Skip to main content

Kommissorium for ekspertgruppe

Baggrund

Bestyrelsen har besluttet, at SDU frem mod 2030 skal arbejde på at reducere universitetets udledning af drivhusgasser. Første skridt i dette arbejde bliver udarbejdelse af en klimaplan for SDU i efteråret 2021.

Det hidtidige arbejde med bæredygtighed på SDU har været baseret på en høj grad af involvering af ansatte og studerende i udvikling af løsninger og prioritering af indsatser. Denne tilgang vil fortsætte i arbejdet med at reducere universitetets klimaaftryk.

Herudover er det vigtigt at den eksisterende forsknings- og praksisviden på SDU bringes spil. Direktionen har derfor besluttet nedsætte en ekspertgruppe med deltagelse af forskere, nøgleaktører på det teknisk-administrative område og studerende.

Opgaver

Ekspertgruppen skal bidrage med forsknings- og praksisviden og rådgive direktionen i forhold til

  • Opstilling af ambitiøst og realistisk mål for reduktion af SDU’s udledning af drivhusgasser frem mod 2030 med afsæt det mål, som bestyrelsen foreløbigt har fastsat med udgangspunkt i klimaregnskaber for 2017, 2018 og 2019.
  • Mulige teknologiske løsninger og adfærdsmæssige tiltag, der kan bidrage til realisering af mål for reduktion af SDU’s udledning af drivhusgasser frem mod 2030
  • Og den forbindelse vurdere behovet for at justere og supplere porteføljen af allerede igangsatte initiativer på klimaområdet på SDU.

Udpegning af medlemmer til ekspertgruppen

Udpegning af medlemmer foretages af dekanerne for de respektive fakulteter og universitetsdirektøren for Fællesområdet efter interessetilkendegivelser fra ansatte. Som repræsentanter for studerende inviteres studerende fra Den Grønne Studenterbevægelse på SDU.

Arbejdsform

Ekspertgruppen løser sine opgaver gennem deltagelse i to halvdags-workshops i efteråret 2021. Første workshop forventes afviklet i uge 37 og anden workshop i uge 41.

Ekspertgruppen støttes administrativt af SDG HUB’en i Rektorsekretariatet.

Afrapportering

Ekspertgruppens arbejde afrapporteres i et samlet katalog med forslag til klimamål og mulige teknologiske løsninger og adfærdsmæssige tiltag, der kan bidrage til realisering af målet.

Kataloget præsenteres for direktionen, der på baggrund heraf og øvrige input fra processen i forbindelse med klimaplanen indstiller forslag til klimamål og handlinger til vedtagelse i bestyrelsen december 2021.


Ekspertgruppe for udarbejdelse af klimaplan for SDU

Sidst opdateret: 30.09.2021