Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Biologi er for dig, der vil have fingrene i faget fra første dag. Studiet er alsidigt og handler om samspillet mellem levende organismer (dyr, planter, svampe og bakterier) og deres omgivelser (økosystemet).

Biologistudiet på SDU lægger mere vægt på eksperimentel biologi end på traditionel, beskrivende zoologi og botanik. Derfor kommer du at arbejde med laboratoriearbejde, ekskursioner i  felten, den teoretiske baggrund for det eksperimentelle arbejde og formidling.

Vi har rigtig gode faciliteter til eksperimentelt arbejde, både i vores egne laboratorier og på to feltstationer, Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde og Svanninge Bjerge Forskningsstation på Sydfyn, som giver dig enestående rammer for at fordybe dig i biologiens verden.

Selv om hovedvægten i undervisningen ligger på undersøgelser af hele organismer, bruger vi de sidste nye bioteknologiske metoder til undersøgelser af organers cellers og molekylers funktioner.

Kompetencer

En dimittend med sidefag i Biologi på bachelorniveau kan:

 • beskrive de grundlæggende biologiske systemer og funktioner fra det biomolekylære til det evolutionære niveau
 • redegøre for algers, planters og svampes grundlæggende biologi (systematik, taksonomi, evolution, anatomi, morfologi og fysiologi)
 • redegøre for dyrerigets (invertebrater og chordater) grundlæggende biologi (klassifikation, morfologi og anatomi)
 • forklare fysiologiske begreber og mekanismer hos dyr fra celleniveau til hele organismer

En dimittend med sidefag i Biologi på kandidatniveau har:

 • en dyberegående indsigt i generelle økologiske teorier indenfor områderne: økosystemers struktur, funktion og udvikling, vandets kredsløb, samt stof- og energiomsætning i økosystemer, herunder kendskab til massebalancer og simple økologiske modeller
 • praktisk erfaring med at planlægge, udføre, og bearbejde resultater fra et eksperimentelt feltbiologisk projekt
 • indsigt i toksikologiens basale principper og et mere dybtgående kendskab til økotoksikologiens principper og metoder
 • kendskab til molekylærbiologiske systemer i prokaryoter og eukaryoter
 • erfaring med at planlægge og udføre biologiske eksperimenter med henblik på gymnasial undervisning

Tæt på forskningen

Som biologistuderende kommer du med, hvor den nye viden skabes. Vi er især internationalt anerkendt for vores forskning inden for vand og miljø, livets udvikling på Jorden og evolutionær biodemografi, som det nye Max-Planck Odense Center forsker i på allerhøjeste internationale niveau. Men forskningen involverer eksempelvis også muslingedyrkning, invasive arter, klima, kommunikation og miljøfremmede stoffer.

Læs mere om Biologisk Instituts seks forskningsgrupper.

Levende studiemiljø

På Biologisk Institut er det både festudvalg, biologiske foreninger som Linnaeus og BioBar og et meget benyttet studenterrum, hvor man kan samles om gruppearbejde eller bare mødes over en kop kaffe.

Derudover får du som biologistuderende gratis adgang til Odense Zoo, Naturama i Svendborg og Fjord&Bælt i Kerteminde.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 07.12.2020