Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Master i Public Management er tilrettelagt som et deltidsstudie på 2,5 år, men er udpræget fleksibel, hvilket betyder, at studiet kan forlænges i op til fire år.  

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

 

Uddannelsen består af:
  • En introduktionsweekend
  • Tre læringsforløb der løber over to semestre
  • Et udviklingsprojekt
  • Sommeruniversitet
  • To valgfag
  • Afsluttende masterprojekt  
Uddannelsens opbygning

MPM ny model 2019

Tabellen viser uddannelsens opbygning som et 2½-årigt forløb. Valgfag er placeret på 3. og 4. semester for overblikkets skyld. I praksis kan du tage valgfag tidligere eller udskyde dem til senere.

Alle forløb skal være bestået, inden du kan begynde arbejdet med masterprojektet. Hele uddannelsesforløbet skal være gennemført indenfor fire år, det vil sige otte semestre.  

Dit udviklingsprojekt, dine valgfag og dit masterprojekt lægger op til specialisering. Specialiseringen kan være enten sektor- eller funktionsspecifik for eksempel inden for sundhed, uddannelse, kommunikation eller strategisk ledelse.

OBS! Denne model gælder fra efteråret 2019
Se uddannelsens gamle opbygning (2017 og 2018).


Fagbeskrivelser

Forbehold 

Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne. Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i BB/ITL

 

2021 | Fagbeskrivelser

2020 Forår | Fagbeskrivelser (studieordning 2015)

2020 Forår | Fagbeskrivelser (studieordning 2019)

Undervisningsplan

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.
Den detaljeret plan for det enkelte fag finder du på ItsLearning

 2. semester | Forår 2021
Professionelt og personligt lederskab Offentlig organisation og ledelse Internat:
Sommeruniversitet
05.02
samtaler
12.03 internat
06.05
26.02
26.03
15.04
07.05
20.06
21.06
22.06
Eksamen
30.06
Eksamen
02.06 + 03.06
 Eksamen
30.06

 

 4. semester | Forår 2021
Stragesik ledelse og kommunikation  Projektforløb
05.02
20.03
2 x organisationsbesøg 
16.04
26.02 (internat)
27.02 (internat)
23.03 (online vejledning)
28.04 (online vejledning)
Eksamen
31.05
Eksamen
10.06
1.+2. semester: Introweekend (2 ECTS) og sommeruniversitet (3 ECTS)

Introduktionsweekenden på 1. semester og sommeruniversitetet på 2. semester har til formål at træne de studerendes analytiske og metodiske færdigheder med udgangspunkt i deres egne cases og/eller aktuelle temaer og problemstillinger. 

Der arbejdes systematisk med at lære at indkredse og afgrænse en tværfaglig problemstilling metodisk og teoretisk samt at gennemføre en afrundet analyse på baggrund heraf. De enkelte moduler bygger ovenpå hinanden, og lægger grundstenene, som de øvrige fag på masteruddannelsen bygger videre på.

Fagbeskrivelse for Introduktion
1.+2. semester: Offentlig organisation og ledelse (10 ECTS)

Dette fag sætter fokus på organisering, styring og ledelse i offentlige organisationer.

Faget giver en indføring i politiske, økonomiske og administrative forhold, der kendetegner den danske offentlige sektor, og vil således sætte lederne i stand til bedre at forstå den politiske, institutionelle og organisatoriske virkelighed, som de agerer i til daglig, og som definerer det rum, som ledere i offentlige organisationer arbejder i.

Samtidig sættes der fokus på konkrete organisatoriske, styringsmæssige og ledelsesmæssige problemstillinger, som lederne møder i deres dagligdag. 

Faget vil give lederen færdigheder til at analysere og håndtere komplicerede organisatoriske situationer, hvor forskellige hensyn skal afbalanceres, samt til at træffe beslutninger om og implementere organisatorisk tilpasning og forandring.

Herunder vil der blive sat fokus på, hvordan lederne kan anvende relevant ledelsesinformation i deres daglige praksis og evaluere effekt og resultater i egen organisation.

Fagbeskrivelse for Offentlig organisation og ledelse

 

Leder du efter læseplaner for nuværende studerende? Så vælg fanen "Undervisningsplaner og læseplaner for nuværende studerende" længere nede på siden.
2.+3. semester: Professionelt og personligt lederskab (10 ECTS)

Professionelt og personligt lederskab sætter fokus på ”håndværket” som offentlig leder.

Faget giver viden om og indsigt i klassisk og moderne ledelsesteori med henblik på at give deltagerne færdigheder til at beskrive, analysere og kritisk reflektere over egen rolle og ledelsesmæssige situation.  I faget arbejdes der med, hvordan deltagerne udvikler deres egen personlige ledelsespraksis. Der arbejdes med udgangspunkt i deltagernes egne ledelsesudfordringer og personlige ledelsesstil, og der inddrages forskellige værktøjer til at igangsætte lederens (selv)refleksion omkring ledelse (herunder fx test, coaching, aktionslæring, videosupervision mv.).

Lederen opstiller individuelle udviklingsmål, som gennem aktionslæringsprincipperne trænes i de daglige relevante ledelsesfora, lederen indgår i. Udviklingsmålene vil løbende blive evalueret både i organisationen og i den tilknyttede ledelsesgruppe på masteruddannelsen.

Leder du efter læseplaner for nuværende studerende? Så vælg fanen "Undervisningsplaner og læseplaner for nuværende studerende" længere nede på siden.

3.+4. semester: Strategisk ledelse og kommunikation (10 ECTS)

Et centralt praktisk og teoretisk tema for ledere i kommuner og andre offentlige organisationer er strategisk ledelse og kommunikation.

 

I faget arbejdes der konkret med at udvikle deltagernes forståelse, viden og implementering af strategisk ledelse ud fra en forskningsmæssig tilgang med afsæt i den enkelte leders specifikke ledelsessituation. Der arbejdes også med kommunikationen af og dermed oversættelsen af det strategiske arbejde ned igennem organisationen.

 

Temaerne vil knytte sig til praksisnære problemstillinger i forhold til strategisk ledelse og kommunikation i lederens hverdag, og der vil undervejs i forløbet blive afprøvet en række konkrete læringselementer fra undervisningen i den daglige praksis ud fra aktionslæringsprincipperne.

Fagbeskrivelse for Strategisk ledelse

 

Leder du efter læseplaner for nuværende studerende? Så vælg fanen "Undervisningsplaner og læseplaner for nuværende studerende" længere nede på siden.

4. semester: Udviklingsprojekt (3 ECTS)

De studerende skal i udviklingsprojektet på 4. semester arbejde med en selvvalgt organisatorisk, styringsmæssig eller ledelsesmæssig problemstilling fra deres egen organisation, som de skal analysere selvstændigt. 

Udviklingsprojektet indledes med et kort, intensivt undervisningsforløb med fokus på samfundsvidenskabelig metode og bygger således videre på såvel introduktionsweekenden som sommeruniversitetet. Her vil der også være fokus på den enkelte studerendes problemstilling og valg af teoretiske og metodiske tilgange. Dette følges op af en række ”metodedage”, hvor de studerende sammen med underviseren giver sparring og feedback på hinandens projekter.  

Udviklingsprojektet kan ses som en forløber til deltagernes endelige masterprojekt. 

Valgfag (10 ECTS)
Mulige valgfag:

Desuden kan du vælge blandt de fleste af fagene på uddannelsen Master i offentlig ledelse.

Stil gerne dine spørgsmål om valgfag til studiekoordinator Bente Haugaard.

Masterprojektet (12 ECTS)

Masterprojektet er kronen på værket. Det har til formål at opsamle de kompetencer, den studerende har erhvervet sig under masterforløbet.

 

Projektet kan antage to former:

  • Masterafhandling
  • Masterudviklingsprojekt

Læs mere om de to former og de formelle regler for masterprojektet.

Studieordning

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet

 

Eksamen