Menu

Dispensation

Ansøgning om dispensation

Hvad skal din ansøgning om dispensation indeholde?

Din ansøgning om dispensation skal indeholde følgende:

 • En redegørelse for, hvad du søger dispensation fra og med hvilken begrundelse.

SDU har ikke noget standardskema til ansøgning om dispensation.

 • Relevante bilag: Hvilke bilag, der er relevante for din ansøgning, er afhængigt af, hvad du søger dispensation fra og med hvilken begrundelse. 

Se listen over dispensationsmuligheder og se hvilke bilag, du skal sende sammen med din ansøgning om dispensation, længere nede på denne side.

Om dispensationer ved SDU
 • Afgørelser på dispensationsansøgninger træffes på baggrund af en individuel og konkret vurdering af den enkelte ansøgning.
 • Hvis du får dispensation, vil din ansøgning om optagelse blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger, men det er ikke en garanti for optagelse.
 • Som udgangspunkt gælder en imødekommelse af en dispensationsansøgning kun i det pågældende år. Søger du om optagelse igen et andet år, er det en god idé at uploade den tidligere afgørelse.
 • Der dispenseres ikke, hvis din begrundelse er almindelig forglemmelse, misforståelse, manglende kendskab til reglerne eller tilsvarende.

Bemærk, hvis du søger optagelse med særlig tilladelse, kan du kun søge i kvote 2.

Hvornår kan du sende din ansøgning om dispensation?

Før den 1. februar (anbefales):

Vi anbefaler, at du sender din dispensationsansøgning allerede nu og gerne inden den 1. februar og får foretaget en forhåndsvurdering.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge særlig tilladelse. Vi anbefaler, at du sender din dispensationsansøgning inden den 1. november for, at du kan nå at tilmelde dig evt. supplering i de specifikke adgangskrav. Læs mere om særlig tilladelse længere nede på denne side.

Du skal sende din dispensationsansøgning og andre relevante bilag til Optagelsen på SDU

Når du har modtaget en forhåndsgodkendelse, uploader du den sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk fra den 1. februar og inden ansøgningsfristen, som for kvote 2 er den 15. marts.

Skema til forhåndsvurdering.

Efter den 1. februar:

Vælger du, at sende din dispensationsansøgning sammen med din ansøgning, skal du være opmærksom på, at fristen for kvote 2 er den 15. marts.

Muligheder for dispensation

Ingen adgangsgivende eksamen (Særlig tilladelse)

Kun i kvote 2

Dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen skal være søgt i kvote 2 inden den 15. marts kl. 12:00.

Alternativt kan du søge om ledige pladser i 2. runde, efter den 28. juli. Husk også at sende en ansøgning om dispensation sammen med din ansøgning om optagelse til ledige pladser.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, skal du ansøge om en "særlig tilladelse" til at søge om optagelse.

Se liste over hvad der betegnes som en adgangsgivende eksamen til SDU.

Universitetet kan tillade dig at søge om optagelse uden en adgangsgivende eksamen, såfremt du kan dokumentere almene studieforberedende kompetencer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse.

Dette er efter universitetets vurdering en forudsætning for at kunne strukturere, formidle og tilegne sig akademisk viden.

Bemærk, du skal stadig opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

En dispensation for kravet om den adgangsgivende eksamen er IKKE en garanti for optagelse, men giver dig adgang til at søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere i kvote 2.

 Universitetet anbefaler derfor, at du tager en fuld adgangsgivende eksamen, da du dermed også har mulighed for at søge gennem kvote 1.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation skal du desuden uploade:

 • CV
 • Dokumentation for at du opfylder de specifikke adgangskrav
 • Dokumentation for de kvalifikationer du har, som kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen. Fx eksamensbeviser fra tidligere uddannelser

Hvad lægger vi vægt på, når vi vurderer din ansøgning?

I vurderingen lægger universitetet vægt på, at du har en eller flere relevante uddannelser af et vist omfang og med et vist teoretisk indhold, herunder en skriftlig opgave.

Relevante uddannelser kan for eksempel være:

 • En professionsbacheloruddannelse (OBS. vær opmærksom på dobbeltuddannelse)
 • En erhvervsuddannelse

Skriftlig produktion/opgave:

Du skal kunne dokumentere større skriftlige opgaver eller tilsvarende skriftlige projekter på gymnasialt niveau. Større skriftlige opgaver kan for eksempel være:

 • Bachelor-projekt
 • Større skriftlig opgave (SSO)
 • eller lignende

Der dispenseres ikke fra kravet om specifikke adgangskrav på baggrund af erhvervserfaring. Se mere under dispensation for de specifikke adgangskrav. 

Særlig tilladelse med Rudolf Steiner uddannelse

Kun i kvote 2

Dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen skal være søgt i kvote 2 inden den 15. marts kl. 12:00.

Alternativt kan du søge om ledige pladser i 2. runde efter den 28. juli. Husk også at sende en ansøgning om dispensation sammen med din ansøgning om optagelse til ledige pladser.

Ansøgere med en Rudolf Steiner uddannelse har mulighed for at søge om optagelse med særlig tilladelse i kvote 2.

Har du et bevis for 12 års Rudolf Steiner skolegang, anses de almene krav til en særlig tilladelse normalt for opfyldt, forudsat at dit bevis vidner om et fagligt niveau svarende til en bestået gymnasial eksamen.

Ansøgere med Rudolf Steiner uddannelse vurderes med henblik på opfyldelse af de gymnasialt fastsatte specifikke adgangskrav ud fra antallet af timer gennemført på 10., 11., 12. klassetrin.

Hvis ikke du opfylder de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse, skal disse opfyldes ved gymnasial supplering.

Optagelse på samme uddannelse

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, som du søger ind på eller søger om genindskrivning på, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler.

Husk altid at upload et eksamensudskrift fra uddannelsen med alle forsøg sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

Hvis det er universitetet, der har udmeldt dig:

Søger du optagelse eller genindskrivning på en uddannelse, som universitetet har udmeldt dig fra, kan du som udgangspunkt ikke optages igen. Dette gælder også, hvis du var optaget på et andet universitet. 

Universitetet har dog mulighed for konkret fagligt at vurdere, om du har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen væsentligt. Det vil sige, om de forhold, der spillede ind tidligere, har ændret sig væsentligt.

Bilag til din ansøgning om dispensation
Sammen med din ansøgning om dispensation skal du uploade dokumentation for at:

 • der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som gjorde, at du ikke var i stand til at gennemføre uddannelsen i første omgang
 • forholdene ikke længere påvirker din evne til at gennemføre uddannelsen.

Bemærk, har du opbrugt dine eksamensforsøg i et eller flere fag, skal du desuden vedhæfte en dispensationsansøgning vedrørende nye eksamensforsøg.

Har du selv meldt dig ud af uddannelsen:

Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal der gå mindst 5 måneder, før du kan optages igen. Dvs. at du skal have meldt dig ud inden den 1. april, for at kunne starte på uddannelsen igen den 1. september.

Har du bestået 1. studieår?

Har du bestået det første studieår (60 ECTS) på uddannelsen (nyeste studieordning), skal du ikke søge optagelse via www.optagelse.dk, men derimod søge om genindskrivning.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Tidligere afsluttet uddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Har du allerede gennemført eller er du i gang med en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, som du afslutter inden studiestart 1. september (eller inden 1. februar ved vinterstart til Medicin eller Klinisk biomekanik), skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan blive optaget på den uddannelse, som du ønsker at søge ind på.

Læs mere om begrænsning af dobbeltuddannelse.

Mulighed for dispensation

Du kan søge dispensation, hvis:

 • den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den søgte uddannelse
 • du kan dokumentere, at du pga. helbredsmæssige forhold ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet
 • den gennemførte uddannelse er væsentligt ændret eller bortfaldet: I forhold til om din uddannelse er ændret eller bortfaldet, vurderes det om din oprindelige uddannelse ikke længere kan anvendes på arbejdsmarkedet, fordi du fx ikke kan opnå en krævet autorisation. At din oprindelige uddannelse sidenhen har fået nyt navn, nyt fagligt indhold eller ikke længere udbydes er i sig selv ikke tilstrækkeligt til at opnå en dispensation.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Når du søger en dispensation, skal du vedlægge relevant dokumentation i din ansøgning:

Vedr. helbredsmæssige forhold:

 • dispensationsansøgning
 • lægeerklæring eller sygejournal vedr. tabt arbejdsevne

Vedr. 6-årsreglen:

 • dokumentation for afslutningstidspunkt for gennemført uddannelse (eksamensbevis)

Vedr. ændret/bortfaldet uddannelse:

 • dispensationsansøgning
 • dokumentation for forældet/bortfaldet uddannelse
Hurtigstartsbonus (1,08 bonus)

Hvad betyder hurtigstartsbonus?

Søger du om optagelse senest 2 år efter, du har bestået din adgangsgivende eksamen, vil dit karaktergennemsnit automatisk blive ganget med 1,08 (hurtigstartsbonus).

Hvis du skal have justeret dit gennemsnit i 2018, skal du altså være student fra 2016, 2017 eller 2018.

Hurtigstartsbonus gælder kun i kvote 1 vurderingen af ansøgningen, og at den udelukkende har betydning ved ansøgning til de uddannelser, hvortil der er adgangsbegrænsning.

Kan du søge Hurtigstartsbonus?

Er du student fra 2015 eller tidligere, kan du søge dispensation for at opnå hurtigstartsbonus, hvis du har været forhindret i at påbegynde uddannelsen grundet ét af følgende forhold:

 • Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår
 • Uddannelse med henblik på udsendelse som led i forsvarets internationale operationer
 • Adoption eller barsel
 • Længerevarende sygdom
 • Pasning af nærtstående (handicappede, alvorligt syge eller døende)
 • Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som Elite – eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark

Forlængelse af tidsperioden for hurtigstartsbonus

Universitetet kan give dig dispensation ved at forlænge den tidsperiode, hvori du kan få hurtigstartsbonus.

Tidsperioden kan forlænges med det antal år, du har været forhindret i at påbegynde uddannelsen. Dog kan tidsperioden maksimalt forlænges med 4 år. Hvis du fx har afsluttet din gymnasiale eksamen i 2015, har du således kun mulighed for at få dispensation til og med optagelsen i 2021.

Det er op til dig at dokumentere, at betingelserne for fristforlængelse er opfyldt. Forlængelse af fristen gives med hele ansøgningsår. Et eksempel: en ansøger, der har taget sin studentereksamen i 2014 og i 2015, har aftjent værnepligt og været udsendt som led i forsvarets internationale opgaver, får dispensation fra reglen, således at hendes eksamensgennemsnit også i 2017 bliver tillagt bonus. 

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation, skal du uploade dokumentation for forholdene, som vil være:

 • bevis for værnepligtstjeneste
 • bevis for udsendelse igennem NATO
 • kopi af vandrejournal eller andet bevis for adoption eller barsel
 • lægeerklæring, sygejournal, udtalelse fra psykolog eller psykiater ved længerevarende sygdom (både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 • Lægeerklæring eller dokumentation ved pasning af nærtstående (handicappede, alvorligt syge eller døende)
 • Kontrakt med Team Danmark eller anden organisation ved træning til og deltagelse i Olympiske Lege/Paralympiske Lege.
Adgangsregulering

Hvad betyder adgangsregulering?

Adgangsregulering  betyder, at du kan få reguleret karaktergennemsnittet for din adgangsgivende eksamen. Du kan søge om dispensation fra reglerne om adgangsregulering, hvis du mener, at der var usædvanlige forhold, der gjorde sig gældende i forbindelse med gennemførelse af din adgangsgivende eksamen, som har påvirket dine muligheder for at opfylde betingelserne for at blive optaget på en uddannelse.

Din ansøgning om dispensation bliver vurderet ud fra en konkret og individuel vurdering. Universitetet tager efterfølgende højde for de usædvanlige forhold i behandlingen af din ansøgning om optagelse.

Hvis du får dispensation indgår den i den samlede vurdering af din ansøgning om optagelse. Det er således ikke en garanti for, at du bliver optaget. 

For at opnå dispensation

For at få dispensation skal der være tale om usædvanlige forhold, som f.eks:

 • Fysisk handicap
 • Længerevarende sygdom
 • Ord- eller talblindhed
 • Dødsfald i nærmeste familie

Hvis du mener, at et af disse forhold eller lignende forhold har haft negativ indflydelse på dit eksamensgennemsnit, kan du søge om dispensation fra reglerne om adgangsregulering, dvs. reglen om optagelse på baggrund af faldende kvotient.

Bemærk, er der udgifter forbundet med udtalelse fra læge eller lign. er disse for egen regning.

De gældende adgangskrav skal være opfyldt

Vi kan ikke se bort fra de gældende adgangskrav til en uddannelse, men vi kan vurdere, om de usædvanlige forhold har stillet dig dårligere sammenlignet med andre kvalificerede ansøgere.

Bemærk, at hvis du i forbindelse med gennemførsel af din adgangsgivende eksamen er blevet kompenseret for det pågældende forhold, f.eks. hvis du som ordblind har modtaget hjælp i gymnasiet i form af it-rygsæk, så har du kun lille chance for at opnå dispensation.

Vurdering af gennemsnit

Vi kan dispensere i kvote 1, hvis de udsædvanlige forhold har haft væsentlig indflydelse på dit karaktergennemsnit.

Her vurderer vi i hvilken udstrækning, det er sandsynligt, at du kunne have opnået et karaktergennemsnit, der var tilstrækkeligt til optagelse på den pågældende uddannelse, såfremt du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold.

De usædvanlige forhold i sig selv vil således ikke være en garanti for, at vi kan dispensere fra adgangsreguleringen og tilbyde dig en plads på uddannelsen.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation, skal du uploade dokumentation for de usædvanlige forhold. Dokumentationen vil oftest være en kombination af:

 • lægeerklæring eller sygejournal ved længerevarende sygdom (både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 • lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende
 • specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser
 • udtalelse fra psykolog eller psykiater
 • politirapport
 • årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
 • folkeskolen afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen)
 • udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution
Karakterkrav

Dispensation fra karakterkrav

Alle uddannelser, med undtagelse af Medicin og Klinisk Biomekanik. Se næste afsnit vedr. Medicin og Klinisk Biomekanik.

På en række uddannelser er der et karakterkrav, hvilket vil sige, at du mindst skal have opnået den krævede karakter enten som eksamensgennemsnit i din adgangsgivende eksamen eller i et eller flere fag.

Der kan både være tale om et karakterkrav i kvote 1 og kvote 2.

Universitetet har mulighed for at dispensere fra karakterkravet, hvis du pga. usædvanlige forhold ikke opnåede så høj en karakter, som du ellers kunne have opnået. Det kunne fx være pga. sygdom, pasning af alvorligt syg nærtstående pårørende, ikke-kompenseret ordblindhed eller andre omstændigheder, som du ikke selv har været herre over, og som har påvirket dit resultat i negativ retning.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Ønsker du at søge dispensation fra karakterkravet pga. usædvanlige forhold, skal du uploade følgende i din ansøgning:

 • Dispensationsansøgning hvori du redegør for de usædvanlige forhold og for, hvorledes de har påvirket dine opnåede karakterer
 • Årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
 • Dokumentation for de usædvanlige forhold, fx lægeerklæring, uddrag af sygejournal, udtalelse fra psykolog, studievejleder eller tilsvarende fagperson

Medicin og Klinisk Biomekanik

Gældende dispensation fra kravet om 6,0 for 2018 til Medicin og Klinisk biomekanik.

Når du søger ind på medicin og klinisk biomekanik i kvote 2, skal du opfylde adgangskravene om:

 • En adgangsgivende eksamen
 • De specifikke adgangskrav
 • Et eksamensgennemsnit på minimum 6,0 eller derover

Hvis du har under 6,0, så kan du desværre ikke søge. Gennemsnittet på 6,0 er uden hurtigstartsbonus (1,08 bonus).

Mulighed for dispensation i særlige tilfælde

Du kan søge dispensation, såfremt der har været usædvanlige forhold i forbindelse med din gymnasietid eller hvis du har opnået yderligere studiekompetence ved anden uddannelse efter din gymnasietid.

Følgende forhold har betydning for vurderingen af dispensationsansøgninger:

 • Usædvanlige forhold i forbindelse med adgangsgivende eksamen kan være fysisk handicap, længerevarende sygdom eller dødsfald i nærmeste familie
 • Opnåelse af yderligere studiekompetence kan være hvis du har en sundhedsfaglig baggrund eller anden type bacheloruddannelse, hvor du har opnået gode resultater

Der er altid tale om en helhedsvurdering af ansøgeren.

Varsling: Der sker en ændring for dispensation for 6,0 for 2019

Dispensation for yderligere studiekompetencer udgår pr. 1. februar 2019 jf. adgangsbekendtgørelsen.

Du skal have et gennemsnit på 6,0 eller derover efter 7-trins-skalaen i den adgangsgivende eksamen. Du kan søge dispensation, såfremt der har været usædvanlige forhold i forbindelse med din gymnasietid. Dispensation for yderligere studiekompetencer udgår.

Opfylder ikke de specifikke adgangskrav

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation fra disse, hvis du mener, at du har erhvervet tilsvarende kvalifikationer efter afslutning af din adgangsgivende eksamen.

Det er nødvendigt, at du kan dokumentere dine alternative kvalifikationer i forbindelse med dispensationsansøgningen.

Du vil kun kunne opnå dispensation fra de specifikke adgangskrav, hvis:

 • der foreligger en form for prøve eller test, som kan anses for at være på eller over det krævede niveau.

Når vi vurderer dine kvalifikationer, sammenligner vi dem med det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende gymnasiale fag (STX/HF).

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation for specifikke adgangskrav, skal du uploade dokumentation for:

 • de kvalifikationer, du mener svarer til adgangskravene.

Fritagelse fra de specifikke adgangskrav

Bemærk, du kan ikke søge om at blive fritaget fra et af de specifikke adgangskrav, heller ikke hvis, du har:

 • opnået gode karakterer i samme fag på lavere niveau 
 • erhvervserfaring inden for det pågældende fag 
 • bestået andre fag med relevans for fag for uddannelsen
 • motivation for at begynde på uddannelsen
 • har været ramt af usædvanlige forhold

eller hvis du ikke havde:

 • mulighed for at tage faget som en del af din adgangsgivende eksamen 
 • kendskab til reglerne

Måske har du mulighed for Individuel Kompetence Vurdering (IKV)?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, til den uddannelse, som du søger optagelse på, men mener at du på anden vis har opnået kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangskravene, kan du henvende dig hos et VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel Kompetence Vurdering (IKV) i det pågældende fagniveau.

Vurderingen sker på baggrund af den dokumentation, du fremlægger, samt evt. forskellige test eller prøver, du bliver stillet.

På baggrund af den individuelle kompetencevurdering kan du få udstedt et kompetencebevis. Et kompetencebevis anerkendes på lige fod med et eksamensbevis for det pågældende fag, og dermed som bevis på, at du opfylder det specifikke adgangskrav.

Fristen for at indsende et kompetencebevis er den samme som for at indsende et supplerende eksamensbevis, nemlig inden 5. juli kl. 12:00 eller inden studiestarten 31. august, hvis der mulighed for sommersupplering på uddannelsen.

Kontakt dit lokale VUC for nærmere information.

Hvis du søger med en Rudolf Steiner-eksamen

Ansøgere med Rudolf Steiner-uddannelse vurderes mhp. opfyldelse af de gymnasialt fastsatte specifikke adgangskrav ud fra antallet af timer gennemført på 10., 11., 12. klassetrin. Du kan læse mere om særlig tilladelse med en Rudolf Steiner uddannelse i afsnittet her på siden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies