Skip to main content

Et masterprojekt er kronen på værket, det er her du viser, hvad du har lært. Masterprojektet skrives individuelt eller som et gruppeprojekt med maksimalt to studerende.

Masterprojektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, du har opnået gennem studieforløbet. Masterprojektet skal i alle situationer demonstrere en klar relevans i forhold til uddannelsens centrale fagområder og -metoder samt være koblet til indhold og mål i de obligatoriske moduler.

Formålet med masterprojektet er, at du får mulighed for gennem en hel og afrundet opgave at gå i dybden med et udvalgt problemfelt og derigennem demonstrere, hvad du har lært under studiet.

Masterprojektet kan antage to former

Bemærk, at alle fag ved uddannelsen skal være bestået for at kunne aflevere masterprojektet.

Nedenfor kan du finde detaljeret information om de formelle regler for opgaven.

Det vil ofte være en god idé:

 • at lade sig inspirere af noget, man undrer sig over
 • at lede efter potentielle problemer og konflikter
 • at se efter unikke eller excellente træk
 • at undersøge procesperspektiver
 • at se på forandringer (før/nu)
 • at foretage sammenligninger.

Det er vigtigt, at emnet interesserer jer, men det er ikke sikkert, at det er en god idé at tage udgangspunkt i den organisation, I selv sidder i. 

Hvis der er tale om et konkret problem, er det vigtigt klart at identificere for hvem, det er et problem (dvs., hvilken synsvinkel der anlægges)

 • efter at have tegnet horisonten af problemstillingen (de utallige mulige aspekter) er det vigtigt klart at afgrænse problemstillingen (dvs. tage pejling af et punkt i horisonten og gå efter det: én problemstilling, få teoretiske tilgange, et afgrænset område etc.)
 • det vil ofte være frugtbart at opstille nogle arbejdshypoteser (dvs. forestillinger om årsagssammenhænge m.v.)
 • med hensyn til at klargøre hvilke dele af teorien, der vil være relevant at inddrage, er det nødvendigt at begrunde og diskutere den teoretiske approach, hvilke forfatterskaber, der er tale om blandt andre, er teorierne komplementære, konkurrerende eller hvad?

Det skal endvidere diskuteres, hvordan man vil gribe den empiriske del af undersøgelsen an:

 • metode: hvilke metoder og materialer benyttes (skriftligt materiale, spørgeskemaer, interview, deltagerobservation etc.)
 • design: hvilken opbygning skal den endelige opgave (hovedopgaven) have (med vægtning af de enkelte afsnit)
 • tidsplan: hvilke faser arbejder du ud fra, hvornår er delafsnit og delundersøgelser færdige. 

Det er vigtigt, at denne første indkredsning af problemstilling og arbejdsplan aftales og udarbejdes under inddragelse af din vejleder. Vejleder skal minimum godkende en problemformulering (to-tre linier) og en opgavetekst (5-10 linier), som indkredser seminararbejdet og arbejdet med masterafhandlingen.

Forud for opstart af 4. semester skal du tilmelde dig masterprojektforløbet via en digital blanket som vil være tilgængelig på Blackboard.

Har du spørgsmål angående tilmelding til masterprojektet, så kontakt venligst Studiesekretariatet.

Masterprojektet udgør i alt 12 ECTS-point og består af en skriftlig og en mundtlig del.

Valg af vejleder

Du vil blive tildelt en vejleder fra SDU af studielederen.  Derefter skal du selv tage kontakt til vejlederen, hvor I aftaler det konkrete forløb. Vejlederen bliver eksaminator ved den mundtlige prøve.

Inden vejledning påbegyndes, skal du have sat dig ind i det valgte emnes overordnede problemstillinger og have gjort dig bekendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet. Det er ikke din vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition.

 
Hvor meget vejledning kan jeg få?

Der er  mulighed for at få op til 10 timers vejledning, som vil være fordelt på 3-5 vejledermøder. Det kan foregå enten ved fremmøde eller online. Hvis du skriver sammen med en medstuderende, er der mulighed for op til 14 timers vejledning.  

Det er vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan du vil udnytte dine vejledningsmøder, da vejlederens forberedelsestid er inkluderet i vejledningstimerne. 

  

Masterprojektet er dit ansvar

Efter det første møde med din vejleder er du i stand til på egen hånd at gå i gang med litteraturstudier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan. Din vejleder vil ofte – ud fra et udkast  kunne give relevante forslag til ændringer og/eller tilføjelser samt henvisninger til litteratur.
Vær opmærksom på, at vejleder ikke er forpligtet til at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af opgaven under vejledningen.

Erfaringsmæssigt får du mest ud af vejledningen, hvis du betragter og bruger vejleder som diskussionspartner.

Vejledning ved omprøve 

Ved en evt. omprøve får du som udgangspunkt tildelt samme vejleder som til den ordinære eksamen, medmindre andet aftales.
Der vil i den forbindelse være 2 vejledningsmøder til rådighed.

Dit masterprojektet vurderes på baggrund af den skriftlige afhandling og en afsluttende mundtlig eksamen. Her medvirker din vejleder som eksaminator sammen med en ekstern censor. Eksamen vil maksimalt vare 45 minutter inkl. votering. Der gives en individuel karakter efter 7-skalaen. 

Den mundtlige eksamen indledes med, at du fremlægger dit masterprojekt i ca. 5-10 minutter. Dette giver anledning til diskussion og perspektivering. Herefter vil eksaminator og censor stille uddybede spørgsmål indenfor masterprojektet men også indenfor andre relevante fagområder.