Skip to main content

Et masterprojekt er kronen på værket, det er her du viser, hvad du har lært. Masterprojektet skrives individuelt eller som et gruppeprojekt med maksimalt to studerende.

Masterprojektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, du har opnået gennem studieforløbet. Masterprojektet skal i alle situationer demonstrere en klar relevans i forhold til uddannelsens centrale fagområder og -metoder samt være koblet til indhold og mål i de obligatoriske moduler.

Bemærk, at alle prøver ved uddannelsen skal være bestået for at kunne aflevere masterprojektet.

Nedenfor kan du se, hvad tidligere studerende har valgt af emner til deres masterprojekt, og du kan finde detaljeret information om de formelle regler for opgaven.

Listen opdateres i takt med, at de studerende færdiggør uddannelsen.
 • Mindre bankers overlevelse i fremtidens bankmarked
 • Ambidekstralt organisationsdesign af innovativt produktionsmiljø på XX
 • Dansk detailhandels fremtid i en globaliseret økonomi - hvilken trussel udgør udenlandske netbutikker og platformene?
 • VEU vækst på Erhvervsakademi XX
 • Morgendagens kommercielle udfordringer - XX i et Omnichannel perspektiv
 • Implementering af innovation i projekter med deltagelse af homogene og uhomogene partnere
 • ”Alignment af digitaliseringen i By & Kulturforvaltningen.”
 • Strategi og strategiimplementering i XX
 • Strategi for kundetilpassede produkter i XX
 • Differentierende strategi
 • Sammenknytning af performancemålinger og strategi i en udviklingsorganisation
 • Hvordan kan internsalg hjælpe sælgerne med at få frigivet tid til at besøge kunderne?
 • Udlicitering af offentlige opgaver
 • Forandringens Indflydelse på Medarbejder Motivationen
 • Vi må udvikle os ud af afviklingen! - Hvorfor er radikale innovationsprocesser demotiverende på XX?
 • Hvilke muligheder for vækst har Mp i samarbejdet med retail sektoren?
 • Agil og Profitabel forretningsmodel – hvordan?
 • Krydssalg - stedet hvor mulighederne mødes og værdi skabes
 • Motivationsfaktorer og ledelsesmetodik i store projektorganisationer - en undersøgelse af fire danske universitetshospitalsbyggerier
 • Forbedre evnen til at gennemføre NPI (New Product Introduction) projekter.

Masterprojektet er afslutningen på uddannelsen, og det er et stort selvstændigt stykke arbejde. Processen adskiller sig fra de øvrige aktiviteter på masteruddannelsen med et helt semester, hvor du koncentrerer dig om at arbejde selvstændigt med en selvvalgt problemstilling i samarbejde med din vejleder. Du vil møde mange nye udfordringer undervejs, og vi anbefaler derfor, at du så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet overvejer emnet for dit masterprojekt.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du allerede kan påbegynde dine overvejelser omkring dit masterprojekt ved opstart på 3. semester.

Når du er klar til at lave dit masterprojekt, sætter du et X i rubrikken Masterprojekt på ansøgningsblanketten og fremsender denne som du plejer til Syddansk Universitet, Efteruddannelsen – indenfor ansøgningsfristen.

Du vil så få tilsendt et link til en tilmeldingsblanket fra Mastersekretariatet, denne skal udfyldes med fag, tentativt emne og dit vejlederønske.

Du skal dog være opmærksom på at vi ikke kan garantere at du bliver tildelt den ønskede vejleder. Studieledelsen vil tildele dig en vejleder med udgangspunkt i emnet samt evt. ønske om vejleder.

Masterprojektet udgør i alt 15 ECTS-point og består af en skriftlig og en mundtlig del. De 15 ECTS-point er svarende til ca. 330 timer, som er fordelt på alle aktiviteter fra første idéudkast til afslutning med mundtlig prøve.

Se fagbeskrivelsen for masterprojekt under siden med Opbygningen.

Valg af vejleder

Du vil blive tildelt en vejleder fra SDU af studielederen.  Derefter skal du selv tage kontakt til vejlederen, hvor I aftaler det konkrete forløb. Vejlederen bliver eksaminator ved den mundtlige prøve.

Inden vejledning påbegyndes, skal du have sat dig ind i det valgte emnes overordnede problemstillinger og have gjort dig bekendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet. Det er ikke din vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition.

 
Hvor meget vejledning kan jeg få?

Der er  mulighed for at få op til 10 timers vejledning, som vil være fordelt på 3-5 vejledermøder. Det kan foregå enten ved fremmøde eller online. Hvis du skriver sammen med en medstuderende, er der mulighed for op til 14 timers vejledning.  

Det er vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan du vil udnytte dine vejledningsmøder, da vejlederens forberedelsestid er inkluderet i vejledningstimerne. 

  

Masterprojektet er dit ansvar

Efter det første møde med din vejleder er du i stand til på egen hånd at gå i gang med litteraturstudier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan. Din vejleder vil ofte – ud fra et udkast – kunne give relevante forslag til ændringer og/eller tilføjelser samt henvisninger til litteratur.
Vær opmærksom på, at vejleder ikke er forpligtet til at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af opgaven under vejledningen.

Erfaringsmæssigt får du mest ud af vejledningen, hvis du betragter og bruger vejleder som diskussionspartner.

Vejledning ved omprøve 

Ved en evt. omprøve får du som udgangspunkt tildelt samme vejleder som til den ordinære eksamen, medmindre andet aftales.
Der vil i den forbindelse være 2 vejledningsmøder til rådighed.

Dit masterprojekt vurderes på baggrund af den skriftlige afhandling og en afsluttende mundtlig eksamen. Her medvirker din vejleder som eksaminator sammen med en ekstern censor. Eksamen vil maksimalt vare 60 minutter inkl. votering. Der gives en individuel karakter efter 7-skalaen. 

Den mundtlige eksamen indledes med, at du fremlægger dit masterprojekt i ca. 5-10 minutter. Dette giver anledning til diskussion og perspektivering. Herefter vil eksaminator og censor stille uddybende spørgsmål indenfor masterprojektet men også indenfor andre relevante fagområder.