Skip to main content

Current Ph.D. projects

At the moment, we have 12 Ph.D. fellows

Anna Holst Fyhn
Individualisering i formueretten
En analyse af det materielle indhold af individualiseringskravet i forskellige formueretlige sammenhænge

Christian Jespersen
Koncernselskabers anvendelse af skattemæssige underskud i EU.

Daniel Skov
Misligholdelsesbeføjelser i lejeretten
En retsdogmatisk analyse af de lejeretlige misligholdelsesbeføjelser med basis i obligationsretten

De juridiske problemer ved privatisering af det ydre rum

Tilbudskonsortier – konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder? 

Lisa Hjerrild
Retlige rammer for behandling af persondata i intelligente energinet 

Lotte Helms

Hvad forstås ved den rimelige tvivl i det danske retssystem, og hvilken betydning har det for vurderingen af beviser af overvejende subjektiv karakter?
En retsdogmatisk og retssociologisk behandling af det grundlæggende princip inden for strafferetten ”in dubio pro reo” i bevisbedømmelsen

Louise Damkjær Ibsen
Fintech: What is the impact of regulatory competition on financial supervision?

De retlige rammer for interoperabilitet i sundhedssystemer

Mathilde Carøe Munkholm
Indsattes ret til sundhed: En undersøgelse af sundhedsbetjening og smitteforebyggelse i kriminalforsorgens institutioner

Nanna Grønning-Madsen
Terrorforsæt – i retsdogmatisk belysning

Signe Jensen

ISM-koden – en retlig ramme for kvalitetsskibsfart?

Last Updated 18.03.2021