Skip to main content

Fag

Fag | Forår 2022

Modulgruppe:  Grundfag  | 5 ECTS-point
Semester: Forår | Syddansk Universitet | Odense
Fagansvarlig: Bent Ole Gram Mortensen

 

Formål

Faget Digital forvaltning og persondata giver dig forskningsbaseret viden om de retlige rammer for digitalisering af forvaltningsapparatet og behandling af persondata.  Gennem faget opnår du en forståelse af bestræbelserne på digitaliseringsparat lovgivning, rammerne for og kravene til myndighedernes udvikling og brug af nye teknologier. Herunder lægges der vægt på at kunne identificere og håndtere retlige problemstillinger i den digitale forvaltning.  

Når du har gennemført kurset vil du: 

 • Være i stand til at hjælpe din organisation med at efterleve reglerne – og kunne dokumentere, at I gør det
 • Kunne hjælpe din organisation med at fastlægge krav til nye digitale løsninger
 • Have opnået de kompetencer, som er nødvendige for at bestride stillingen som organisationens databeskyttelsesrådgiver. 

 

Indhold

På faget behandles persondatarettens definitioner, begreber og principper. Mulighederne for datasamkøring fra forvaltningens databanker behandles i den forbindelse.  De centrale retsområder er

 • Forvaltningsretten
 • Tilgængelighedslovgivningen
 • Databeskyttelsesretten

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Forår | Aarhus universitet
Fagansvarlig: Anne Mette Møller

 

Formål

Offentlige organisationer når bedst deres mål, når de aktivt udnytter medarbejdernes faglige kompetencer. Det kalder på faglig ledelse. Fagets formål er at give deltagernes forståelse for, hvad faglig ledelse er, og hvordan det kan praktiseres. Fokus er på faglig ledelse i frontlinjen, men faget er også relevant for ledere af ledere. Deltagernes egne erfaringer inddrages løbende. 

 

Indhold
 • Den styringsmæssige kontekst: Hvorfor er faglig ledelse kommet på dagsordenen?
 • Faglighed: Hvad er faglighed? Hvad kendetegner medarbejdernes viden og normer? 
 • Faglig ledelse i praksis: Hvordan aktiveres, understøttes og udvikles fagligheden i praksis?  
 • Faglig identitet og lederidentitet: Hvilken betydning har det for faglig ledelse, om man som leder deler medarbejdernes faglighed eller leder medarbejdere med en anden faglighed?
 • Velfærdsstatens frontlinje: Hvad er særligt for faglig ledelse i frontlinjen?
 • Teamledere, koordinatorer og faglige fyrtårne: Hvordan sikres et godt samspil mellem formel og uformel faglig ledelse?

Modulgruppe:  Ledelsesfag |  5 ECTS-point
Semester: Forår  | Aarhus universitet
Fagansvarlig: Peter Bjerre Mortensen

 

Formål

Faget I politikkens vold skærper din forståelse af muligheder og faldgruber som leder i en politisk styret offentlig organisation. Uanset om det politiske niveau er tæt på eller på afstand, er politik afgørende for, hvad der sker med dit budget, dine handlemuligheder i forhold til medarbejdere, dine muligheder for at skabe forandring og navigere i reformer, og for hvordan møgsager og problemer med mediebevågenhed håndteres. Faget tager udgangspunkt i politologisk teori, og der lægges vægt på at arbejde med praktiske cases.

Indhold
 • Hvordan håndterer I krydspresset mellem politisk ledelse og krævende medarbejdere? 
 • Hvordan sikrer og beskytter I jeres organisation, hvis budgettet er under pres?
 • Hvordan håndterer I personaleproblemer, når I ikke ved, hvor I har politikerne? 
 • Sager og skandaler er ikke hverdag, men de kommer og stiller krav om ledere, der kan krisemanagement. Hvordan forebygger og håndterer I sådanne kriser? 
 • Reorganiseringer er hyppige og populære, men ingen sikker opskrift på succes, så hvordan gør I det, så I undgår at komme til at stå med ansvaret for en fiasko?

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point 
Semester: Forår | Aarhus universitet
Fagansvarlig: Michael Nørager

 

Formål

Det altafgørende fokus er rettet på, at den studerende selv gøres i stand til at skabe en tæt sammenhæng mellem egen hverdagspraksis og så konkrete og operationelle metoder til udvikling af velfærdsinnovation. Det søges opnået ved at skabe grundlag for mange forskellige koblinger i et mangfoldigt felt af viden, teori, refleksion, metoder og praksisfeltet. Den studerende er lykkes i denne proces, når ny indsigt giver adgang til en brugbar innovativ løsning på et ”wicked problem”   

Indhold
 • Perspektiver og definitioner på innovation
 • Innovationsprocesser og - ledelse – i flere forskellige perspektiver  
 • Vidensbaserede perspektiver på innovation
 • Innovation i den offentlige sektor i lyset af forandringsledelse og neuro-leadership
 • Medarbejderinvolvering – og innovation

Modulgruppe:  Obligatorisk |  2,5 ECTS-point
Semester: Forår/efterår  | Aarhus universitet/Syddansk Universitet | Odense 
Fagansvarlig: Mads Bøge Kristiansen 

 

Formål

På dette fag får den studerende kendskab til Master i offentlig ledelses formål og indhold. Formålet med faget er, at de studerende som indgang til uddannelsen får foretaget en temperaturmåling på eget lederskab ved at arbejde aktivt med at formulere deres eget ledelsesgrundlag. Derudover faciliterer faget en refleksion over, hvordan de studerende med forskellige målsætninger for deres masteruddannelse i offentlig ledelse kan skabe værdi for deres organisation, og hvordan vi som uddannelsesinstitution kan understøtte dette. Endelig er sigtet med faget at etablere et grundlag for erfaringsudveksling og læringsfællesskaber mellem de studerende.

Indhold
 • Introduktion til Masteruddannelsen i offentlig ledelse (FMOL): Formål, opbygning og indhold
 • Refleksion over eget lederskab og formulering af ledelsesgrundlag
 • Udvikling af målsætning for uddannelsen og overordnet planlægning af masteruddannelsesforløb

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point 
Semester: Forår | Aarhus universitet
Fagansvarlig: Lotte Bøgh Andersen

 

Formål

At gøre ledere med ledelsesansvar for andre ledere bedre i stand til at bidrage til at opnå deres organisationers mål via deres ledelse og via deres betydning som rollemodeller. At integrere denne ledelse nedad i det hierarkiske system med en velgennemtænkt ledelse opad til det politiske niveau og/eller ledere over en selv og på tværs til sideordnede ledere af ledere og til relevante aktører udenfor det organisatoriske hierarki.

Indhold
 • Styrkelse af deltagernes handlingskompetencer via et konstant samspil mellem forskningsbaseret viden, refleksion og systematisk træning af ledelsesadfærd
 • Den styringsmæssige kontekst for ledelse af ledere
 • Systematisk ledelse af ledere koblet til den politiske ledelse og egen topledelse
 • Ledelse på tværs: Kombinationer af hierarkiske og netværksbaserede ledelsesformer 
 • Ledelse af ledere i praksis: Træning af selve ledelsesudøvelsen
 • Integration af indsigter fra fagets forskellige elementer

Modulgruppe: Ledelsesfag
Semester: Forår |  Syddansk Universitet | Odense
OBS: Udbydes i forår 2023 
Fagansvarlig: Signe Pihl-Thingvad

 

Formål

Formålet med dette fag er at indføre den studerende i diskussionerne omkring klassiske og moderne ledelsestilgange i relation til HR og psykisk arbejdsmiljø. Den studerende skal ligeledes på baggrund af faget kunne opstille mulige handlingsstrategier i forhold til ledelse og arbejdsmiljø i egen organisation. Diskussionen vil tage udgangspunkt i spørgsmål som disse:

 • Hvordan hænger organisering, ledelse og psykisk arbejdsmiljø sammen?
 • Hvilke opfattelser af medarbejderen, motivation og stress ligger der i de forskellige ledelsestilgange? 
 • Hvordan påvirker forskellige ledelsesstrategier medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø? 
 • Hvordan kan man arbejde med at styrke den sociale kapital i organisationen?
 • Hvordan kan man lede moderne videnarbejdere og hvordan kan man regulere deres arbejdsmiljø?

 

Indhold
 • Klassiske og moderne teorier om ledelse og HR
 • Klassiske og moderne tilgange til psykisk arbejdsmiljø
 • Stress modeller
 • Trivsel, motivation og commitment på arbejdspladsen
 • Balancen mellem arbejdsliv og fritid
 • Selvledelse og psykisk arbejdsmiljø
 • Mening og identitet i arbejdet
 • Stress management og et godt psykisk arbejdsmiljø i praksis

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 10 ECTS-point
Semester: Forår | Aarhus  universitet + internat
Fagansvarlig: Anne Mette Kjeldsen

Formål

Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at udvikle betingelser for god organisatorisk performance og trivsel i offentlige organisationer, således at lederen efter at have gennemgået faget i endnu højere grad kan være med til at sikre kvalitet og produktivitet i den offentlige sektor. Dette sker gennem sammenstilling af perspektiver fra disciplinerne økonomi, statskundskab og psykologi, hvor konkrete ledelsesproblemstillinger anskues ud fra en tværfaglig tilgang.

Indhold
 • Incitamenters betydning 
 • Principal-agent problematikker og free-riding 
 • Performance måling og performance-relaterede lønsystemer 
 • Arbejdsorganisationsformer og job design
 • Ledelsesstrategier, ledelsesforståelse og ledelsesformat
 • Transformationsledelse og transaktionsledelse
 • Vitaliserende ledelse
 • Distribueret ledelse
 • Kompetence-awareness
 • Perspektivtagningsevne
 • Beslutningskompetence
 • Identitet og identifikation 
 • Psykologiske grundbehov og motivationsformer (herunder public service motivation)
 • Anerkendelse (både individuel og for faggrupper) 
 • Professionelle normer 
 • Samspil mellem basale behov, værdier og systembetingelser 
 • Vitaliseringsmiljøer 
 • Sammenligning af ledelse i offentlig og privat sektor

Modulgruppe:  Grundfag |  5 ECTS-point
Semester: Forår | Syddansk Universitet  | Odense
Semester: Efterår | Aarhus  Universitet
Fagansvarlig: Morten Jakobsen

 

Formål

Faget giver de studerende kompetencer til selvstændigt at kunne foretage undersøgelser og afrapportere samfundsvidenskabelige problemstillinger. Faget giver således de basale metodiske indsigter og færdigheder, der skal anvendes i den afsluttende masteropgave. Faget giver endvidere de studerende kompetencer til at forholde sig kritisk og konstruktivt til forskning, rapporter og evalueringer, der anvender samfundsvidenskabelige metoder.

Indhold
 • Samfundsvidenskabelige problemstillinger 
 • Undersøgelsesdesign
 • Indsamling og analyse af kvantitative data 
 • Indsamling og analyse af kvalitative data 
 • Fremstilling af resultater i rapport eller opgave

Modulgruppe:  Grundfag | 5 ECTS-point
Semester: Forår | Aarhus universitet
Fagansvarlig: Mads Leth Jakobsen

 

Formål

Den offentlige sektor udvikler sig hele tiden med nye organisations- og styringsformer, der bryder med den klassiske hierarkiske styringskæde, og som skal øge innovationskraft, fleksibilitet og effektivitet. Centrale elementer er at give borgerne en mere aktiv rolle i produktionen af offentlig service, ændre grænserne mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv samt udfordringer af det traditionelle ledelseshierarki. Dette fag giver en bedre ledelsesmæssig forståelse af denne udvikling samt de meget forskellige rationaler bag de nye organisations- og styringsformer.

 

Indhold
 • Samproduktion og borgerinddragelse
 • Reform- og implementeringsteori
 • Decentralisering, centralisering og sammenlægninger
 • Udlicitering, kontraktstyring og incitamenter
 • Frit valg, brugerbestyrelser og medindflydelse
 • Koordination og samarbejde på tværs af organisationer
 • Lederløse organisationer og selvstyrende teams

Modulgruppe:  Grundfag | 5 ECTS-point
Semester: Forår | Syddansk Universitet  | Odense
Fagansvarlig: Anne Heeager 

 

Formål

Ordet økonomistyring lyder tørt og leder tankerne hen på lange kolonner med tal, decimaler og balanceopgørelser. I virkeligheden er økonomistyring dog en faglig disciplin, som handler mindst lige så meget om at sikre kvalitet i leveringen af offentlige ydelser. Netop sammenhængen til opgaven, dét det hele handler om, vil vi være optagede af at få frem i dette fag om offentlig økonomistyring. 

 

Indhold
 • Hvorfor handler økonomistyring lige så meget om faglige resultater og brugerorientering, som om balancer, kroner og ører?
 • Hvilke aktører er relevante i forbindelse med økonomistyringen i offentlige organisationer – og hvilke interesser bringer de til bordet?
 • Hvilke udfordringer møder vi i forbindelse med økonomistyringen, og hvilke af dem er særlige for offentlige organisationer?
 • Hvordan imødegår vi bedst de udfordringer, der kan være forbundet med økonomistyringen? Hvilke redskaber kan vi bruge, og hvordan får vi mest for pengene, også der hvor økonomistyringen er en notorisk svær opgave? 
 • Hvordan er sammenhængen imellem budgetlægning og økonomistyring?
 • Hvor er beslutningskompetencen over økonomien placeret, og hvorfor er ledere med ellers relativt identiske ansvarsområder givet vidt forskelige kompetencer over økonomien i forskellige organisationer?

Modulgruppe:  Grundfag |  5 ECTS-point
Semester: Efterår | Aarhus universitet
Semester: Forår | Syddansk Universitet  | Odense
Fagansvarlig: Mads Bøge Kristiansen 

 

Formål

Faget giver overblik over moderne organisationsteori med det formål at kunne analysere, hvordan organisationer fungerer og give den studerende redskaber til at løse organisatoriske problemstillinger. På faget anvendes organisationsteorien til at forstå og forklare hvad der sker i organisationer med henblik på at kunne bruge denne viden til at forbedre forholdene. 

Faget anlægger et bredt perspektiv på, hvilke faktorer i og udenfor organisationen, der har en betydning for, hvordan organisationen fungerer.

Indhold
 • Mål, strategi og effektivitet i organisationer
 • Organisationsstruktur 
 • Organisationskultur 
 • Konflikt og magt i organisationer
 • Organisation og omverden 
 • Fagprofessionelle i organisationer
 • Motivation af medarbejdere
 • Læring i organisationer
 • Organisatoriske forandringer
 • Ledelse i organisationer

Modulgruppe:  Grundfag | 5 ECTS-point
Semester: Forår | Syddansk Universitet | Odense
Fagansvarlig: Mette Kjærgaard Thomsen  

 

Formål

For bedre at kunne løse uløste og komplekse problemstillinger oplever mange offentligt ansatte og ledere i stigende omfang at skulle samarbejde på tværs af organisatoriske grænser og/eller samarbejde med ikke-offentlige aktører såsom servicebrugere, frivillige organisationer og foreninger samt private virksomheder om at udvikle nye løsninger samt løfte forskellige offentlige opgaver. Faget har til formål at give de studerende et solidt kendskab til disse nye samarbejdsformer i den offentlige sektor.  

 

Indhold

På kurset vil vi blandt andet diskutere nedenstående spørgsmål:  

 • New Public Governance som styrings- og ledelsesparadigme  
 • Offentligt samarbejde med brugere, frivillige og virksomheder  
 • Professionelles oplevelse af nye samarbejdsformer 
 • Ledelse af samarbejde med brugere, frivillige og virksomheder 
 • Samarbejde mellem ansatte/ledere på tværs af organisatoriske grænser 
 • Ledelse af samarbejde på tværs af organisatoriske grænser  

Modulgruppe: Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Forår | Syddansk Universitet | Odense 
Fagansvarlig: Ulrik Kjær

 

Formål

At forstå politiske lederes ageren. I politisk ledede organisationer udøver den politiske top i mere eller mindre grad (og til tider med mere eller mindre succes) politisk lederskab, og det er denne vigtige dimension af, og særtræk ved, offentlige organisationer med politisk valgt ledelse, som der fokuseres på i faget. Forståelse af og indsigt i det politiske lederskabs særlige rationale er vigtigt for at fungere i samspil med det politiske niveau.  

 

Indhold

Faget kommer bla. omkring følgende emner:  

 • Teorier om politisk lederskab 
 • Forskellige lederskabsopgaver  
 • Typologier over politiske ledere  
 • Aktuelle toppolitikeres udøvelse af lederskab 
 • Samspillet mellem politikere og embedsværk 

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Forår | Syddansk Universitet | Odense
 Fagansvarlig: Arjen Van Dalen 

Formål

Kommunikation er blevet en central ledelsesdisciplin. I komplekse, foranderlige og ofte fjendtlige omgivelser er det nødvendigt at arbejde professionelt med kommunikation. Stadig flere offentlige organisationer betragter og håndterer derfor kommunikation som et strategisk ledelsesanliggende. Samtidig går kommunikationsopgaver i stigende grad på tværs af formelle organisationsgrænser og involverer mange forskellige faglige discipliner, såsom retorik, organisationsteori, Public Relations og marketing.  

 

Indhold
 • Planlægning af markedsføring og branding i offentlige organisationer 
 • Troværdig og tillidsvækkende kommunikation 
 • Kommunikationsfagets grundlæggende teorier, modeller og begreber  
 • Forholdet mellem intern og ekstern kommunikation  
 • Issues management  
 • Krisekommunikation  
 • Evaluering  

Modulgruppe:  Ledelsesfag |  10 ECTS-point
Semester: Forår | Aarhus universitet
Fagansvarlig: Thomas Jønsson

 

Formål

Dette fag sigter mod at styrke ens forståelse af sig selv, sine relationer og handlemuligheder som leder. Gennem præsentation og anvendelse af forskningsbaseret viden skaber vi dybere refleksioner og forståelser af ens egen og andres roller i organisationen. Det styrker ens handlemuligheder og handlekraft til at ramme rigtigt i den daglige personaleledelse. 

Indhold
 • Nyere ledelsesteorier
 • Motivation, værdier og følelser i ledelse
 • Interesser, magt og konflikter
 • Etik, tillid og retfærdighed
 • Den mørke og lyse side i organisationen

Fag | Efterår 2022

Modulgruppe:  Grundfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Århus Universitet  
Fagansvarlig: Michael Rosholm

 

Formål

Formålet med faget er at introducere deltagerne til centrale problemstillinger og metoder inden for den offentlige sektors økonomi. Gennem faget får deltagerne en øget forståelse af økonomiske argumenter og analyser, som kan anvendes både i forbindelse med mere overordnede strategiske beslutninger og i det daglige arbejde med ledelse i den offentlige sektor.

 

Indhold
 • Velfærdsstatens økonomiske sammensætning og udfordringer
 • Eksternaliteter; offentlige og private goder; regulering som styringsværktøj i den offentlige sektor; særtemaer: uddannelse og sundhed
 • Forsikringselementet i velfærdsstaten: principper og konsekvenser, efficiens versus omfordeling; særtemaer: forsikrede og ikke-forsikrede ledige; førtidspension og sygedagpenge
 • Finansieringen af den offentlige sektor: principper bag og konsekvenser af beskatning
 • Effekt-måling, cost-benefit analyse, cost-effectiveness analyse, introduktion til evalueringsmetoder

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 10 ECTS-point
Semester: Efterår | Syddansk Universitet | Odense + tre internat
 Fagansvarlig: Peter Sørensen 

Formål

Faget stiller og besvarer en række spørgsmål om det personlige lederskab; Hvem er jeg som leder, hvad er mine præferencer, værdier, styrker og svagheder?  

Undervisningen bygger bro mellem teori og praksis ved at være baseret på aktionslæring og ved at arbejde med personlige udviklingsmål gennem hele faget. Der indgår coachingsamtaler og mange gruppeøvelser i faget. Man kommer ind på meget personlige sider af, hvad det vil sige at være leder.  

Indhold
 • Perspektiver på personlig ledelse 
 • Præferencer og ledelsesstil 
 • Autentisk ledelse 
 • Følelser i ledelse 
 • Paradokser og dilemmaer i personlig ledelse
 • Feedback-teknikker
 • Magt og autoritet i ledelse
 • Konflikthåndtering som leder 

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Aahus Universitet
Fagansvarlig: Morten Jakobsen

 

Formål

Faget kvalificerer og udvikler den offentlige leders evne til at udøve forandringsledelse. Det sker ved at den studerende sættes i stand til at analysere og vurdere centrale drivkræfter bag og barrierer for gennemførelse af forandringer af såvel organisatorisk som mere opgavenær art. Faget giver indsigt i relevante teorier inden for implementering og ledelse af forandringer.  

 

Indhold
 • Værktøjer og strategier i forandringsledelse 
 • Identifikation af behov for forandringer
 • Forandringer og forandringsledelse i politisk styrede organisationer
 • Identifikation af og teorier om udfordringer ved implementering af nye politikker, nye metoder eller reorganiseringer
 • Håndtering af modstand mod forandringer
 • Evaluering af praksisforandringer og reformer

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Aarhus Universitet
Fagansvarlig: Niels Holm

 

Formål

Bæredygtighed handler om at skabe langsigtet balance i vores brug af økonomiske, menneskelige og miljømæssige ressourcer. Fagets formål er at give inspiration, teorier og metoder der hjælper ledere til at skabe bæredygtige organisationer, så miljø, mennesker og økonomi spiller sammen og understøtter hinanden på bæredygtig vis.

Indhold
 • Introduktion til kvadrantmodellen - en metateoretisk model der bidrager til at systematisere forskellige faktorer, som fremmer og hæmmer et givent fænomen, herunder trivsel og miljømæssig bæredygtighed i organisationer.
 • Trivsel og motivation med positiv psykologi, meningsfuldhed, værdier og målrammer. Hvordan hænger vores psykologiske værdier og positive emotioner sammen med trivsel og motivation, og hvordan understøtter man som leder disse faktorer?
 • Miljømæssig bæredygtig adfærd med værdier, meningsfuldhed, værdier og målrammer. Hvordan hænger vores psykologiske værdier, oplevelse af mening og målrammer sammen med miljømæssig bæredygtig adfærd?
 • Adfærdsforandringer med nudging og adfærdsdesign. Hvordan kan man skabe trivsel og adfærdsændringer ved at kompensere for eller udnytte menneskers mentale begrænsninger i hverdagen?
 • Miljømæssig bæredygtig adfærd med nudging og adfærdsdesign. Hvordan kan man bruge adfærdspsykologiske indsigter til at øge miljømæssig bæredygtig adfærd i organisationer?

Modulgruppe:  Obligatorisk |  2,5 ECTS-point
Semester: Forår/efterår  | Aarhus universitet/Syddansk Universitet | Odense 
Fagansvarlig: Mads Bøge Kristiansen 

 

Formål

På dette fag får den studerende kendskab til Master i offentlig ledelses formål og indhold. Formålet med faget er, at de studerende som indgang til uddannelsen får foretaget en temperaturmåling på eget lederskab ved at arbejde aktivt med at formulere deres eget ledelsesgrundlag. Derudover faciliterer faget en refleksion over, hvordan de studerende med forskellige målsætninger for deres masteruddannelse i offentlig ledelse kan skabe værdi for deres organisation, og hvordan vi som uddannelsesinstitution kan understøtte dette. Endelig er sigtet med faget at etablere et grundlag for erfaringsudveksling og læringsfællesskaber mellem de studerende.

Indhold
 • Introduktion til Masteruddannelsen i offentlig ledelse (FMOL): Formål, opbygning og indhold
 • Refleksion over eget lederskab og formulering af ledelsesgrundlag
 • Udvikling af målsætning for uddannelsen og overordnet planlægning af masteruddannelsesforløb

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Syddansk Universitet | Odense 
Fagansvarlig: Marianne Harbo Frederiksen 

Formål

Digitaliseringen af den offentlige sektor er en spændende men svær ledelsesmæssig udfordring ift. at effektivisere arbejdsgange og skabe bedre løsninger for både borgere og medarbejdere. Målet med faget er at styrke lederens viden om og kompetencer til at lede sin organisation igennem den digitale transformation via et fokus på både udforskning, udvælgelse, udvikling og implementering af digitale løsninger samt hensigtsmæssig brug af de data, som digitaliseringen afføder. 

 

Indhold

Centrale temaer, som undervisningen vil berøre: 

 • Teknologiske trends og metoder til at identificere relevante, digitale teknologier 
 • Digital transformation som afsæt for øget effektivitet (bedre processer) og innovative services (bedre ydelser) 
 • Innovationsledelse som grundlæggende disciplin for digital transformation 
 • Metoder til brugerorienteret innovation 
 • Muligheder samt organisatoriske og etiske dilemmaer forbundet med digitalisering 
 • Typer og potentiel værdi af data affødt af digitalisering

Modulgruppe:  Grundfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Syddansk Universitet  | Odense 
Fagansvarlig: Niels Opstrup

 

Formål

Ledelse og politik sætter dig i stand til at forstå den politisk-administrative kontekst, som ledere i politisk styrede organisationer agerer i til daglig. Herunder udviklingen og opbygningen af det politisk administrative system i Danmark nationalt, regionalt og lokalt. Hvilken betydning de institutionelle rammer har i forhold til at definere det rum, ledere i offentlige organisationer arbejder i. Men også hvilke faktorer der indgår i eksempelvis politisk beslutningstagning, og hvad der således bør tages højde for, når den politiske styring søges realiseret. 

 

Indhold
 • Hvordan kan vi forstå de institutionelle rammer for at bedrive ledelse i politisk styrede organisationer?
 • Hvordan kan vi forstå politiske beslutninger?
 • Hvilke muligheder og begrænsninger giver det den politiske styring for den politisk-administrative ledelsesopgave?
 • Hvad betyder formelle og uformelle spilleregler for den offentlige sektors virkemåde og effektivitet? 
 • Hvordan bedrives administrativ ledelse i et system med politisk ledelse?

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Aarhus Universitet  
Fagansvarlig: Heidi Houlberg Salomonsen 

 

Formål

Det overordnede formål med faget er at gøre deltagerne bedre i stand til at bidrage til at opnå deres organisationers målsætninger, samtidig med at deltagernes medarbejdere bevarer en høj grad af motivation. Mere specifikt arbejder vi med oversættelse af de organisatoriske visioner og målsætninger og dermed tydeliggørelse af retningen og meningen med arbejdet. Samspillet mellem teori og praksis vil være dominerende i undervisningsforløbet, og der kobles i høj grad til deltagernes lederroller og lederadfærd i dagligdagen 

 

Indhold
 • Oversættelse af mål til de organisatoriske rammer  
 •  Dele vision/målsætning og implementere ledelsesmæssige tilgange
 • Vedholdenhed og forankring 
 • Udvikling på langt sigt herunder ændringer af målsætninger og visioner

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Syddansk Universitet | Odense
Fagansvarlig: Christina Pontoppidan 

Formål

En stor del af den offentlige leders tid går med at kommunikere i tale og på skrift. Den kompetente leder er derfor den kompetente kommunikator. I faget Ledelseskommunikation i praksis lærer du at holde taler og skrive tekster, der overbeviser – uanset om du kommunikerer med medarbejdere, borgere eller samarbejdspartnere. Retorikken giver dig et katalog af praktisk anvendelige teorier, begreber og metoder, som hjælper dig til at afkode muligheder og begrænsninger i enhver ny kommunikationssituation. Faget sætter fokus på din situationsbestemte ledelseskommunikation, så vær klar til at sætte dig selv i og på spil i tekst og tale.   

Indhold
 • At forstå, hvad der er på spil i en kommunikationssituation, er nøglen til retorisk succes. Så hvordan læser du situationen præcist?  
 • Hvordan arbejder du strategisk med din selvfremstilling, så du fremstår tillidsvækkende og troværdig?  
 • Hvordan vinkler du dine argumenter, så du sikrer følgeskab til dine budskaber? 
 • Hvordan overvinder du modstanden og udnytter mulighederne i det mundtlige rum? 
 • Hvad karakteriserer en klar ledertekst? 
 • Hvordan gør du dine taler og tekster levende? 

Modulgruppe:  Grundfag |  5 ECTS-point
Semester: Forår | Syddansk Universitet  | Odense
Semester: Efterår | Aarhus  Universitet
Fagansvarlig: Anne Mette Møller 

 

Formål

Faget giver de studerende kompetencer til selvstændigt at kunne foretage undersøgelser og afrapportere samfundsvidenskabelige problemstillinger. Faget giver således de basale metodiske indsigter og færdigheder, der skal anvendes i den afsluttende masteropgave. Faget giver endvidere de studerende kompetencer til at forholde sig kritisk og konstruktivt til forskning, rapporter og evalueringer, der anvender samfundsvidenskabelige metoder.

Indhold
 • Samfundsvidenskabelige problemstillinger 
 • Undersøgelsesdesign
 • Indsamling og analyse af kvantitative data 
 • Indsamling og analyse af kvalitative data 
 • Fremstilling af resultater i rapport eller opgave

Modulgruppe:  Grundfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Aarhus Universitet  
Fagansvarlig: Thomas Jønsson 

Formål

På dette fag lærer du om psykologien i relationer, grupper og ledelse på arbejdspladsen. Denne viden bruger vi til at få en dybere forståelse af hvilken adfærd, der udspiller sig på din arbejdsplads og praksis. Denne dybere analyse kan vi bruge til at finde de bedst mulige handlinger og løsninger. På denne måde styrker vi lederens indsigt og kapacitet til at lede sig selv og sit personale hensigtsmæssigt. 

Indhold
 • Involvering og empowerment af dine medarbejdere 
 • Tilfredse og committede medarbejdere
 • Ledelse af teams 
 • Ledelse, identitet og gruppedynamikker 
 • Organisatorisk forandring 
 • Kommunikation mellem ledere og medarbejdere 

Modulgruppe:  Grundfag |  5 ECTS-point
Semester: Efterår | Aarhus universitet
Semester: Forår | Syddansk Universitet  | Odense
Fagansvarlig: Mads Bøge Kristiansen 

 

Formål

Faget giver overblik over moderne organisationsteori med det formål at kunne analysere, hvordan organisationer fungerer og give den studerende redskaber til at løse organisatoriske problemstillinger. På faget anvendes organisationsteorien til at forstå og forklare hvad der sker i organisationer med henblik på at kunne bruge denne viden til at forbedre forholdene. 

Faget anlægger et bredt perspektiv på, hvilke faktorer i og udenfor organisationen, der har en betydning for, hvordan organisationen fungerer.

Indhold
 • Mål, strategi og effektivitet i organisationer
 • Organisationsstruktur 
 • Organisationskultur 
 • Konflikt og magt i organisationer
 • Organisation og omverden 
 • Fagprofessionelle i organisationer
 • Motivation af medarbejdere
 • Læring i organisationer
 • Organisatoriske forandringer
 • Ledelse i organisationer

Modulgruppe:  Grundfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår  | Syddansk Universitet | Odense
Fagansvarlig: Christian Højer Schjøler

 

Formål

Fagets fokus er reglerne på arbejdsmarkedet, men der vil også ske inddragelse af de relevante forvaltningsretlige regler, der særligt gælder på det offentlige arbejdsmarked. Via undervisningen opbygger den studerende kompetencerne til at kunne forebygge og forstå hhv. løse/forlige typiske arbejdsretlige problemstillinger. Derudover introducerer faget den studerende til det arbejdsretlige konfliktsystem bestående af bl.a. arbejdsretten, faglig voldgift og nævn. 

 

Indhold
 • Tema I. Kollektive overenskomster – arbejdsgivers ledelsesret og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere; Konfliktretten ved interessekonflikter over for fredspligten i overenskomstperioden 
 • Tema II. Betydning af overenskomster i forhold til den enkelte medarbejder; Ansættelse og ansættelsesformer; Forbud mod forskelsbehandling; Løn og arbejdstid; Arbejdsfravær 
 • Tema III. Individuel ansættelsesret: Ændringer i ansættelsesforholdet; Afskedigelse med varsel; Ophævelse af ansættelsesforholdet 
 • Tema IV. Offentlig ansættelse/Internationale aspekter; Særregler – især forvaltningsretlige; Offentlighed i forvaltningen; EU og det danske arbejdsmarked; EMRK  

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Aarhus Universitet 
 Fagansvarlig: Poul Aaes Nielsen 

 

Formål

Mange organisationer modtager omfattende resultatmålingsdata, men hvordan kan disse data bruges til at skabe organisatorisk læring, som man kan handle på? Det handler bl.a. om, hvordan resultater i praksis kan måles, samt hvordan målingerne efterfølgende kan bruges til forskellige ledelsesmæssige formål, fx som feedback til medarbejderne samt til at skabe organisatorisk læring. Samtidig vil der være fokus på, hvordan man undgår at få demotiverede medarbejdere.  

 

Indhold
 • Hvad er formålene med og forventningerne til resultatmålinger og resultatbaseret styring og ledelse? 
 • Hvad betyder resultater, når vi arbejder med den offentlige sektor? 
 • Hvordan kan resultatmåling i praksis designes, og hvilke hensyn er vigtige at afveje? 
 • Hvordan undgår man at skabe demotiverede medarbejdere – og kan resultatbaseret ledelse bruges som løftestang til at øge medarbejdernes motivation? 
 • Hvordan kan man bruge resultatinformation til at skabe organisatorisk læring og bedrive data-informeret ledelse? 

Modulgruppe:  Grundfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Syddansk Universitet | Odense 
Fagansvarlig: Morten Kallestrup 
 

Formål

For at offentlige ledere kan skabe de bedste forhandlingsresultater er det en forudsætning, at lederne kender og bruger det tilstedeværende forhandlingsrum med omhu. Formålet med dette fag er, at den studerende får bedre forståelse for politisk-administrative beslutnings- og forhandlingsprocessers forløb og forhandlingsrum såvel som kompetencer til at begå sig i og drive politisk-administrative forhandlingsprocesser i offentlige organisationer. 

 

Indhold

Emnerne omfatter bl.a.: 

 • Klassiske teorier om politiske og administrative beslutnings- og forhandlingsprocesser
 • Moderne beslutningsteori, adfærdsøkonomi og ”nudging”  
 • Internationale og nationale politiske beslutnings- og forhandlingsprocesser 
 • Forhandlingsteknik 
 • Forhandlingsspil (praktiske øvelser med forhandlingssimulation, rollespil m.v.) 
 • Analyse af personlig beslutningsprofil (Decision Dynamics Decision Styles-test)  

Modulgruppe:  Ledelsesfag | 5 ECTS-point
Semester: Efterår | Syddansk Universitet | Odense 
Fagansvarlig: Kurt Klaudi Klausen 

 

Formål

Alle taler om det, men hvad er strategisk ledelse i det offentlige, og hvordan praktiserer man det? Faget har til hensigt at gøre den studerende i stand til selvstændigt at praktisere strategisk ledelse og i samarbejde med andre at udvikle og gennemføre strategisk planlægning og strategiske processer. 

Indhold
 • Strategisk ledelse i politisk styrede organisationer 
 • Meningsfulde strategiske narrativer
 • Strategisk manøvrering på og mellem arenaer
 • Fremskrive, forudse, forestille

Sidst opdateret: 11.10.2021