Erik Kristensen, Professor, Økologi

Forskning:

Min forskning drejer sig primært om marine økosystemers funktion og genetablering efter klimabetingede og antropogene forstyrrelser. Jeg undersøger primært bunddyrs effekter på mikrobielle og biogeokemiske processer (kulstofomsætning, kvælstofomsætning, svovl- og jerndynamik) i marine sedimenter. Arbejdet bliver primært udført i lavvandede danske fjorde, saltmarske i både Danmark og udlandet samt i tropiske mangroveskove. Ud over mit centrale forskningsområde vejleder jeg også i generel biologi hos akvatiske bunddyr, næringsstofomsætning i bevoksede tidevandszoner (ålegræsbede, saltmarske og mangroveskove) og generel mikrobiel økologi. Jeg har desuden også stor erfaring i vejledning af formidlingsprojekter og virksomhedsprojekter. 

Kontakt

klik her 

Keywords:

Marine økosystemers funktion
Genetablering af økosystemer
Bunddyrs biologi 
Sediment biogeokemi
Formidling af biologisk viden

Eksempler på tidligere bachelorprojekter og specialer (årstal):

    • Konkurrenceforhold hos frynseorme i genetableret kystlagune (BA, 2018).
    • Gyldensteen Kystlagune: Udviklingen i C, N og P puljer i landbrugsjord ved Gyldensteen efter oversvømmelse med havvand (BA, 2018).
    • Populationsundersøgelse af blåmuslinger (Mytilus edulis) i Gyldensteen Kystlagune (BA, 2018).
    • Undervisningsformens betydning for folkeskoleelevers indlæring og interesse i biologi (BA, 2018)
    • The impact of macrofaunal reworking on eelgrass recovery (MSc, 2018).
    • Miljøvurdering baseret på bundfauna i to tidligere marine indvindingsområder - Hjelm Nordvest og Bjørnsknude Rev (MSc, 2017).
    • Gymnasieelevers interesse for biologi og læring indenfor skovøkologi i tre forskellige læringsmiljøer (MSc, 2018)
    • Blåmuslingebanker og associeret bentisk fauna i Gyldensteen kystlagune (MSc, 2018)
    • Benthic fauna effect on sediment biogeochemistry after one of the largest mine dam accidents in Brazil (MSc, 2018)

Mulige/kommende bachelorprojekter og specialer:

    • Sedimenter næringsdynamik og biogeokemi i den genetablerede Gyldensteen Kystlagune
    • Flora- og faunasuccession i den genetablerede Gyldensteen Kystlagune
    • Betydning af omrøring i bentiske kamre for udvekslingen af næringsstoffer mellem sedimentet og den overliggende vandfase
    • Blåmuslingers rolle for udviklingen af bunddyrssamfund og sedimenters stofomsætning 

Kontakt til virksomheder og mulige virksomhedsprojekter

 

Virksomheder:

Odense Kommune, Region Syddanmark, Miljøstyrelsen, konsulentfirmaer (Rambøll, COWI, Orbicon osv.), attraktioner-formidling (Terrariet – Reptile Zoo, Vadehavscentret, Fjord & Bælt, Naturama osv.).

Eksempel på projekter:

    • Registrering og kortlægning af gartneriers regnvandsbassiner i Odense kommune
    • Projekt i Region Syddanmarks miljø- og råstofafdeling
    • Virksomhedsprojekt ved Odense Kommune
    • Formidler af biologisk viden før og under Honningfestivallen 2016
    • Formidling og naturpleje i Thy
    • Handlingsplan for at fremme biodiversiteten i Sola Kommune
    • Virksomhedsprojekt ved Statens Naturhistoriske Museum

To give you the best possible experience, this site uses cookies Read more about cookies

Accept cookies