Skip to main content

References

Bakhtin, M. M. (1986). Speech Genres & Other Late Essays. (C. Emerson & M. Holquist, eds.) Austin: The University of Texas Press. (Original 1979).

Barton, D. (1994). Literacy. An Introduction to the Ecology of Written Language. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell.

Berge, K. L. (2005). Skrivning som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve – ideologi og strategier. I Aasen, A. J.  & Nome, S. (eds.) (2005). Det nye norskfaget. Oslo: Fakbokforlaget.

Blåsjö, M. (2004). Studenters skrivande i två kunnskapsbyggande miljöer. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 37. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Brorsson, B.N. (2007). Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8. Studier från Örebro i svenska språket 2. Örebro Universitet: Universitetsbiblioteket.

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press.

Christensen, T. S. (2009). Refleksion og fagsamspil som omdrejningspunkt i skriftlige rapporter. Vatn, G., Folkvord, I. & Smidt, J. (eds.) (2010). Skriving i kunnskapssamfunnet. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim. 127-142

Christensen, T. S. (2008). Ny faglighed – en forlængelse af samfundsfagsdidaktikken? I Didaktikens Forum. Årgang 5 – no. 2, Stockholms Universitet. 56-72

Cope, B. & Kalantzis, M. (eds.) (1993): The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing. London, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Council of Europe (visited February 2010). Language in Education, Languages for Education.

Cross, D.I. (2009). Creating optimal mathematics learning environments: combining argumentation and writing to enhance achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(5), 905-930.

Dreier, O. (1999). Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale kontekster. Nielsen et al. (eds.). Mesterlære. Læring som social praksis. København: Hans Reitzels Forlag. 76-99

Drotner, K. (2002). Medier - dannelse og uddannelse, Uddannelse (Vol. 10). Undervisningsministeriet.

Dysthe, O. (1995): Det flerstemmige klasserommet. Oslo: Gyldendal/Ad Notam.

Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2007). Kunnskap om skriving i utdanning og yrkesliv – hvor står vi i dag? Matre, S. & Hoel, T.L. (eds.) (2007). Skrive for nåtid og framtid. Skriving i arbeidsliv og skole. I. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 10-28

Edling, A. (2006). Abstraction and authority in textbooks. The textual paths towards specialized language. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia linguistica Upsaliensia. 2. Uppsala: Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala University.

Elf, N. F. (2008). Towards Semiocy? Exploring a New Rationale for Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary “Danish” Classes. A Design-Based Educational Intervention. Faculty of Humanities, University of Southern Denmark.

Elf, N. F. (2009). Kulturfagenes didaktik på hhx - sonderinger med henblik på forskning. In Fag og didaktik – med fagsamspil som udfordring. Konferencerapport. Gymnasiepædagogik 72. Odense: University of Southern Denmark. 257-276.

Engstrøm, C. (2003). Dansk skrivepædagogiks historie. Ph.d. thesis. Faculty of Humanities, University of Southern Denmark.

Erstad, O., & Wertsch, J. W. (2008). Tales of mediation: Narrative and digital media as cultural tools. In Lundby, K. (ed.). Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media.  Frankfurt a.M: Peter Lang.  21-39

Folkeryd, J. (2006). Writing with an attitude. Appraisal and student texts in the school subject of Swedish. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia linguistica Upsaliensia. 5. Uppsala: Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala University.

Gagel, W. (2000). Einführung in die Didaktik des politischen Unterrichts. 2. Auflage. Leske + Budich. Opladen

Gee, J.P. (2005). An Introduction to Discourse Analysis. Theory and Method. 2nd edition. New York & London: Routledge.

Gee, J.P. (1996). Social linguistics and literacies: ideology in discourse. 2nd ed. London: Taylor & Francis.

Geijerstam, Asa af (2006). Att skriva i naturorienterade ämnen i skolan. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia linguistica Upsaliensia. 3. Uppsala: Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala University.

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press.

Hansen, S.P. (2004a). Praktisk originalitet. Om ethos som retorisk kategori og originalitet som ethosdyd i gymnasieelevtekster. Ph.d. thesis. Copenhagen: Denmark’s School of Education Press.

Hansen, S. P. (2004b). Skriftlighed i samfundsfag : refleksioner over nye måder at anskue det skriftlige på i forhold til fag, elever, lærere, viden og læring. Knudsen et al. (eds.) Samfundsfagsdidaktik, Copenhagen: Columbus.

Heath, S. B. (1983). Ways with words. Language, life and work in communities and classrooms. New York: Cambridge University Press.

Hedeboe, Bodil (2002): Når vejret læser kalenderen… – en systemisk-funktionel genreanalyse af skrivepædagogiske forløb. Ph.d. thesis at the Danish Institute for Gymnasium Pedagogy, University of Southern Denmark. www.Hedeboe.tk. (April 2003).

Hilligen, Wolfgang (1976). Zur Didaktik des politischen Unterrichts 1 – Wissenschaftliche Voraussetsungen Didaktische Konzeptionen – Praksisbezug. Ein Sudienbuch. Leske Verlag + Budrich GmbH – Opladen.

Hobel, Peter (2009): Almen studieforberedelse og innovativ kompetence. En undersøgelse af 1.g’eres brug af skrivning som medie til innovation i fagligt samspil. Ph.d. thesis, Faculty of Humanities, University of Southern Denmark.

Illum, Barbara (2002): Argumentation som nyt tiltag i skriftlig fremstilling – med særligt henblik på skriveundervisning i dansk i gymnasieskolen. Ph.d. thesis, Institute for Nordic Language and Literature, Århus: Aarhus University.

Ivanič, R. (1998). Writing and identity. The discoursal construction of identity in academic writing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Karlsson, A-M. (2006). En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Knain, E. (1999). Naturfagets tause stemme. Oslo: University in Oslo.

Knain, E. & Hugo, A. (2007). Pendelen mellem erfaring og representasjon – en fagdidaktisk model for ’science literacy’. Matre, S. & Hoel, T.L. (2007). Skrive for nåtid og framtid. Skriving i arbeidsliv og skole. I. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 333-347.

Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

Kress, G. (1997). Before Writing. Rethinking the Paths to Literacy. London and New York: Routledge.

Kress, G., Jewitt, C. Bourne, J., Franks, A. Hardcastle, J., Jones, K. & Reid, E. (2005). English in Urban Classrooms. A multimodal perspective on teaching and learning. London and New York: RoutledgeFalmer.

Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge.

Krogh, E. (red.) (2010). Videnskabsretorik og skrivedidaktik. Gymnasiepædagogik 77.

Krogh, E. (2007). En ekstra chance. Portfolioevaluering i dansk. Gymnasiepædagogik 60.

Krogh, E. (2006): Danskfaget i moderniteten. S. Ongstad (ed.): Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Oslo University Press.

Krogh, E. (2003). Et fag i moderniteten. Danskfagets didaktiske diskurser. Faculty of Humanities, University of Southern Denmark.

Krogh, E., Christensen, T. S. & Hjemsted, K. (2009). Ny skriftlighed? Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen. Gymnasiepædagogik 73.

Kronholm-Cederberg, A. (2005): Om skrivandets villkor. Unga människors berättelser om skrivandet i gymnasiet. Rapport nr. 16/2005. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Kronholm-Cederberg, A. (2009): Skolans respons-kultur som skriftpraktik. Gymnasiasters berättelser om lärarens skriftliga respons på uppsatsen. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Lemke, J. L. (1990). Talking Science. Language, Learning and Values. Westport: Ablex Publishing Corporation.

Lorentzen, R. T. & Smidt, J. (eds.) (2008). Å skrive i alle fag. Oslo University Press.

Matre, S. (2006) (ed.). Utfordringar for skriveopplæring og skriveforskning i dag. Trondheim: Tapir Aakademisk forlag. 9-13.

Misfeldt, M. (2006). Mathematical Writing. København: Denmark’s School of EducationPress.

Morgan, C. (1998). Writing mathematically. The discourse of investigation. London: Falmer press.

Olson, D.R. (1994). The World on Paper. The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading. Cambridge University Press.

Ongstad, S. (2006). Fag i endring. Om didaktisering av kunnskap. Ongstad, S. (ed.). Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Oslo University Press. 19-57

Ongstad, S. (2004): Språk, kommunikasjon og didaktikk. Norsk som flerfaglig og fagdidaktisk ressours. Oslo: Fakbokforlaget. Landslaget for norskundervisning.

Quinn, A. L. (2009). Connecting research to teaching: Count on number theory to inspire proof. Mathematics Teacher, (103)(4), 298-307.

Shreyer, S., Zolkower, B., Perez, S. (2010). Thinking aloud together: a teacher’s semiotic mediation of a whole-class conversation about percent. Educational studies in mathematics 73(1), 21-53.

Smidt, J. (2008). Skriving og skriveformål – barns og unges veier til ulike fag. Smidt, J. & Lorentzen, R.T. (red.). Å skrive i alle fag. Oslo University Press.

Smidt, J. (1996): Fornyelsens konflikter. Skriveoplæring i videregående skole i 90-åra. Oslo: Landslaget for norskundervisning/Cappelen Akademisk Forlag.

Street, B. (1984). Literacy in Theory and Practice. New York: Cambridge University Press.

UNI•C (2009). Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF09/Nyheder/091023_Frafald_paa_de_gymnasiale_uddannelser_del_3.ashx.

Vollmer, H. J. (2007). Constructing Tasks for Content and Language Integrated Learning and Assessment. Börner, Wolfgang & Eckerth, Johannes (eds.) Interaction and Cognition in Task-Based Language Learning and Teaching. Tübingen: Narr.

Vygotsky, L. (1986): Thought and Language. (A. Kozulin, trans. and ed.). Cambridge, Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology. (Original 1934).

Wertsch, J. (1998). Mind in Action. New York: Oxford University Press.

Westman, Maria (2009). Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Bygg- och omvårdnadselever skriver. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 49. Stockholm University.

Wiese, L. (2004). Skrivning og studium – en undersøgelse af opgaveskrivning i gymnasiet i et spændingsfelt mellem undervisning og kulturel kapital. Faculty of Humanities, University of Southern Denmark.                

Last Updated 24.01.2017