Kompetenceprofil

Viden

Dimittender med en kandidat i Farmaci besidder en akademisk viden og forståelse:

 • om de vigtigste sygdomsmekanismer på cellulært, subcellulært og molekylært niveau med henblik på at kunne forklare, hvorledes sygdomme og sygdomskomplekser præsenterer sig på makroskopisk patologisk og klinisk niveau
 • om patofysiologiske mekanismer, som kan påvirkes af lægemidler og kendskab til lægemidlers virkningsmekanismer på cellulært niveau og på organniveau
 • af udviklingsprocessen for nye lægemidler fra medicinalkemisk screening, over udviklingsprocessens fire faser til den endelige regulatoriske registrering og markedsføring
 • af rationel farmakoterapi ved de almindeligste sygdomme, herunder kendskab til præparatvalg, dosering, vigtige bivirkninger, lægemiddelinteraktioner og toksiske virkninger samt terapistyring ved de almindeligste sygdomme
 • om avancerede lægemiddelformer, herunder kendskab til specifikke fordele og ulemper samt brugsvejledning
 • indsigt i lægemiddelmarkedets særlige karakteristika, herunder behovet for regulering af lægemiddelmarkedet, virkninger af og udformning af medicintilskud og patentrettigheder
 • samt kan forholde sig kritisk og diskutere komplekse professionelle og videnskabelige problemstillinger indenfor det farmaceutiske område

Færdigheder

De konkrete færdigheder, der erhverves med en kandidatgrad i Farmaci, er evnen til at:

 • undersøge konkrete farmaceutiske fænomener teoretisk og/eller eksperimentelt
 • anvende det farmaceutiske fagområdes videnskabelige teorier og metoder
 • kombinere de naturvidenskabelige fagdiscipliner med de mere anvendelsesorienterede medicinske discipliner, specifikt med henblik på løsning af farmaceutiske problemstillinger og udvikling af nye lægemidler
 • tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og demonstrere at kunne anvende denne viden reflekterende og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater.
 • formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både sundhedsprofessionelle og lægemiddelbrugere

Kompetencer

De konkrete kompetencer, der erhverves med en kandidatgrad i Farmaci, er evnen til at:

 • varetage selvstændige farmaceutiske erhvervsfunktioner på apotek samt i den primære og sekundære sundhedssektor
 • lede komplekse projekter og bidrage med nye løsningsmodeller på uforudsete problemstillinger
 • igangsætte og indgå i tværfagligt samarbejde på sundheds- og lægemiddelområdet
 • tage ansvar for egen og andre medarbejderes faglige og professionel udvikling

Særlig for Klinisk farmaci

En kandidat med profil i Klinisk farmaci har ud over det ovenstående:

 • særlig viden om evidensbaseret lægemiddelanvendelse
 • viden om human patofysiologi og rationel farmakoterapi indenfor særlige patientgrupper
 • kan anvende kliniske forskningsmetoder og biostatistik

Særligt for Teknologisk farmaci

En kandidat med profil i Teknologisk farmaci har ud over det ovenstående:

 • særlig viden om drug transport and delivery (betydningen af forskellige lægemiddelformer for absorbtion, distribution, metabolisme og udskillelse)
 • viden om eksperimentelle metoder og forsøgsplanlægning inden formulerings- og processudvikling
 • kompetencer indenfor produktion, kvalitessikring og håndtering af særlige lægemidler, herunder avancerede sterile lægemidler