Menu

Accepted abstracts

 

Poster presentations

Writers Title
Anders Westerlund, Camilla Rosvall , Heidi H., Katharina Reiman, Linda Storås, Ria H-Y and Siv Björklund Via meningsskapande till emancipatoriskt skrivande. Skrivkompetens på svenska som första och andraspråk i Finland och Sverige

Symposia

Writer(s) Title
Anette Svensson, Anette Almgren White and Therese Haglind Textuniversum och gränsöverskridande lärande
Anna Karlskov Skyggebjerg, Anna Nordenstam, Dag Skarstein, Ellen Krogh, Liisa Tainio, Per Holmberg, Ria Heillä-Ylikallio and Sylvi Penne Bevægelser i de nordiske modersmålsfag. En historisk og sammenlignende undersøgelse af ph.d.-forskning i Sverige, Norge, Finland og Danmark
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Brit-Helen Russdal-Hamre, Gro-Tove Sandsmark, Gunhild Kvåle, Lars Rune Waage, Magne Drangeid, Magne Rogne and Marie Falkesgaard Slot Multimodalitet i lesing, læring og skriving
Nikolaj Elf, Stig Toke Gissel, Tina Høegh, Thomas Illum Hansen, Tom Steffensen and Vibeke Christensen Nye veje til undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik – fund fra forsknings- og udviklingsprojektet Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM)

Individual paper presentations

Writer(s) Title
Anders Sigrell Etik i retorikundervisningen
Anna Sigvardsson Poesiintresserade gymnasielärare om undervisning i diktläsning
Anna Slotte, Christina Olin-Scheller and Marie Tanner Mellan Google och Snapchat. Relationer mellan lärares och elevers literacypraktiker i uppkopplade klassrum i Sverige och Finland
Ann-Christin Randahl and Christina Olin-Scheller Professionsutveckling på Facebook. Lärares samtal om svenska och matematik
Anne-Beathe Mortensen-Buan and Marianne Furumo Å lese eller ikke lese. - En undersøkelse av elevers fortolkende lesing av Hamlet.
Aslaug Fodstad Gourvennec Det rister litt i hjernen. En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis
Aslaug Fodstad Gourvennec, Atle Skaftun, Margrethe Sønneland and Per Arne Michelsen Litteratursamtaler i lærerutdanningen:Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten
Bengt-Göran Martinsson and Maritha Johansson Att använda litterära begrepp i gymnasiets litteraturundervisning. Legitimering och begreppsteoretisk bakgrund
Bengt-Göran Martinsson and Maritha Johansson Begreppsanvändning och begreppsinlärning i skolans litteraturundervisning.
Catharina Tjernberg Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt
Catharina Tjernberg Process-oriented literacy, a way to inclusion
Charlotte Engblom, Dan Åkerlund and Katharina Andersson Writing with computers: Operational skills and changes in 20 children’s emerging texts
Christina Lindh En undersökning av skrivpraktiker i samhällsorienterande ämnen i en årskurs 7
Ellen Krogh, Ewa Bergh Nestlog and Kristina Danielsson Lärares kollegiala lärande och elevers textskapande i geografiämnet. En studie av lärares arbete med Läslyftet i Sverige
Eva Borgfeldt Det kan vara svårt att förklara på rader. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3
Eva Jacquet and Eva Lindqvist Transmediala spel som en möjlig resurs för ett engagerat lärande inom svenskämnet
Heidi Höglund Videopoesi – gränsöverskridanden i en samtida litteraturundervisning
Helen Winzell Skrivande och skrivundervisning i svensklärarutbildningens kursplaner
Helle Pia Laursen Lyst og ulyst i mellemtiden – et investeringsperspektiv på literacy i og uden for skolen
Jenny Wiksten Folkeryd and Åsa af Geijerstam Primary teachers talk about informational texts written in grade 2 and 3
Jeppe Bundsgaard Hvor svært er informationskompetence?
Joke Dewilde Transnasjonale ungdommers koraninspirerte skrivepraksiser – fra grenseland til sentrum
Jonas Nørgaard and Thorkild Hanghøj Skrivning af spiljournalistik: elevstemmer om spil og spilkultur
Kaisu Rättyä Lärarstudenternas syn på differentierad litteraturdidaktik
Karin Forsling Mennuskriver alla med glädje!
Kristine Kabel and Marie Dahl Rasmussen Interpersonel sprogbrug i danskfagets litteraturundervisning
Line Møller Daugaard Unge i produktionsskolens modtagelsesklasser som grænsegængere
Margrethe Sønneland Teksten som problem – en generator til affinitetsrom i litteraturundervisningen?
Mari Nygård and Randi Solheim Fagspesifikke tekstpraksiser i norskfaget
Mari Nygård and Randi Solheim Språkkunnskap i norskfaglig tekstarbeid
Maria Larsson Mellan styrningar och klassrumspraktik
Märtha Andersson Attacken från familjen Istapp – barns bilder och berättelser av en socialisation i arktiskt kontra tropiskt klimat med stöd av olika språkliga uttrycksformer där elevers eget undersökande och skapande är centralt
Petra Magnusson Nationella IT-strategier i Sverige: diskurser i de förändrade styrdokumenten för svensk grundskola och gymnasium
Rasmus Fink Lorentzen Læreren som it-didaktisk grænsegænger i dansk
Simon Wessbo Film och skönlitteratur – litteraturundervisningens samverkande medier
Sofia Jusslin Skolans textmiljö – möjlighet eller hinder?
Stina Thunberg Den läsande avataren
Stina-Karin Skillermark Den litteraturhistoriska traditionen i utbildningsradions program under perioden 1960 till 2012
Suzanne Parmenius-Swärd
Skriv kemi! - om övergången till naturvetenskapliga högskolestudier avseende begreppslärande och kunskapsutveckling
Søren N. Drejer Skriverudviklinger i overgangen mellem gymnasium og universitet
Uffe Ladegaard At blive en ikke lovende tosproget læser af, med og over tid

To give you the best possible experience, this site uses cookies  Read more about cookies

Accept cookies