Skip to main content

Eksamen

På denne side er der generel  information om eksamen på masterområdet.

Har du specifikke spørgsmål, er du velkommen til at kontakte eksamenskoordinator exammaster@sam.sdu.dk

 

Coronaopdatering til eksamen sommer 2021

Coronasituationen ændrer sig dag for dag (opdateret 25.  maj 2021).

COVID-19: Fuld adgang for studerende og delvis adgang for ansatte fra 21. maj

Det er glædeligt for alle, at den aftale om yderligere genåbning af det danske samfund, som regeringen og Folketingets partier har præsenteret den 17. maj, også omfatter en yderligere genåbning af universiteterne. Dette vil ske gradvist og under hensyntagen til allerede planlagte aktiviteter, f. eks. på eksamensområdet.

Kommunikation om disse ændringer sker på flere platforme, især web, studentermail og i dit e-læringssystem (Blackboard eller  itslearning). Det er derfor vigtigt, at du dagligt holder øje med de  opdateringer, som lægges på din e-læringsplatform eller som sendes sendes til din studenter e-mail.  Dette  også hvis du ikke har undervisning eller eksamen lige nu. I eksamensperioden er det ekstra vigtigt at du orienterer dig der, da ændringer kan ske meget hurtigt.  

Den 8. april 2021  har alle masterstuderende fået en mail om sommereksamen. Heraf fremgår det, at sommereksamener 2021 som  hovedregel afvikles online. Dog vil masterprojektforsvar for følgende uddannelser blive ved fremmøde: MPQM, FMOL, MBA og MPI.  Det fremgår  på FMOL på Blackboard og de øvrige uddannelser findes det på itslearning.

Bemærk, at der er  (selv)testfaciliteter opstillet på Campus Odense. Der foretages  stikprøvekontrol af gyldigt coronapas på lokaliteterne .  

På masterområdet finder du detaljerede informationer på dit studies digitale læringsplatform  (Blackboard eller itslearning) og i din studentermail. Da situationen ændrer sig hurtigt, hvilket sagtens kan påvirke din prøve, bedes du i eksamensperioden dagligt holde dig opdateret.

Ansøgning om særlige forhold i forbindelse med COVID - 19 eller sygdom efter fremmøde 

Er der forhold i forbindelse med dit studie, forhold som relaterer sig til  COVID - 19, herunder eksamensforhold, så kan du kontakte Team Eksamen på exammaster@sam.sdu.dk  eller din uddannelseskoordinator for at høre til en løsning. Er der tale om særlige forhold, der vanskeligt kunne være forudset, så kræver det måske en ansøgning til studienævnet. Forhold under corona kan ændre sig løbende alt efter din arbejds- og familiesituation. Arbejdsforhold der har karakter af  beredskab og andre pålagte opgaver kan være et særligt forhold. Særlige forhold skal i udgangspunktet dokumenteres eller redegøres for i ansøgningen. Alle ansøgninger vurderes individuelt. Læs mere om  ansøgning til studienævnet  på studienævnets hjemmeside Studienævn for efter- og videreuddannelse

Hvis du er bekræftet smittet med COVID-19 og har opholdt dig på SDU, så skal du straks give SDU besked via corona-knappen i ansøgningsportalen herunder. 

Ansøgningsportal 
—  vælg Studienævn
— vælg Studienævn for efter- og videreuddannelse 
— vælg den mest  korrekte blanket ift. din henvendelse. Er du i tvivl så vælg "andet"

Der er stor variation i prøveformerne for at sikre, at der sker en individuel  og varieret bedømmelse i hele uddannelsesforløbet.

Husk altid dit studiekort, som er dit bevis for, at du læser på SDU, og som bekræftelse på rette fremmødte. Eksaminator kan bede om at se dit studiekort. Dette gælder også ved online eksaminer.

Dato og tidspunkt for den enkelte prøve meddeles via systemet Digital Eksamen.  Ved mundtlige prøver: Tidspunktet kan ændres  ved afbud, så vær opmærksom på din studentermail og den digitale læringsplatform  i dagene op til din prøvedag og mød op i god tid før prøven, da afbud på selve dagen ligeledes kan rykke eksaminationstidspunktet. 

Prøverne er enten med  intern eller ekstern bedømmelse. Ved interne prøver foretages bedømmelsen  af en eller flere bedømmere. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og censorer.

Der imødekommes ikke individuelle ønsker til tidspunkter, men man kan ofte bytte indbyrdes på holdet. Dette skal  meddeles eksamenskoordinatoren i god tid. 

 • Læser du en sundhedsvidenskabelig masteruddannelse kan du læse nærmere om digitale prøver i eksamenshåndbogen.
 • Læser du på en samfundsfaglig masteruddannelse kan du læse mere i eksamenshåndbogen  på det samfundsvidenskabelige område.
 • Læs de generelle eksamensregler på SDU  samt de evt. specifikke regler, som fremgår af studieordningen eller fagbeskrivelsen.

Som studerende på deltidsområdet skal du dog være klar over, at de generelle regler for fuldtidsstuderende i nogle tilfælde afviger fra regler på deltidsområdet. Kontakt derfor  din eksamenskoordinator på exammaster@sam.sdu.dk , hvis du er i tvivl.

Studienævnet forholder sig efter ansøgning til, hvordan man kan tilrettelægge sit studie efter hensyntagen til handicappet. Du søger ved Studienævn for efter- og videreuddannelse

Har du allerede en afgørelse om særlige prøvevilkår grundet et handicap,  skal du en måned før prøven gøre  din eksamenskoordinator opmærksom på dette. Det gør du ved at skrive til exammaster@sam.sdu.dk

Det er en forudsætning for at blive tilmeldt eksamen, at du har bestilt et studiekort. Herved dannes et eksamensnummer, som muliggør tilmelding til eksamen. Som masterstuderende er du automatisk tilmeldt eksamen, når der er betalt for faget. 

Tilmelding til omprøver

Studerende der ikke består den ordinære eksamen, vil blive servicetilmeldt omprøven. Efter resultatets offentliggørelse modtager den studerende en mail fra sekretariatet med omprøvedato. Det er muligt for studerende at framelde sig omprøven. Her gælder samme frister som den ordinære prøve. 

Rettidig betaling giver adgang til eksamen på en betalingsuddannelse.  Ofte er det din arbejdsgiver, som er ansvarlig for betalingen, og som deltidsstuderende har du derfor en interesse i  at følge op på, om der er  betalt for de fag, som du læser på. Er du i tvivl om betalingsstatus, kan du altid kontakte efteruddannelse@sdu.dk 

Manglende betaling betyder, at du udelukkes fra at gå til eksamen.

Kan du ikke deltage i eksamen, så kontakt altid din eksamenskoordinator for vejledning og for at høre til dine pligter og rettigheder. 

Er der tale om sygdom, bør  du melde fra senest på  selve dagen til eksamenskoordinatoren.  Gør du ikke dette, mister du retten til omprøven i samme semester og kan derfor først gå til eksamen, når faget udbydes igen.

Frameldingen skal ske senest ugedagen før 1. eksamensdag for det enkelte fag. Framelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet fra prøven , og det vil tælle som et forsøg. Vær opmærksom på, at i prøveformer,  hvori der indgår aflevering af synopsis, er afleveringsdagen lig med 1. eksamensdag.

Læs nærmere om reglerne i din studieordning og i de interne regler vedr. adgang til  omprøver på de samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelig masteruddannelser. Læs mere i de interne regler for framelding og omprøver.

Skal du søge om dispensation pga. usædvanlige forhold op til,  under eller efter din prøve,  kan du søge dispensation hos studienævnet, det sker via Ansøgningsportalen. Der er krav om dokumentation.

Alle skriftlige eksaminer afvikles, så vidt muligt, ved anonyme opgavebesvarelser. Bedømmerne  vil ikke kunne identificere personen, der står bag den enkelte opgavebesvarelse.  

I systemet Digital Eksamen finder du information om, hvilken dato du kan forvente, at karakterer for det enkelte fag offentliggøres. Det er også via SDU Studenterselvbetjening, at du vil kunne se din karakter, så snart den er registeret.

Der oplyses aldrig karakterer telefonisk. 

Alle masterprojekter afleveres automatisk til det lovpligtige arkiv på Syddansk Universitetsbibliotek

Når du uploader dit masterprojekt i Digital Eksamen, bliver du bedt om at tage stilling til, om opgaven må udlånes til inspiration.

Som udgangspunkt er alle mundtlige eksaminer offentlige. SDU henstiller  generelt til, at man efterkommer eksaminandens eget ønske om tilstedeværelse af gæster.

Studerende, som har skrevet gruppeopgave sammen, men som bliver eksamineret individuelt i en fællesopgave, kan ikke overvære det mundtlige forsvar for andre deltagere i samme gruppe. 

Regler for afholdelse af prøver i udlandet på HD- og Masterstudier

Eksamensbekendtgørelser:

HD- og masterstuderende har  mulighed for, at afholde prøver i udlandet. Betingelsen for, at en sådan prøve kan arrangeres er, at man er bosiddende i udlandet på prøvedagen eller man er udsendt i embedets medfør.

Undtaget er dog mundtlige prøver i forbindelse med afsluttende projekt på HD 1. del, afgangsprojekter på HD 2. del samt masterprojekter og certifikatprojekter på MBA. Her kræves fremmøde.

Studerende, der ønsker at afholde en prøve udenfor SDU på baggrund af ovenstående, skal sende en ansøgning til  studieadministrationen på HD- og masterområdet via Ansøgningsportalen. Ansøgningsfrist er to måneder, før prøven afholdes.

Regler for betaling, eksamenstilsyn og lokalitet

På ansøgningen bedes den studerende angive, hvorvidt pågældende selv eller universitetet skal arrangere prøven.

 1. Hvis den studerende selv ønsker at arrangere eksamenen, påtager den studerende sig samtidig ansvaret for at få fremskaffet et egnet eksamenslokale og evt.  tilsyn. Den studerende skal i så fald selv afholde eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte eksamen; fx leje af lokale og løn til tilsyn. I dette tilfælde opkræver SDU intet ekstragebyr. Den studerende skal sammen med ansøgningen fremsende en skriftlig bekræftelse fra eksamensstedet indeholdende navn og mail adresse på en kontaktperson samt navn på tilsynsførende.
 2. Hvis den studerende ønsker, at SDU skal arrangere prøven, vil SDU så vidt muligt forsøge at få placeret denne på den nærmeste danske repræsentation i forhold til den studerendes bopæl/opholdssted. I forbindelse hermed vil den studerende blive pålagt et administrationsgebyr på op til kr. 5.000 pr. prøve. Herudover skal den studerende, efter regning fra SDU, afholde alle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte prøve; fx leje af lokale, løn til tilsyn etc. Rejseaktivitet til prøvested afholdes ligeledes for den studerendes egen regning
 3. Omkostninger ved evt. aflysning af prøve grundet sygdom eller andre forhold, som universitetet ikke kan drages til ansvar for, skal den studerende ligeledes afholde.
 4. Mundtlige prøver uden forberedelse kræver ikke tilsyn, men du skal kunne identificere dig med studiekort til den mundtlige prøve.
 5. Tilsynsførende må ikke have interesse i prøvens udfald. En tilsynsførende har til opgave at kontrollere den studerendes identitet samt at prøven forløber i overensstemmelse med SDUs eksamensregler
Godkendelse

Det er studieadministrationen, der skal godkende prøvested samt evt. den tilsynsførende, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet. Ved mundtlige prøver indgår studieadministrationen aftale med eksaminator og evt. censor om endelig prøvedato samt prøvetidspunkt og meddeler dette til den studerende. Godkendelsen kan gælde fremtidige prøver på samme studie under forudsætning af, at de oprindelige forhold stadigvæk er gældende. Dette vil i så fald fremgå af afgørelsen. Den studerende skal dog selv 2 måneder før hver enkelt prøve kontakte studieadministrationen med henblik på den praktiske afvikling af prøven.

Vejledning og krav til IT-udstyr

Ved mundtlige prøver anbefales det, at den studerende i god tid inden prøven tager kontakt til IT  på 2990@helpdesk.sdu.dk  med henblik på aftale og test af onlinesystem.  Link til anbefalinger og krav til IT-udstyr ved afvikling af digitale prøver

Øvrige regler
 1. De generelle mødefrister og regler for mundtlige prøver er ligeledes gældende for prøver afholdt som videokonference.
 2. For afvikling af prøver online gælder generelle regler for afvikling af prøver.
 3. Skriftlige prøver i udlandet vil finde sted samtidig med prøvens afholdelse i Danmark.
 4. Såfremt den studerende udebliver, har vedkommende brugt et prøveforsøg.

Afvikling af prøven

På det fastlagte tidspunkt for den mundtlige prøve, opkobler den studerende sig fra det godkendte prøvelokale til eksaminator og  evt. censor. Er der krav om tilsynsførende bekræfter denne  sin tilstedeværelse i prøvelokalet overfor studiesekretariatet/eksaminator og censor, og at den studerende har legitimeret sig med billedlegitimation (f.eks. studiekort), samt at vedkommende er alene i lokalet. Ved afvikling af skriftlige prøver sender studieadministrationen opgaven pr. mail til tilsynsførende ca. 1 time før eksamen påbegyndes. Efter eksamen sender eksamenstilsynet afkrydsningsliste samt tilsynserklæring pr. mail til studiesekretariatet. Eksamenstilsynet  skal sikre, at ingen andre får adgang til lokalet under eksaminationen.

SDU's regelsæt  
Vejledninger
Klagemulighed

I følge eksamensbekendtgørelsen §34 kan du klage over prøver eller anden bedømmelse.  Sagsbehandlingen varetages af dekansekretariaterne på de to hovedområder samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. På denne måde sikres uvildighed ift. klagens udfald. 

Du kan altid kontakte eksamenskoordinatoren på exammaster@sam.sdu.dk  for at få klagevejledning . Læs eksamensbekendtgørelsen - især det med klagevejledning i  §48.

Troværdighed i eksaminerne 

En væsentlig del af kvalitetssikringen af universitetets uddannelser, herunder masteruddannelserne,  handler om at eksaminerne altid giver et fagligt dækkende og i bredeste forstand troværdigt billede af den studerendes kunnen. At værne om troværdighed handler både om at sikre den evalueringsmæssige kvalitet i eksaminerne, men også om at den studerende ikke består en eksamen på uredelig vis. Alle skriftlige opgaver tjekkes for plagiat. Du kan her læse mere om SDU s principper og tiltag for at minimere eksamenssnyd. SDU principper

Hvad er eksamenssnyd?

Hvis du - tilsigtet eller utilsigtet - forbedrer dit eller en medstuderendes resultat, regnes dette for eksamenssnyd. 

Du kan herunder få svar på følgende spørgsmål: Må du f.eks. overskride en tidsfrist,  må du genbruge eget materiale, hvad er plagiering? 
Eksempler på eksamenssnyd 

God akademisk praksis

Hvordan håndterer du kilder - læs eller print pjecen 

Sanktioner ved eksamenssnyd

Rektor kan idømme forskellige sanktioner, som kan få alvorlige konsekvenser for dig ift. at kunne afslutte dit fag eller din uddannelse. Hvis du får mulighed for at skrive en opgave om,  medfører det altid en genbetaling for eksamen på masterområdet.

Bevis for hele uddannelser

Universitetet udsteder eksamensbevis  digitalt for hele din masteruddannelse senest 2 måneder efter din sidste eksamen er bestået (juli dog ikke inkluderet).

Eksamensbevis for fag 

Hvis du ikke skal tage en hel uddannelse, kan du få et enkeltfagsbevis for beståede fag. Dette sker ved henvendelse til  din uddannelseskoordinator. Er du udmeldt fra uddannelsen, hvilket sker 90 dage efter du har bestået din samlede uddannelse, eller hvis du ikke er aktiv på studiet længere,  så sendes beviser  til dig digitalt.

Bortkomne beviser

For fag bestået før januar 2018, herunder bortkomne beviser, skal du kontakte Uddannelsesjura

Digitalt eksamensbevis

Læs mere om om Digitalt eksamensbevis

Dataindsamling af personoplysninger i forbindelse med masterprojekt og andre eksamensopgaver

Som masterstuderende er du selv dataansvarlig i forbindelse med indsamling og registrering af personoplysninger til brug for besvarelse af dit masterprojekt og andre eksamensopgaver. Det betyder, at du står som ansvarlig for, at personoplysninger behandles efter reglerne. Læs mere om dine forpligtelser.

Tavshedspligt

Censor og eksaminator har altid tavshedspligt vedrørende forhold, som kommer til deres kendskab under censurering og eksamination. Tavshedspligten gælder for alle ansatte mv. inden for den offentlige forvaltning. Det følger af forvaltningslovens § 27.  Tavshedspligten gælder ansat personale, uanset om ansættelsen er på fuld tid eller deltid, og om den er varig eller midlertidig.

Hvornår behandler du personoplysninger?

Databeskyttelsesreglerne finder anvendelse, når du behandler personoplysninger. Det er derfor afgørende at være opmærksom på, hvornår du udfører en behandling af personoplysninger, fordi du ofte vil have forpligtelser efter reglerne og være ansvarlig for beskyttelsen af oplysningerne. En behandling kan efter databeskyttelsesforordningen omfatte enhver håndtering af personoplysninger, herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse. Finder blot en af de nævnte former for håndtering af personoplysninger sted, vil der være tale om en behandling, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne. 

Samtykke

Din indsamling og registrering af personoplysninger skal ske med udtrykkeligt samtykke fra de personer, som oplysningerne vedrører. Bemærkning: SDU anbefaler, af bevismæssige grunde, at der udfærdiges et skriftligt samtykke. Se evt. en mere udførlig vejledning om samtykke udgivet af Datatilsynet. Behandling af personoplysninger kan som udgangspunkt altid ske, hvis den registrerede har givet sit samtykke til dette.

Samtykket skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Det betyder blandt andet, at et samtykke ikke kan afgives stiltiende, og at der ikke må være tilknyttet (unødvendige) negative konsekvenser ved ikke at afgive et samtykke. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et samtykke altid kan trækkes tilbage. Samtykke er derfor ikke altid den mest hensigtsmæssige hjemmel. Hvis du har indledt en behandling på baggrund af et samtykke, er du endvidere som regel bundet af det formål, som den registrerede er blevet oplyst om, da samtykket blev indhentet. Læs mere om samtykke 

Særligt om sundhedsområdet

Skriver du opgave indenfor sundhedsområdet kan du orientere dig her. I sjældne tilfælde, fx hvis dit masterprojekt eller anden eksamensopgave indgår i forskningssammenhænge som forskningsdata, kan det være relevant at ansøge om godkendelse hos Videnskabsetisk Komité. De kan konsulteres her.

Der skal imidlertid indhentes forudgående tilladelse fra Datatilsynet, hvis der skal videregives oplysninger med henblik på offentliggørelse i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende. 

Yderligere vejledning

Er du i tvivl om, hvorvidt din opgave eller masterprojekt opfylder kravene vedr. behandling af personoplysninger, kan du altid kontakte Datatilsynet, som gerne vejleder i såvel generelle som specifikke forhold.    

Sidst opdateret: 08.01.2021