Skip to main content

Kompetenceprofil

Efter afsluttet uddannelse skal kandidaten i klinisk biomekanik kunne:

Viden

(a) Vidensfeltet

 • Foreslå relevante laboratorieundersøgelser under vejledning

(b) Forståelse og refleksion

 • Analysere og anvende forskningsresultater kritisk
 • Redegøre for farmakologiske principper og bivirkninger 

Færdigheder

(a) Type af færdigheder

 • Optage anamnese selvstændigt
 • Udføre objektive undersøgelser selvstændigt
 • Udføre manuel behandling af bevægeapparatet selvstændigt
 • Udføre billeddiagnostiske undersøgelser
 • Anvende træningsprogrammer til patienter
 • Føre journal og anvende journaloptegnelser selvstændigt

(b) Vurdering og beslutning

 • Syntetisere anamnestiske oplysninger, kliniske og parakliniske fund til differentialdiagnoser
 • Vurdere hvorvidt patienter bør henvises til anden behandling/undersøgelse
 • Planlægge behandlingsforløb indenfor rammerne af evidensbaseret praksis
 • Planlægge og anvende træningsprogrammer til patienter
 • Tolke relevante laboratorieundersøgelser under vejledning
 • Tolke billeddiagnostiske undersøgelser selvstændigt
 • Vurdere farmakologisk behandling relevant for bevægeapparatet

(c) Formidling
· Kommunikere med patienter og de øvrige sundhedsprofessioner
· Vejlede ambulatorie-patienter om forebyggelse

Kompetencer

(a) Handlingsrummet

 • Overføre viden fra kliniske og biomedicinske fag til klinisk praksis
 • Reflektere over og analysere egen praksis

(b) Samarbejde og ansvar

 • Deltage i tværfaglige rehabiliteringssamarbejder
 • Samarbejde med patienter og de øvrige sundhedsprofessioner
 • Udvise professionel adfærd

(c) Læring

 • Identificere egne læringsbehov og handle derefter

Sidst opdateret: 22.03.2019