Skip to main content

SDU som et bæredygtigt universitet


Undersøgelser viser, at adfærden hos studerende og ansatte har stor indflydelse på et universitets klimaaftryk. Med omkring 30.000 studerende og 4000 medarbejdere er der derfor god grund til at fremme klimavenlig adfærd på SDU og hos vores leverandører. Fra 2020 gælder særlige grønne bæredygtighedsprincipper for alle aftaler – kantinedrift, indkøb og afvikling af materielt udstyr. Allerede i dag lykkes det os at forlænge levetiden på IT-udstyr og komponenter i fire ud af fem tilfælde.

Ambitionen er at fremme en bæredygtig udvikling i driften af SDU som organisation, arbejdsplads og studiested.

Bedre affaldssortering

Teknisk Service på SDU håndterer i dag 32 affaldsfraktioner ”bag scenen”, som man som ansat, studerende og gæst på SDU ikke nødvendigvis bemærker.

Det sker, når Teknisk Service håndterer affald fra SDU’s kantiner, der sorterer madaffald; byggerier, der sorterer forskellige byggematerialer og SDU IT, der indsamler og sorterer IT-skrot, kabler osv.

Fra 2020 vil man som ansat, studerende og gæst opleve, at alt affald fremover skal sorteres i fire fraktioner af brugerne selv:

  • bio- og madaffald
  • papir og pap
  • glas og metal samt
  • restaffald.

Bio- og madaffald vil blive anvendt til biogas, restaffald til forbrænding og glas, metal, papir og pap vil blive genanvendt.

På sigt vil der blive tilknyttet en femte fraktion i form af plast.

Der er som pilotprojekt opsat affaldsøer ved Fakultet for Naturvidenskab samt kantinen. Pga. af Coronasituationen er det ikke muligt at måle og vurdere indsatsen. Projektet videreføres i 2021.

VERDENSMÅL

 

 

Bæredygtige indkøb

SDU vil gennem vores indkøb gøre en forskel og bidrage til at sikre en bæredygtig transformation af hele universitetet. Vi skal forbruge klogt.

Det betyder minimalt, cirkulært og bæredygtigt. SDU vil således aktivt tage et samfundsansvar gennem de krav, vi stiller til vores leverandører. Det værende krav om efterlevelse af internationale grundlæggende rettigheder vedrørende menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og produktionsmetoder med mere.

Ved at stille krav til vores leverandører kan vi som universitet bidrage positivt til FN’s 17 Verdensmål og Danmarks klimalov, både i Danmark og i de lande, hvor de indkøbte varer produceres.

SDU har som landets første universitet tilsluttet sig Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb, POGI, der skal sikre bæredygtighed i vores udbud fremover.

SDU har i 2020 vedtaget en helt ny bæredygtig indkøbspolitik og -strategi. Den nye indkøbsstrategi bliver bakket op af et helt nyt indkøbssystem: TrueTrade. SDU har valgt TrueTrade, da det behersker alle aspekter, når man skal handle digitalt.

Indsatsen for bæredygtige indkøb er dermed afsluttet.

 

VERDENSMÅL

 

 

Bæredygtig kantinedrift og mødeforplejning

SDU stiller gennem udbud af driften af kantiner på SDU’s lokaliteter krav til kantineforpagterne om bæredygtighed og et grønt aftryk.

Det vil sige fx fokus på minimalt madspild, begrænset brug af engangsservice og miljøskadeligt plast og emballage samt et grønt og bæredygtigt varieret udbud af mad. SDU arbejder endvidere på at reducere madspild efter møder og arrangementer.

Der er valgt ny kantineudbyder, der opfylder alle SDUs ønsker til bæredygtighed. Indsatsen er dermed afsluttet. Men på grund af Coronasituationen er det ikke pt. muligt at måle og vurdere indsatsen.

 

VERDENSMÅL

 

 

Grønnere og mindre transport

Transport er en betydelig faktor i vores klimaaftryk.

Det at udveksle viden med udenlandske kolleger indenfor samme forskningsfelt gennem netværk og konferencer er en væsentlig del af arbejdet som forsker. Og som et internationalt universitet, et flercampusuniversitet og et regionalt universitet har vi måske større udfordringer end andre på dette område.

Alligevel arbejdes der på SDU på flere fronter med at reducere transportaktiviteterne og omlægge dem til mere klima- og miljøvenlige transportformer. Det sker bl.a. ved at udskifte universitetets bilpark til el- eller hybridbiler, opstille ladestandere til ansattes og studerende el- eller hybridbiler, fremme samkørsel og omlægge fysiske møder til digitale møder.

De fleste af underpunkterne i indsatsen er sat på standby pga. af Coronasituationen. I sidste kvartal af 2020 sker der dog udfasning af dieselvogne til fordel for elbiler.

 

VERDENSMÅL

 

 

Reduceret og mere bæredygtigt energiforbrug

Miljø- og energibevidst forbrug og drift dækker over en bred vifte af igangværende og nye tiltag. SDU’s el-, vand- og varmeforbrug spiller her en stor rolle og har gennem en årrække været et centralt indsatsområde.

SDU har siden 2008 oplevet et fald på 35% i energiforbruget pr. årsværk på trods af, at SDU i samme periode er vokset fra 2.838 til 3.816 årsværk og fra 189.102 til 294.213 m2. Der blev i 2015 afsat 10 mio. kr. til implementering af tiltag, som fx energioptimering på ventilations- og varmeanlæg, etablering af solceller på flade tage, udskiftning af belysningsanlæg samt bedre styring af varme efter behov.

Dette arbejde fortsætter og suppleres med nedlukning af udstyr på standby (fx computerskærme) og anvendelse af sensorer, som tidsbegrænser strømforbrug på udstyr og i bygninger samt et fokus på energiforbruget i laboratorier.

Følgende indsatser er enten helt eller delvist implementeret: Opsætning af solceller, Varmeoptimering, Udskiftning af belysning til LED, Ventilationsoptimering og CTS -konvertering.

 

VERDENSMÅL

 

 

Øget biodiversitet på SDU’s campusser

SDU ophørte for flere år siden med brug af pesticider til bekæmpelse af ukrudt på SDU’s udearealer og arbejder i øjeblikket på en zoneplan, der skal medvirke til at øge biodiversiteten.

Takket være det store areal på Campus i Odense er der store muligheder for at etablere øget biodiversitet også uden ekstra omkostninger i anlæg og drift. De store markarealer mod vest og parkeringsarealet mod sydøst skal omdannes til søer for overfladevand og naturoplevelsessteder. Mod vest er der allerede etableret flere søer og en del af dem er konstant fyldte. Her er der masser af liv, og der er flere gange observeret fx fiskehejrer. Vi er i gang med beplantningen og fortsætter anlægsarbejdet i takt med, at der kommer overskudsjord fra byggerierne af det nye sundhedsvidenskabelige fakultet. Vi planter fx hvidtjørn, der giver gode livsbetingelser for gravere og fugle samt optager væsentligt mere CO2 end andre buske.

En del af arbejdet foregår i partnerskab med Cold College, hvor deres landbrugselever arbejder sammen med biologer fra SDU.

 

VERDENSMÅL

 

 

Sundere arbejdsplads og studiested

Det er skadeligt for kroppen at sidde stille på en stol mange timer dagligt. Selvom SDU har denne forskningsviden, har mange ansatte jobfunktioner, hvor de stadig sidder stille mange timer om dagen – og det samme gælder for mange studerende i forbindelse med undervisning og forberedelse.

SDU vil derfor de kommende år arbejde med at få mere bevægelse ind i arbejdsdagen. Det kan fx være via walk ’n talk-koncepter, nytænkning af selve arbejdspladsen med flere fleksible muligheder for skiftende arbejdsstationer til forskellige opgaver, nye bevægelsesmuligheder ved den enkelte arbejdsplads osv.

I forhold til de studerende skal der arbejdes med løsninger, der skaber mere fysisk aktive læringssituationer. Mange har allerede fokus på undervisningsformer, der aktiverer studerende gennem indlagt gruppearbejder – nu skal kroppen også med.

Gennem efteråret 2020 har SDU gennemført to indsatser for at skabe en sundere arbejdsplads og studiested nemlig programmerne ”SDU bevæger sig” og ”Intelligent trænings” programmet. Begge programmer er afviklet med stor succes blandt deltagerne.

 

VERDENSMÅL

 

 

Bedre ligestilling

Som en del af arbejdet med Verdensmålene intensiverer SDU arbejdet med universitetets Gender Equality Initiative, herunder udbygning af Gender Statistics til opfølgning på kønsbalance ved ansættelser og stillingsbesættelser og udarbejdelse af lokale Gender Equality Plans.

Formålet er at sikre, at SDU er en mangfoldig arbejdsplads med et kreativt forskningsmiljø og et inkluderende arbejdsmiljø.

Indsatsen er pt. på standby på grund af Coronasituationen.

 

VERDENSMÅL