Kasper Reitzel, Lektor, Økologigruppen

Forskning:

Fosfor er et begrænsende næringssalt for den globale fødevareproduktion og samtidigt det næringsstof der oftest medfører forurening af søer. Jeg forsker derfor i forskellige aspekter af fosforkredsløbet, og min forskning spænder fra metoder til genanvendelse af fosfor fra f.eks. spildevandsslam til kemisk sørestaurering hvor f.eks. aluminium eller andre produkter bruges til at binde fosfat. Det kan dog også dreje sig om mere biologiske vinkler så som effekten af fugle på en søs fosforbalance eller brug af plantetest til at vurdere tilgængeligheden af fosfor i forskellige genanvendelige produkter. Jeg benytter mig af mange forskellige analysemetoder til at studere fosforforbindelser, og projekterne kan ofte foregå i samarbejde med kemi.

Kontakt

Klik her

Keywords:


Fosfor, bæredygtighed, sørestaurering, planteforsøg, økologi, ferskvand

Eksempler på tidligere bachelorprojekter og specialer (årstal):
    • Undersøgelse af mulige kilder til eutrofiering af den lavvandede brakvandssø Østerø Sø og vurdering af mulige restaureringstiltag. 2017.
    • Sammenligning af fosfatfjernelse ved anvendelse af en modificeret zeolit og aluminium. 2016.
    • Planters optag af fosfor fra spildevandsslam og cadmiums påvirkning af optaget. 2015.

Mulige/kommende bachelorprojekter og specialer:
    • Forbehandling af jord med henblik på at mindske næringsstofsfrigivelsen ved etablering af nye søer
    • Test af metoder til kemisk sørestaurering
    • Bestemmelse af plantetilgængeligheden af fosfor i spildevandsslam

Kontakt til virksomheder og mulige virksomhedsprojekter
VandcenterSyd: Forskellige fosforrelaterede aspekter af spildevandsrensning. F.eks. fosformassebalance på et rensningsanlæg, genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam.
P adsorberende materialer til at mindske udløbskoncentrationen af P fra renseanlæg
Phoslock: Brug af Phoslock til sørestaurering
SEGES: Tilbageholdelse af organisk P i minivådområder
 

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies