Menu

Accepted abstracts

 

Accepterede abstracts 

Poster presentations

Forfattere Titel
Anders Westerlund, Camilla Rosvall, Heidi H., Katharina Rejman, Linda Storås (cancelled), Ria H-Y & Siv Björklund Via meningsskapande till emancipatoriskt skrivande. Skrivkompetens på svenska som första och andraspråk i Finland och Sverige

 

Symposia

Forfatter(e) Titel
Anette Svensson, Anette Almgren White & Therese Haglind Textuniversum och gränsöverskridande lärande
Anna Karlskov Skyggebjerg, Anna Nordenstam, Dag Skarstein, Ellen Krogh, Liisa Tainio, Per Holmberg (cancelled), Ria Heillä-Ylikallio & Sylvi Penne Bevægelser i de nordiske modersmålsfag. En historisk og sammenlignende undersøgelse af ph.d.-forskning i Sverige, Norge, Finland og Danmark
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen (cancelled), Briten Russdal-Hamre, Gro-Tove Sandsmark (cancelled), Gunhild Kvåle, Lars Rune Waage, Magne Drangeid, Magne Rogne & Marie Falkesgaard Slot Multimodalitet i lesing, læring og skriving
Nikolaj Elf, Stig Toke Gissel (cancelled), Tina Høegh, Thomas Illum Hansen, Tom Steffensen & Vibeke Christensen Nye veje til undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik – fund fra forsknings- og udviklingsprojektet Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM)

Individual paper presentations

Author(s) Titel
Anders Sigrell Etik i retorikundervisningen
Anna Sigvardsson Poesiintresserade gymnasielärare om undervisning i diktläsning
Anna Slotte, Christina Olin-Scheller & Marie Tanner Mellan Google och Snapchat. Relationer mellan lärares och elevers literacypraktiker i uppkopplade klassrum i Sverige och Finland
Ann-Christin Randahl & Christina Olin-Scheller Professionsutveckling på Facebook. Lärares samtal om svenska och matematik
Anne Håland & Toril Frafjord Hoem Skrivepraksiser i begynneropplæringen
Anne-Beathe Mortensen-Buan & Marianne Furumo Å lese eller ikke lese. - En undersøkelse av elevers fortolkende lesing av Hamlet.
Aslaug Fodstad Gourvennec Det rister litt i hjernen. En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis
Aslaug Fodstad Gourvennec, Atle Skaftun, Margrethe Sønneland og Per Arne Michelsen Litteratursamtaler i lærerutdanningen:Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten
Bengt-Göran Martinsson & Maritha Johansson Att använda litterära begrepp i gymnasiets litteraturundervisning. Legitimering och begreppsteoretisk bakgrund
Catharina Tjernberg Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt
Catharina Tjernberg & Karin Forsling Men NU skriver alla med glädje!
Charlotte Engblom, Dan Åkerlund & Katharina Andersson Writing with computers: Operational skills and changes in 20 children’s emerging texts
Christina Lindh En undersökning av skrivpraktiker i samhällsorienterande ämnen i en årskurs 7
Ellen Krogh, Ewa Bergh Nestlog & Kristina Danielsson Lärares kollegiala lärande och elevers textskapande i geografiämnet. En studie av lärares arbete med Läslyftet i Sverige
Eva Borgfeldt Det kan vara svårt att förklara på rader. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3
Eva Jacquet & Eva Lindqvist Transmediala spel som en möjlig resurs för ett engagerat lärande inom svenskämnet
Heidi Höglund Videopoesi – gränsöverskridanden i en samtida litteraturundervisning
Helen Winzell (cancelled) Skrivande och skrivundervisning i svensklärarutbildningens kursplaner
Helle Pia Laursen Lyst og ulyst i mellemtiden – et investeringsperspektiv på literacy i og uden for skolen
Jenny Wiksten Folkeryd & Åsa af Geijerstam Primary teachers talk about informational texts written in grade 2 and 3
Jeppe Bundsgaard Hvor svært er informationskompetence?
Joke Dewilde Transnasjonale ungdommers koraninspirerte skrivepraksiser – fra grenseland til sentrum
Jonas Nørgaard (cancelled) & Thorkild Hanghøj Skrivning af spiljournalistik: elevstemmer om spil og spilkultur
Kaisu Rättyä Lärarstudenternas syn på differentierad litteraturdidaktik
Kristine Kabel og Marie Dahl Rasmussen Interpersonel sprogbrug i danskfagets litteraturundervisning
Lennart Jølle, Mari Nygård & Randi Solheim Fagspesifikke tekstpraksiser i norskfaget
Lennart Jølle, Mari Nygård & Randi Solheim Språkkunnskap i norskfaglig tekstarbeid
Line Møller Daugaard Unge i produktionsskolens modtagelsesklasser som grænsegængere
Margrethe Sønneland Teksten som problem – en generator til affinitetsrom i litteraturundervisningen?
Maria Larsson Mellan styrningar och klassrumspraktik
Maritha Johansson & Bengt-Göran Martinsson Begreppsanvändning och begreppsinlärning i skolans litteraturundervisning.
Märtha Andersson Attacken från familjen Istapp – barns bilder och berättelser av en socialisation i arktiskt kontra tropiskt klimat med stöd av olika språkliga uttrycksformer där elevers eget undersökande och skapande är centralt
Petra Magnusson Nationella IT-strategier i Sverige: diskurser i de förändrade styrdokumenten för svensk grundskola och gymnasium
Rasmus Fink Lorentzen Læreren som it-didaktisk grænsegænger i dansk
Simon Wessbo Film och skönlitteratur – litteraturundervisningens samverkande medier
Sofia Jusslin Skolans textmiljö – möjlighet eller hinder?
Stina Thunberg Den läsande avataren
Stina-Karin Skillermark Den litteraturhistoriska traditionen i utbildningsradions program under perioden 1960 till 2012
Suzanne Parmenius-Swärd
Skriv kemi! - om övergången till naturvetenskapliga högskolestudier avseende begreppslärande och kunskapsutveckling
Søren N. Drejer Skriverudviklinger i overgangen mellem gymnasium og universitet
Uffe Ladegaard (cancelled) At blive en ikke lovende tosproget læser af, med og over tid

To give you the best possible experience, this site uses cookies  Read more about cookies

Accept cookies