Dit studievalg

Mere om studiet og fagene på Sidefag i erhvervsøkonomi

Bacheloruddannelsen

I fagene på bachelordelen lærer du om de grundlæggende discipliner inden for erhvervsøkonomi. I marketing lærer du om, hvordan en virksomhed markedsfører og sælger sine produkter - både til kunder i Danmark og til kunder i udlandet. Du lærer også om regnskab, som fokuserer på både internt regnskab, det vil sige måden virksomheden styrer sine penge på, og eksternt regnskab som handler om afrapporteringer og årsrapporter. Du får den ene del af regnskabsfaget på bachelordelen og den anden del på kandidatdelen. De to dele kan læses hver for sig.

Derudover får du undervisning i fag som mikroøkonomi, som handler om hvordan en virksomheds driftsøkonomi er - det vil sige økonomien internt i en virksomhed. Du lærer også om makroøkonomi som er økonomien på landsplan og hvordan Danmarks økonomi er i forhold til andre landes. Endelig får du redskaber til analyse af data i form af matematik og statistik og IT redskaber, som bruges i virksomheder.

Alt dette giver dig en grundlæggende forståelse for erhvervsøkonomi, som du skal bruge for at identificere og løse virksomheders problemstillinger.

Hvis du læser samfundsfag som centralfag, er du fritaget fra statistik og makroøkonomi og skal i stedet følge hele regnskabsfaget på bachelordelen og International business, hvor du lærer om, hvordan virksomheder kan agere på internationale markeder.

Kandidatuddannelsen

I fagene på kandidatuddannelsen er der fokus på Organisation, strategi og innovation. Herudover skal du, hvis du ikke har samfundsfag som sidefag, gøre regnskabsfaget færdigt.

Derudover er der plads til 10 ECTS valgfag, som skal ligge indenfor områderne Marketing, Innovation og Organisation samt Seminar in Business Economics og Project- and Trainee Period.

Studerende, der kommer med en anden baggrund end samfundsvidenskab skal herudover følge 30 ECTS valgfag, som der er mulighed for at tage i udlandet. I så tilfælde skal fagene kunne godkendes som valgfag.

Studieåret

Studieåret er opdelt i 2 semestre, som hver har 15 undervisningsuger. I et typisk semester er der på bachelordelen undervisning i 14-16 lektioner à 45 minutter pr. uge. På kandidatdelen er der typisk undervisning 3 timer per uge i 15 uger eller 4 timer per uge i 11 uger i de 3 fag, man skal have per semester. Undervisningen består af forelæsninger, øvelser på mindre hold og projektarbejde med vejledning. 

I nogle fag er der forelæsninger alle ugerne, mens andre fag veksler mellem forskellige undervisningsformer og endnu andre er helt projektbaserede

Undervisningen starter i efterårssemesteret den 1. september og slutter lige før jul. Forårssemesteret starter den 1. februar og slutter omkring den 1. juni. Der er eksamen i januar og juni.

I slutningen af august afholdes der på bacheloruddannelsen introduktion for nye studerende. Du møder din faglige vejleder, som er ældre studerende på din uddannelse.

Undervisning

Undervisningsformerne er afhængige af hvilket fag du har. De forskellige undervisningsformer har også forskellige formål:

I forelæsningerne skaber forskere og andre undervisere, der er ansat på universitetet, overblik over litteraturen i det pågældende fag. Du kommer til at stifte bekendtskab med de forskellige teorier, og underviseren bruger tid på at gennemgå de måske svært forståelige dele af bøgerne. Forelæsningsholdene kan være så store, at det kan være svært at få diskussioner i gang, men der vil altid være mulighed for at stille spørgsmål eller bringe et emne op til debat.

I en del fag er der knyttet øvelsestimer til forelæsningerne. Øvelserne foregår på hold på 30-35 studerende. I øvelserne løses der opgaver og konkrete cases gennemgås og diskuteres. Det er tit ældre studerende, der underviser i øvelsestimerne. Øvelsestimerne er et godt sted at komme med eventuelle spørgsmål og kommentarer til den læste litteratur.

Når der skal skrives større opgaver og projekter, er der næsten altid afsat tid til individuel vejledning. Det gælder for eksempel for det afsluttende bachelorprojekt, hvor den enkelte studerende forholdsvist frit vælger sit emne, hvorefter opgaven skrives under vejledning af en underviser.

Tilvalget er et fuldtidsstudium og derfor forventes det, at du arbejder med dit studium meget mere end den tid, der går med at gå til forelæsninger og øvelser. Det forventes, at du bruger en del tid på selv at sætte dig ind i stof, på at arbejde med øvelsesopgaver og på selvstændigt at arbejde med projekter senere i studiet. Som andre universitetsstudier, kræver sidefaget derfor, at man kan arbejde selvstændigt. Men på SDU synes vi, at det er vigtigt, at man altid kan få hjælp, hvis man er gået i stå, så selv om man skal arbejde selvstændigt betyder det ikke, at man skal klare alting alene.

Eksamensformer

Fagene eksamineres typisk ved deres afslutning, og det vil sige, at man går til eksamen i januar og juni.

Der bruges mange forskellige eksamensformer: skriftlig og mundtlig eksamen, take-home-eksamen, ugeopgaver og projekter.

Udlandsophold

Studerende med en anden baggrund end samfundsvidenskab har på deres 4. semester mulighed for at tage på udlandsophold ved et udenlandsk universitet. Du kan enten vælge et universitet som SDU samarbejder med, eller du kan vælge at arrangere dit eget ophold ved et andet universitet. SDU samarbejder med mere end 200 partneruniversiteter, og vi vil gerne hjælpe dig med at finde det helt rigtige sted til dig.

Du lærer rigtig meget ved at være på udlandsophold - både om hvordan det er at bo og studere i et andet land, men også rigtig meget om dig selv. Du vokser ved, at bo alene i et andet land og det bliver en oplevelse for livet, hvis du vælger at tage afsted.

Projektorienteret forløb (praktik)

Der er også mulighed for at tage i projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed. Du kan vælge faget som et valgfag, hvor størstedelen af faget foregår i den konkrete virksomhed. Du lærer dermed, hvad det vil sige at indgå i arbejdsrelationer, du får afprøvet din teori i praksis, og du får udbygget dit netværk allerede mens du læser.