Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Master i Public Management er tilrettelagt som et deltidsstudie på 2,5 år, men er udpræget fleksibel, hvilket betyder, at studiet kan forlænges i op til fire år.  

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

Uddannelsen består af:
  • En introduktionsweekend
  • Tre læringsforløb der løber over to semestre
  • Et udviklingsprojekt
  • Sommeruniversitet
  • To valgfag
  • Afsluttende masterprojekt  
Fag Semester  ECTS  Beskrivelse 
Introduktion  1  2  
Sommeruniversitet   2  3  
Offentlig organisation og ledelse  1+2  10 Faget giver en indføring i politiske, økonomiske og administrative forhold, der kendetegner den danske offentlige sektor, og vil således sætte lederne i stand til bedre at forstå den politiske, institutionelle og organisatoriske virkelighed, som de agerer i til daglig, og som definerer det rum, som ledere i offentlige organisationer arbejder i.
Professionelt og personligt lederskab 2+3  10 Faget giver viden om og indsigt i klassisk og moderne ledelsesteori med henblik på at give deltagerne færdigheder til at beskrive, analysere og kritisk reflektere over egen rolle og ledelsesmæssige situation.  I faget arbejdes der med, hvordan deltagerne udvikler deres egen personlige ledelsespraksis
Strategisk ledelse og kommunikation   3+4 10  I faget arbejdes der konkret med at udvikle deltagernes forståelse, viden og implementering af strategisk ledelse ud fra en forskningsmæssig tilgang med afsæt i den enkelte leders specifikke ledelsessituation
Valgfag  3+4  10  
Projektforløb     3 Udviklingsprojektet indledes med et kort, intensivt undervisningsforløb med fokus på samfundsvidenskabelig metode og bygger således videre på såvel introduktionsweekenden som sommeruniversitetet.
 Masterprojekt  5  12 Masterprojektet er kronen på værket. Det har til formål at opsamle de kompetencer, den studerende har erhvervet sig under masterforløbet.
Projektet kan antage to former: Masterafhandling eller Masterudviklingsprojekt

 

 

 

MPM ny model 2019

Tabellen viser uddannelsens opbygning som et 2½-årigt forløb. Valgfag er placeret på 3. og 4. semester for overblikkets skyld. I praksis kan du tage valgfag tidligere eller udskyde dem til senere.

Alle forløb skal være bestået, inden du kan begynde arbejdet med masterprojektet. Hele uddannelsesforløbet skal være gennemført indenfor fire år, det vil sige otte semestre.  

Dit udviklingsprojekt, dine valgfag og dit masterprojekt lægger op til specialisering. Specialiseringen kan være enten sektor- eller funktionsspecifik for eksempel inden for sundhed, uddannelse, kommunikation eller strategisk ledelse.

 

Forbehold 

Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne. Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i BB/ITL

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.
Den detaljeret plan for det enkelte fag finder du på ItsLearning

1. semester | Efterår 2021
Introduktion til uddannelsen  Offentlig organisation og ledelse
19. august | Internat
20. august | Internat 
21. august | Internat 


17.09 | Internat
18. 09 | Internat
o8.10
29.10
12.11 
03.12
17.12 

kl. 10-16 
  Eksamen
10. januar: Udkast
13.+14. januar: Vejledning
26. januar: Aflevering af 2 skriftlige opgaver
3. semester | Efterår 2021
Professionelt og personligt lederskab  Strategisk ledelse og kommunikation 
20. 09 
21.09+22.09 |  Individuelle samtaler
08.10 + 09.10 |  Internat
22. oktober
05.11  | På en arbejdsplads
06.11
19. 11


03.09 | Internat
04.09 | Internat 
23.10 
20. 11
kl. 9.00 – 16.00
Eksamen
2.+3. december 2021
Eksamen
3. december 2021 | Aflevering af synopsis  
 2. semester | Forår 2021
Professionelt og personligt lederskab Offentlig organisation og ledelse Internat:
Sommeruniversitet
05.02
Uge 9 | samtaler
12.03 internat
06.05
26.02
26.03
16.04
07.05
20.06
21.06
22.06
Eksamen
30.06
Eksamen
02.06 + 03.06
 Eksamen
30.06
 4. semester | Forår 2021
Stragesik ledelse og kommunikation  Projektforløb
05.02
20.03
2 x organisationsbesøg 
16.04
26.02 (internat)
27.02 (internat)
23.03 (online vejledning)
28.04 (online vejledning)
Eksamen
31.05
Eksamen
10.06

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet