Skip to main content

Indstillinger undervisningspriser 2014

Ved at klikke på hvert navn kommer du til indstillingen for den pågældende.

Lene Dybbroe

Fabio Vandin

Henrik Hein Lauridsen

Xavier Fretté

Linda Sandris Larsen
Lene Dybbroe

Lektor Lene Dybbroe fra Institut for Design og Kommunikation har i en årrække undervist i engelsk på forskellige uddannelser med engelsk på SDU og på forskellige campusser. Hun bar bl.a. i en årrække undervist i forskellige engelskdiscipliner pa BA-uddannelserne i International Virksomhedskommunikation i Odense, bl.a. grammatik og skriftlig sprogfærdighed, Business Writing samt vejledt en række BA-projekter.

Lene er især en meget afholdt og værdsat underviser i engelsk grammatik og skriftlig sprogfærdighed. Hun formår at få os til som studerende at synes, at grammatik er interessant, og når man får Lenes altid meget pædagogiske forklaringer, så er grammatik pludselig heller ikke så frygtindgydende og svært. Samtidig er det rart at have en underviser, man føler sig tryg ved, og som er kendt for at kunne få sine studerende godt igennem eksaminerne.

Lene overtog i efterårssemestret 2013 to hold studerende på International Virksomhedskommunikation i Odense, der havde fået tilkendt en om-eksamen i Engelsk Skriftlig Sprogfærdighed 2. Hun havde ganske kort tid til at gøre de studerende klar til reeksamen. De studerende gik ind til lynkurset med frygt, men kom ud med glæde, teoretisk indsigt i engelsk grammatik og et lykkeligt minde om Lenes undervisningsmetoder - og holdene præsterede glimrende til eksamen. De studerende på holdene beskriver hende som inspirerende og meget pædagogisk, og de sætter stor pris på den hjælp, hun gav, og den ekspertise og beredvillighed, hun udviste i faget.

En studerende fra 4. semester udtrykker sig således:

"Mine medstuderende og jeg sætter stor pris på hendes måde at håndtere vores vanskelige situation på, og efter en, for langt de flestes vedkommende, yderst vellykket eksamen ønskede vi bare, at vi havde haft Lene som underviser fra kursets start."

Denne entusiasme og glæde har også smittet af på de nye BA-studerende, der de to sidste semestre har haft fornøjelsen af at blive undervist i engelsk grammatik af Lene. Pa trods af den engelske grammatiks tørre tilgang, formår hun at engagere sine studerende i grammatikken. Hun formår at praktisere aktiv læring i praksis. Dette afspejles også i eksaminerne.

Lenes mange andre glimrende kompetencer skal ikke tilsidesættes, men det er netop hendes gåpå­mod, engagement, faglige ekspertise og altid venlige, imødekommende og forstående væsen, der især sætter sig spor hos os som studerende. Selv om Lene organisatorisk er placeret på campus i Kolding, så føler vi ligeså meget, at hun hører til i Odense, og det er altid let at få fat i Lene, og hun er altid meget hurtig til at svare på de studerendes mange spørgsmål.

Pa ovenstående baggrund vil vi på det varmeste indstille Lene Dybbroe som en meget velfortjent kandidat til årets undervisningspris på det Humanistiske Fakultet.

Fabio Vandin

Det Naturvidenskabelige Fakultet har besluttet, at undervisningsprisen i år skal tildeles en underviser, der tilrettelægger og gennemfører undervisningen, så den understøtter de studerendes aktive læring i og uden for undervisningslokalet. På dette grundlag tildeles prisen til adjunkt Fabio Vandin, Institut for Matematik og Datalogi.

Det skal fremhæves, at Fabio Vandin er en underviser, der udstråler glæde og passion for sit materiale, så det virker inspirerende og vækker interesse for de emner, som bliver præsenteret. Han har som ny ankommen underviser på Institut for Matematik og Datalogi formået at imponere de studerende med sin viden og pædagogiske egenskaber. Han er altid imødekommende over for de studerende og deres forslag til optimering af undervisningen. Den tætte kontakt mellem Fabio Vandin og de studerende har været grundlaget for at udvikle og optimere interaktiv undervisning til gavn for de studerende, f.eks. videoforelæsninger, der skulle forberedes hjemmefra til efterfølgende diskussion, og for at sikre, at de studerende kendte stoffet inden undervisningen.

Fabio Vandin gør stoffet forståeligt og tilgængeligt. Han gør ekstra meget ud at forklare komplicerede matematiske koncepter på en let forståelig måde, og han er altid i stand at forklare vanskelige emner på flere forskellige måder. Han er meget inspirerende i sin undervisning, og i en af indstillingerne fra de studerende står der ”Han har formået at gøre det attraktivt at møde kl 08 tre gange om ugen”.

Fabio Vandin er meget motiverende med sin rosende attitude ”well-done!/interesting results!/great-job!”, der får de studerende til at arbejde hårdere, og til at se frem til den næste forelæsning. Endvidere fremstår han som en venlig person, som de studerende også vil kunne have et personligt forhold til uden for undervisningen.

Henrik Hein Lauridsen

Henrik Hein Lauridsen har de seneste 8 år fungeret som studieleder og underviser på uddannelsen i Klinisk Biomekanik. I denne funktion har han vedholdende haft fokus på kvalitet og substans i tilrettelæggelse og organisering af uddannelsen. Henrik Lauridsen er grundig, systematisk og velovervejet, når han tilrettelægger og afvikler undervisning. Han er behagelig og afbalanceret og har et godt blik for såvel hele studentergruppen, som den enkelte studerende. Derfor er Henrik Lauridsen meget dygtig og afholdt underviser. Han lægger stor vægt på, at der konstant sker udvikling af undervisningens form og indhold og har bl.a. været banebrydende i forhold til at søge nye veje fx gennem at skabe aktiverende undervisning primært gennem brugen af e-læring og produktionen af podcasts til undervisningen. Specielt skal det fremhæves, at det har været en målsætning for Henrik Lauridsen at stimulere de studerendes nysgerrighed over for forskning og at bibringe de studerende forståelse for sammenhænge mellem teori og praksis i generel sundhedsvidenskab såvel som i den specifikke professionsrettethed.

Det skal yderligere nævnes, at Henrik Lauridsen er en meget efterspurgt underviser på PhD kurser både ved Syddansk Universitet, Århus Universitet og Københavns Universitet inden for området klinimetri, som også er hans primære forskningsområde.

Henrik Lauridsen er en innovativ person, som ikke søger innovationen for dens egen skyld, men han sætter ind med kreativitet og nytænkning, hvor dette er til gavn for undervisningen og de studerendes læringsforløb. Således har han været primus motor i den pågående gennemgribende modernisering af det store færdighedslaboratorium på klinisk biomekanik, som vil blive et international førende laboratorium for indlæring af manuelle færdigheder ved hjælpe af state-of-the-art informationsteknologi.

Som studieleder har Henrik Lauridsen været en klippe i udviklingen af uddannelsen i klinisk biomekanik. Han har arbejdet utrætteligt med talrige studieordningsrevisioner således, at uddannelsen i dag ubestridt står som verdens førende inden for det kiropraktiske fag. Han har udført et meget stort arbejde med akkrediteringen af uddannelsen i både nationale og international sammenhænge, hvilket sikrer, at kiropraktorer uddannet fra Syddansk Universitet uden problemer kan arbejde på det globale arbejdsmarked. På fakultetsplan har Henrik været en drivende kraft i adskillige vanskelige opgaver som fx indførelse af digitale eksaminer, tværfakultære uddannelsesopgaver og systemer til løbende kvalitetsudvikling.

Som ambassadør for Syddansk Universitet har Henrik Lauridsen gennem en årrække arbejdet målbevidst på at få udbredt Odense modellen for uddannelse af akademisk funderede kiropraktorer til resten af Europa, Nord Amerika og Australien. Han har således fremlagt velgennemarbejdede forslag til en international kiropraktoruddannelse på engelsk byggende på SDU modellen.

Henrik Lauridsens store engagement og arbejdsindsats inspirerer i det daglige både studerende og kolleger på Institut for Idræt og Biomekanik. Henrik har taget initiativ til flere kompetenceudviklende kursusforløb for kolleger på instituttet og fakultetet.

Det skal til slut fremhæves, at Henrik Lauridsen er et vigtigt bindeled mellem uddannelse og aftagere. Han er meget omhyggelig med at pleje netværket af klinikker, hvor de studerende udfører deres klinikophold.

Henrik Lauridsen har fortjent at blive årets underviser på Sundhedsvidenskab 2014 for sit store, målbevidste og engagerede arbejde med uddannelsen i Klinisk Biomekanik, og fordi han er en dygtig og dialogorienteret underviser, der ikke lader problemer være uløste.

Xavier Fretté

Lektor Xavier Fretté er en dygtig og særdeles engageret underviser, som brænder for at lære fra sig. Han underviser ingeniørstuderende i almen kemi, analytisk kemi og naturstofkemi. Han er endvidere vejleder på et stort antal bachelorprojekter og specialer, der omhandler udvikling af avancerede analytiske metoder, karakterisering af bioaktive stoffer og isolering af disse.

Xavier er kendetegnet ved både at have en stærk faglig forskerprofil og samtidig at være god til at formidle sit stof på en let og tilgængelig måde. Han gør eksempelvis stor brug af sin forskning i sin undervisning og projektvejledning for både bachelor- og kandidatstuderende og lykkedes med at skabe stor interesse hos de studerende for både det respektive emne og for forskningen som profession.

Han følger de studerende tæt gennem semesteret og der er ikke nogen problemer, der er for små for Xavier, når det gælder at hjælpe og vejlede sine studerende. Han er altid til rådighed for studerende, der har problemer med det faglige eller skal have hjælp til arbejdet i laboratoriet. Hans engagement er tillige kendetegnet ved, at han selvstændigt planlægger den årlige studietur på 4. semester med spændende faglige besøg og sociale aktiviteter.

Xaviers brug af differentierede undervisningsmetoder herunder e-learn og evne til at bringe den studerende i centrum for undervisningen, gør hans timer meget populære. Det er tydeligt, at han lykkedes med at gøre stoffet vedkommende og dermed giver alle – trods forskellige tilgange – et udbytte af undervisningen.

Xavier har eksempelvis gjort en særlig indsats for kemiingeniørstuderende med faglige udfordringer med 1. semester kurset i grundlæggende kemi. Her har han sammen med en kollega udviklet undervisningsmetoder, der sikrer, at de studerende løbende får testet deres færdigheder i kemi og derved får mulighed for at forbedre sig og bestå den afsluttende eksamen.

Generelt har han fokus på aktivering af den studerende og bruger således evalueringer og feed back sessioner i løbet af semesteret til at justere og forberede sin undervisning.

Xavier Fretté er ikke alene vellidt blandt sine studerende. Han nyder også stor anerkendelse blandt sine kollegaer, som foruden hans stærke faglighed fremhæver hans imødekommenhed og altid gode humør.

Linda Sandris Larsen

Indstilling fra Andreas Vestermark

 
Linda underviser ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi i fag vedrørende finansiering og investering - det være sig på både bachelor såvel som på kandidatniveau. Hun har selv læst både bachelor og kandidat på matematik-økonomi‐uddannelsen samt Ph.D. i finansiering på Syddansk Universitet, hvorved hun har et indgående kendskab til uddannelsesinstitutionen.

At Linda underviser på både bachelor- og kandidatniveau fortæller noget om hendes alsidige undervisningsform. Hendes måde at undervise på er fangende og dette til trods for det ofte teoretisk høje niveau. Hun formår at få det svære stof gjort spiseligt gennem udledninger og gennemgang af eksempler på tavlen og via diverse summeopgaver. Samtidig har faget Finansiering, Investering og Virksomhedsstrategi, som Linda underviser i på bachelor-delen af oecon-uddannelsen, mange mindre obligatoriske opgaver, som giver incitament til at følge med i undervisningen, da man senere kan komme til at støde på diverse emner i de obligatoriske opgaver. Både obligatoriske opgaver samt eksempler på tavlen er et ideelt grundlag for forståelsen af diverse modeller, der skal anvendes til eksamen. Udover diverse undervisningsmetoder er Linda i sin stil langt anderledes end den gennemsnitlige underviser. Til trods for at mere end 100 følger hendes bachelor-kursus er der ikke problemer med at få inddraget de studerende i undervisningen, dette gennem summeopgaver, quizzer m.v., der gør undervisningen afvekslende, uden at det går ud over kvaliteten.

At Syddansk Universitet er utrolig eftertragtet hvad angår kandidaten i Finance and Economics på cand.oecon.-uddannelsen kan ikke alene tilskrives Linda, men bør tilskrives hele Finance-enheden på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, men at der er den klart mest eftertragtede blandt Bsc.Oecon’er fra Syddansk Universitet skyldes i høj grad at Linda med sit obligatoriske bachelor-fag har formået at gøre finansiering utrolig spændende, og har åbnet de studerendes øjne for de utroligt interessante delelementer som finansiering og investering indeholder.


Indstilling fra Kirstine, Sofi og Esben, Matematik-Økonomi

Vi vil gerne indstille Linda S. Larsen til undervisningsprisen for sin indsats i forbindelse med undervisning på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. I særdeleshed vil vi fremhæve hendes indsats i faget Financial Markets, hvor hun trækker på sit netværk for at styrke vores uddannelse og højne det faglige niveau. Linda inviterer to kompetente profiler fra det danske erhvervsliv til at inspirere og undervise indenfor deres respektive områder. Faget Financial Markets tilbydes til dygtige studerende på Finance and Economics profilen på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi og giver derved de studerende øget incitament til en bedre arbejdsindsats gennem kandidatforløbet. Faget tilbyder, foruden faglige kompetencer, en mulighed for at udvide de studerendes netværk til erhvervslivet.
Udover hendes unikke engagement i Financial Markets er Linda en dygtig og kompetent underviser. Lindas undervisning er dynamisk, og hun formår at interagere med de studerende på deres niveau. Hun gør blandt andet brug af buzz assignments, som er summe opgaver, der øger de studerendes forståelse af faget, og som bryder med den traditionelle tavleundervisning. Linda udviser god struktur, har fokus på de pædagogiske elementer i undervisningen, og det er tydeligt at hun underviser på de studerendes præmisser.
Da vi mener Linda er en dygtig underviser, håber vi I vil hjælpe os med at give hende, den hæder hun fortjener.

 

Sidst opdateret: 07.09.2021