dig nuanceret til etiske problemstillinger.
  • Kritisk tænkning: Her vurderes din evne til at kunne se bag om en problemstilling og tænke både abstrakt og konkret.
  • Kommunikative evner: Her vurderes din evne til at kommunikere selvstændigt, nuanceret og tydeligt omkring både abstrakte, konkrete og mellemmenneskelige problemstillinger.
  • Samarbejde: Her vurderes din evne til at samarbejde om konkrete problemstillinger; herunder evne til at problemløse, udvise lydhørhed og selvindsigt.
  • Viden om sundhedssystemet: Her vurderes din viden om, indsigt i og forståelse for dilemmaer i sundhedssystemet.
  • Engelsk: Her vurderes din evne til at forstå og genfortælle en engelsk tekst under tidspres, og evnen til at formidle essensen af en engelsk tekst.

 Bemærk, du skal ikke medsendes en motiveret ansøgning, hvis du søger om optagelse på denne uddannelse.

Den faglige vurdering

Der er ca. 30 multiple choice spørgsmål til hvert af de tre områder (kritisk, kvantitativt og sprogligt). Hvert område vægtes ligeligt. Der gives en samlet score, som er gennemsnittet af resultatet for de tre områder.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

 • Resultatet af uniTEST afgør, hvem der inviteres til Casebaseret Interview (CBI). Resultaterne rangordnes, således at ansøgeren med den højeste resultatscore står øverst på listen. Ca. 95 ansøgere, udvælges til at gå videre til Casebaseret Interview (CBI).
 • Resultatet af Casebaseret Interview (CBI) afgør, hvem der tilbydes pladserne i kvote 2. Ansøgerne optages "fra toppen" indtil pladserne på uddannelsen er fyldt op.  

Praktisk information om optagelsesprøven

uniTEST: 

Dato: 22. april 2017. Du må regne med at afsætte ½ - 1 dag til deltagelsen.

Sted: SDU, Campus i Odense

Bemærk, SDU udlevere ikke it-udstyr til optagelsesprøven.

 • Du skal medbringe egen computer til uniTEST

Det er ikke muligt at deltage i optagelsesprøven på andre dage, selvom du er forhindret pga. rejser eller andre begivenheder.

Ved tilfælde af sygdom kan der dispenseres, hvis der foreligger en lægeerklæring.

Sygeprøven afholdes den 26. april 2017.

Casebaseret Interview (CBI):

Dato: 8. juni 2017.

Sted: SDU, Campus i Odense

Det er ikke muligt at deltage i CBI på andre dage, selvom du er forhindret pga. rejser eller andre begivenheder. Ved tilfælde af sygdom kan der tilbydes en sygeprøve, hvis der foreligger en lægeerklæring.

Resultat

Alle ansøgere får adgang til testresultatet på Optag SDU.

Bor eller opholder du dig i udlandet?

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på ansøgningstidspunktet, kan du tage uniTEST via et fjernovervågningssystem.

Der gælder særlige regler for deltagelse via fjernovervågning.

Særlige prøvevilkår

 Er du ordblindhed/dyslektiker eller har en fysisk funktionsnedsættelse, kan du læse mere om særlige prøvevilkår her.

Ansoegere fra nordiske lande

Ved SDU er der i alt 85 pladser på Klinisk Biomekanik hvert studieår, fordelt med 50 % i kvote 2 og i kvote 1.

 Er du ansøger med en eksamen fra Sverige, Norge, Island eller Finland kan her se hvordan vi vurderer din eksamen i forhold til det danske uddannelsessystem.

I 2016 var optagelseskvotienten 9,9 i kvote 1. Kvotienten 9,9 svarer til:

 • Sverige: 19,77
 • Island: 8,7
 • Norge: 5,3
 • Finland: et gennemsnit på 8,7 på afgangsbeviset (lukion päättötodistus/avgångsbetyg från gymnasiet) og et gennemsnit på L på eksamensbeviset (Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg) svarer til 10,7. (10,6 findes ikke i omregningstabellen).

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende. Kvotienten i 2017 vil afhænge af antallet af ansøgere og deres eksamenskvotienter.           Eksamener bestået senere end den adgangsgivende eksamen kan ikke regnes med i eksamensgennemsnittet. Du skal derfor altid fremsende dokumentation for den første beståede adgangsgivende eksamen. Du kan ikke supplere op og dermed få bedre chancer i kvote 1. Du må dog gerne supplere de specifikke fag- og niveaukrav i matematik, fysik, kemi, engelsk og dansk.

For at din ansøgning kan blive vurderet i kvote 2, er det et krav at der opnås et gennemsnit på minimum 6,0 efter 7-trins-skalaen i den adgangsgivende eksamen. Årets studenter/dimittender skal medsende de seneste standpunktskarakterer og skal vise 6,0 eller derover i gennemsnit efter 7-trins-skalaen - det skal desuden fremgå af den medsendte dokumentation, at man kommer til at opfylde de specifikke fagniveaukrav. Det endelige eksamensbevis skal eftersendes inden d. 5. juli.

 

Gennemsnittet på 6,0 på den danske karakterskala, svarer i år i Norge til 4,2, i Sverige til 14,6 og i Island til 7,2. For Finland gælder at ansøgere med L, E og M opfylder karakterkravet. C kræver et minimum på 5,0, B kræver minimum 7,1, hvorimod A ikke er tilstrækkeligt. Bemærk at omregningstabellerne revideres løbende.

 

Ansøgningsfrist for nordiske ansøgere er 15. marts, kl. 12. Adgangskravene er nævnt under 'Adgangskrav'

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2017:

Du kan nu se kvotefordelingen for 2017.

Antal studiepladser vil blive offentliggjort på denne side, når det endelig antal pladser er vedtaget.

Adgangskvotienten kendes aldrig på forhånd.

Antal studiepladser 94
Fordeling (%) i kvote 1/2 50/50
Kvotient i kvote 1 i 2017

Optagelsestal 2016:

Antal studiepladser 85
 Fordeling (%) i kvote 1/2 50/50 
 Kvotient i kvote 1 i 2016 9,9
 Standby i 2016 9,6
       

 Brug 3 minutter på at se vores film om at søge om optagelse i kvote 2:

Ansøgning om optagelse

Send din ansøgning om optagelse via www.optagelse.dk nu

Send ansøgning

Søg om optagelse i 2017

Bliv klogere på dit uddannelsesvalg og bliv klædt på til at søge om optagelse på SDU.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies