Skip to main content

UV-lys er med til sikre rent drikkevand i Sierra Leone i Vestafrika

Gruppebillede foran vandtårn

Kjeld Jensen

Vandtårnet i Nomo Faama, Kenema distriktet

Vandtårn i Pottor, Freetown

Monitor

Af: Denise Abrahamsen

Det var et nyhedsbrev fra Ingeniører Uden Grænser (IUG), der fik Kjeld Jensen til at rette sit fokus mod Sierra Leone.

”I 2018 ledte IUG efter nogen, der kunne hjælpe med at sende data hjem fra drikkevandsforsyninger fordi de ikke vidste, hvornår de gik i stykker  og i hvor lang tid de havde været ude af drift, og dermed ikke vidste hvor lang tid befolk-ningen i Sierra Leone havde levet med urent drikkevand,” fortæller Kjeld Jensen.

”Målet er at bruge ingeniørvidenskaben til at gøre noget godt,” tilføjer han og po-interer, at ”en god måde at gøre det på, er ved at bygge drikkevandsforsyninger. Adgang til rent drikkevand er helt fundamentalt for alle mennesker, men der er stadigvæk mange, som ikke har det.”

Når drikkevandsforsyninger, som vandtårne og vandpumpe bliver defekte, be-virker det, at befolkningen drikker enten må gå langt efter rent drikkevand eller drikker overfladevand, hvilket ofte medfører diarré og opkast. Derfor har Kjeld Jensen, sammen med et hold af ingeniører, produceret en prototype af en monitor, der sender forbrugsdata mv. til internet, så man kan holde øje med vand-tårnene og reagere, når de går i stykker.

”I 2016 viste en undersøgelse foretaget af regeringen og FN, at 65,5% af de vandtårne og vandpumper, der er i Sierra Leone, var funktionelle; resten var defekte,” fortæller Kjeld Jensen og påpeger, at problemet er, at der skal en fagperson til at reparere drikkevandsforsyningerne, da befolkningen på nuværende tidspunkt ikke selv har mulighederne eller ressourcerne. 

Vandtårn i Gandorhun, Kenema distriktet 

Slå bakterier i stykker med UV-lys

 

Det, vi på SDU har gjort, er at samarbejde med Ingeniører Uden Grænser om at holde øje med drikkevandsforsyninger, til at starte med, i Sierra Leone. Derudover er vi begyndt at lave forsøg, hvor vi vil rense drikkevandet fra eksisterende vandforsyninger med UV-lys.

Kjeld Jensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Dette forsøg foretages i Sierra Leones hovedstad, Freetown.

De første forsøg er allerede igangsat, og data viser, at UV-lys renser vandet ret godt, men udfordringen ligger i at få befolkningen til at gøre brug af det.

”UV-lyset fjerner teknisk set ikke bakterier, men slår dem i stykker og sørger for, at de ikke gør nogen skade og ikke kan formere sig,” forklarer han.

Indtil videre viser data, at desinfektion via UV-lys, har mindsket antallet af fæ-kale bakterier med en faktor 15. Fækale bakterier lander i drikkevandet fordi byerne typisk ikke har noget kloaksystem. Derfor bliver de ofte ført ned i drikke-vandsboringen med regnvandet.

”Teknisk set, så virker installationen, men vi mangler at få noget mere brug på den, så vi også får erfaring med, hvordan det rent faktisk går,” forklarer Kjeld Jensen.

I dag bliver mange vandtårne produceret med indbygget UV-desinfektion. Det næste projekt bliver altså at undersøge, hvordan UV-teknologien bedst muligt bliver installeret på de gamle vandtårne, så disse også kan få rent drikkevand.

Befolkningen skal selv have ejerskab over projektet

Et vigtigt aspekt ved projektet er, at det ikke har et kommercielt sigte. I stedet er målet, at befolkningen i Sierra Leone selv får ejerskab over drikkevandsforsynin-gerne og varetagelsen af dem. Sidstnævnte er dog forbundet med en række komplikationer:

”En af de store udfordringer er, at når man kommer med en løsning, der kan hjælpe en befolkning, fx i Afrika, at hvis de ikke selv tager ejerskab over det, så forgår det,” siger Kjeld Jensen.

Og det er det, som de arbejder på lige nu.

”Vi er lykkedes med at kunne sende data hjem,” fortæller Kjeld Jensen, og fort-sætter: ”Men vi er faktisk ikke så langt endnu, for vi skal stadig finde den helt rigtige model for, hvordan drift og service mv. bedst kan foregå i praksis.”

Derfor er det også vigtigt, at befolkningen tager ejerskab over vandforsyningerne. På den måde sikres der nemlig ikke blot rent drikkevand i Sierra Leone, men der skabes også arbejds- og uddannelsesmuligheder.

”Det er kun befolkningen, der selv kan finde de rigtige løsninger. Det vi kan gøre fra SDU af er, at vi kan hjælpe dem med ny teknologi og lære fra os,” siger Kjeld Jensen og fortæller, at han på nuværende tidspunkt er i gang med at etablere online undervisning på et universitet i Sierra Leone.

”Vi forsøger at hjælpe, så de selv har en chance for at vedligeholde drikkevands-forsyninger, og så prøver vi på at uddanne dem til at kunne det også, og der går vi til universiteterne, for de er ret dygtige dernede,” siger Kjeld Jensen og forkla-rer, at indbyggerne i Sierra Leone er meget entreprenante, har interesse i at skabe virksomhed og gerne vil tjene penge.

I den forbindelse påpeger han også, at de har den helt rigtige holdning og gør det også i det omfang de kan:

”Hvis man kan hjælpe dem og facilitere, så gør man faktisk det bedste for dem, for så er det dem, der får ejerskab, og dem, der står for det.”

Økonomiske ressourcer står i vejen for reparation af vandforsyninger

Det er på nuværende tidspunkt regntid i Sierra Leone, og befolkningen stiller derfor spande på hustagene for at samle regnvand, som de kan bruge til vask. Kjeld Jensen påpeger nemlig, ”at hvis de skal betale for drikkevandet, så sparer de selvfølgelig på det."

Vandtårnet i landsbyen Gandorhun, Sierra Leone, forsyner cirka 2.300 menne-sker, og ud fra dette tårn løber der vand ud til 4-5 haner, hvor befolkningen kan tappe vand.

De fleste steder betaler landsbyboerne enten pr. dunk de henter eller et fast ge-byr pr. familie pr. måned. I landsbyerne samler de derfor penge ind, for at kun-ne betale for drikkevandet, da ressourcerne ellers ikke er store.

”Der er faktisk en NGO dernede, fra USA, som er ret dygtige til at lave vand – de laver forsikringsordninger,” forklarer Kjeld Jensen.

”Det svære er at få befolkningen til at prioritere, at nu hvor man har bygget dis-se vandtårne, så skal de også vedligeholdes. Udfordringen er at få dem til at forstå, at det er lige så vigtigt at sætte penge af til kommende reparationer, som det er at sætte penge af til det der skal bruges lige nu og her,” siger han.

Gennem forsikringsordninger vil lokale virksomheder og fagpersoner kunne stå for eventuelle reparationer. Derfor er det i Kjeld Jensens og IUG’s interesse, at befolkningen i Sierra Leone selv bliver uddannede til at kunne varetage disse opgaver.

Vandtårn i landsby

Rent vand og sanitet står ikke alene

Som ovenstående også antyder, hænger Verdensmålene ofte sammen.

På den ene side taler Kjeld Jensen netop også for, at uddannelse er vejen til, at befolkningen i Sierra Leone kan få ejerskab over drikkevandsforsyningerne og på den måde skabe arbejdskraft, videre uddannelse og rent drikkevand i landet.

På den anden side bevirker drikkevandsforsyningerne til, at færre skal leve med urent drikkevand og de sundhedsmæssige følger.

Ifølge den officielle hjemmeside for Verdensmålene, dør flere end 1.300 børn dagligt på grund af diarré som følge af urent drikkevand.

Det ses altså her tydeligt, hvordan Verdensmål #3 (Sundhed for alle), #4 (Kvali-tetsuddannelse) og #6 (Rent vand og sanitet) hænger sammen, eftersom rent vand og sanitet er en af de væsentligste forudsætninger for sundhed; og ved at bevare velfungerende drikkevandsforsyninger er kvalitetsuddannelse en afgø-rende faktor.

Arbejdet i Sierra Leone er langt fra slut, men det er et skridt tættere på at sikre universel adgang til rent og billigt drikkevand. 

 

 

 
Følg projektet i Sierra Leone

Har du lyst til at følge med i vandtårnene i Sierra Leone? Følg nedenstående link og bliv klogere. EWB Water Monitor er blevet udviklet af Ingeniører Uden Grænser Danmark og Syddansk Universitet.

EWB Water monitor

Sidst opdateret: 27.01.2023