Skip to main content

Undersøgelsens dele og gennemførelse

Undersøgelsen tager som nævnt sigte på at afdække og koble motiver og muligheder for fysisk aktivitet og idræt i den danske befolkning – både nationalt og lokalt. Det er vores vurdering, at det sker bedst ved at kombinere forskellige fagligheder og metodiske tilgange. Derfor indeholder undersøgelsen i alt fire metodiske tilgange.

 

Her vil vi gennemføre to interviewundersøgelser. Den første består af fire fokusgruppeinterviews, som tager sigte på at kvalificere undersøgelsens spørgeskema. Den anden består af 30-50 interviews med danskere, som er udvalgt på baggrund af deres spørgeskemabesvarelse.

 

Formålet er her at opnå en mere nuanceret forståelse for forskellige motiver for bevægelse.

Her indsamler og analyserer vi den eksisterende nationale og internationale viden om fysisk aktivitet og idræt.

 

En viden som blandt andet vil blive brugt til at kvalificere de øvrige dele af undersøgelsen, og som tidligt i forløbet stilles til rådighed for bl.a. kommunerne og ’Bevæg dig for livet’.

Her bliver cirka 1.500 personer udstyret med et accelerometer (en bevægelsesmåler) og en GPS, således at vi kan følge deres bevægelsesvaner i syv til ti dage.

 

Undervejs vil deltagerne blive bedt om at føre en dagbog, hvori de blandt andet skriver, hvilke bevægelsesaktiviteter de har udført og hvorfor.

 

På den måde er det muligt at koble registreringen af fysisk aktivitet med motivationen derfor, og dermed blive klogere på de motiver, som knytter sig til udførelsen af forskellige typer af bevægelsesaktiviteter.

Her indhenter vi information fra et bredt udsnit af den voksne (15+ år) danske befolkning om deres bevægelsesvaner samt deres motiver og muligheder for bevægelse. I alt vil cirka 400.000 danskere blive bedt om at deltage, hvoraf vi forventer svar fra mindst 150.000.

 

Et antal som muliggør troværdige analyser på kommunalt niveau og blandt befolkningsgrupper, som har en særlig bevågenhed, fx fordi de er mindre aktive end befolkningen som helhed.

 

I forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen vil vi foretage en frafaldsanalyse, som skal give svar på, om de, der har besvaret spørgeskemaet, på afgørende områder skiller sig ud fra dem, der ikke har.

 

Projektet vil blive gennemført over en periode på tre et halvt år – fra 1. august 2019 til 31. december 2022. Dataindsamlingen forventes afsluttet i første halvår af 2021. De 98 lokale ’kampagner’ vil blive gennemført i første halvår af 2022.

Sidst opdateret: 20.10.2023