Skip to main content
Eksempler på masterprojekter:
 • Karriereplan for Projektlederen i FMI
 • Projekter i Jyske Bank – kunsten at opnå effekt
 • A. Enggaard A/S Ledelse, kultur og struktur
 • “Images of value” – undersøgelse af et varmepumpeprojekts værdiskabelse ud fra forskellige organisationsbilleder I et organisationsperspektiv
 • Projektledelse og Kultur
 • Mere empowerment til anlægsprojekter i Siemens Wind Power
 • Den Projektorienterede Folkeskole
 • Hvordan Implementeres et statsligt myndighedsorgan i et nationalt uafhængigt videnscenter?
 • Hvordan kan portefølje- & projektledelse hensigtsmæssigt udbygges   i CLEAN - Danmarks grønne klyngeorganisation?
 • Transformation af idégrundlaget
 • Revidering af projektledelsesmodel i Region Sjælland
 • Hvordan kan portefølje- & projektledelse hensigtsmæssigt udbygges i CLEAN – Danmarks grønne klyngeorganisation?
 • Dual projektledelse I Novozymes IT projekter: Styrken ved at være to?
 • Gevinstrealisering I Forandringsprojekter - I Slagelse Kommune
 • En fornyet interessent vision
 • Hvordan skabes de bedste forudsætninger for, at BLUETOWN kan lykkes med disruption af telekommunikationsmarkedet i udviklingslande?
 • Er Region Sjællands projektledelsesmodel lige velegnet til alle typer projekter?
 • Governance of Projects i den Projektorienterede Organisation
 • Projektsucces I Glostrup Kommune – Professionalisering af den projektorienterede organisation
 • Vækst er vores fælles ansvar – Men hvem er vi og hvordan gør vi? 

Masterprojektet er afslutningen på uddannelsen, og det er et stort selvstændigt stykke arbejde. Processen adskiller sig fra de øvrige aktiviteter på masteruddannelsen med et helt semester, hvor du koncentrerer dig om at arbejde selvstændigt med en selvvalgt problemstilling i samarbejde med din vejleder. Du vil møde mange nye udfordringer undervejs, og vi anbefaler derfor, at du så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet overvejer emnet for dit masterprojekt.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du allerede kan påbegynde dine overvejelser omkring dit masterprojekt ved opstart på 3. semester.

Når du er klar til at lave dit masterprojekt, sætter du et X i rubrikken Masterprojekt på ansøgningsblanketten og fremsender denne som du plejer til Syddansk Universitet, Efteruddannelsen – indenfor ansøgningsfristen.

Du vil så få tilsendt et link til en tilmeldingsblanket fra Mastersekretariatet, denne skal udfyldes med fag, tentativt emne og dit vejlederønske.

Du skal dog være opmærksom på at vi ikke kan garantere at du bliver tildelt den ønskede vejleder. Studieledelsen vil tildele dig en vejleder med udgangspunkt i emnet samt evt. ønske om vejleder.

Masterprojektet udgør i alt 15 ECTS-point og består af en skriftlig og en mundtlig del. De 15 ECTS-point er svarende til ca. 330 timer, som er fordelt på alle aktiviteter fra første idéudkast til afslutning med mundtlig prøve.

Se fagbeskrivelsen for Masterprojekt under siden Opbygning.

Valg af vejleder

Du vil blive tildelt en vejleder fra SDU af studielederen.  Derefter skal du selv tage kontakt til vejlederen, hvor I aftaler det konkrete forløb. Vejlederen bliver eksaminator ved den mundtlige prøve.

Inden vejledning påbegyndes, skal du have sat dig ind i det valgte emnes overordnede problemstillinger og have gjort dig bekendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet. Det er ikke din vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition.

 

Hvor meget vejledning kan jeg få?

Der er  mulighed for at få op til 10 timers vejledning, som vil være fordelt på 3-5 vejledermøder. Det kan foregå enten ved fremmøde eller online. Hvis du skriver sammen med en medstuderende, er der mulighed for op til 14 timers vejledning.

Det er vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan du vil udnytte dine vejledningsmøder, da vejlederens forberedelsestid er inkluderet i vejledningstimerne. 

 

Masterprojektet er dit ansvar

Efter det første møde med din vejleder, er du i stand til på egen hånd at gå i gang med litteraturstudier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan. Din vejleder vil ofte – ud fra et udkast – kunne give relevante forslag til ændringer og/eller tilføjelser samt henvisninger til litteratur.
Vær opmærksom på, at vejleder ikke er forpligtet til at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af opgaven under vejledningen. 

Erfaringsmæssigt får du mest ud af vejledningen, hvis du betragter og bruger vejleder som diskussionspartner.

Vejledning ved omprøve 

Ved en evt. omprøve får du som udgangspunkt tildelt samme vejleder som til den ordinære eksamen, medmindre andet aftales. 
Der vil i den forbindelse være 2 vejledningsmøder til rådighed.

Dit masterprojektet vurderes på baggrund af den skriftlige afhandling og en afsluttende mundtlig eksamen. Her medvirker din vejleder som eksaminator sammen med en ekstern censor. Eksamen vil maksimalt vare 45 minutter inkl. votering. Der gives en individuel karakter efter 7-skalaen.

Den mundtlige eksamen indledes med, at du fremlægger  dit masterprojekt i ca. 5-10 minutter. Dette giver anledning til diskussion og perspektivering. Herefter vil eksaminator og censor stille uddybende spørgsmål indenfor masterprojektet  men også indenfor andre relevante fagområder.