Skip to main content

Masterprojekt

Et masterprojekt er kronen på værket, det er her du viser, hvad du har lært. Masterprojektet skrives individuelt eller som et gruppeprojekt med maksimalt to studerende.

Masterprojektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, du har opnået gennem studieforløbet. Masterprojektet skal i alle situationer demonstrere en klar relevans i forhold til uddannelsens centrale fagområder og -metoder samt være koblet til indhold og mål i de obligatoriske moduler.

Bemærk, at alle prøver ved uddannelsen skal være bestået for at kunne aflevere masterprojektet.

Nedenfor kan du se, hvad tidligere studerende har valgt af emner til deres masterprojekt, og du kan finde detaljeret information om de formelle regler for opgaven.

Listen opdateres i takt med, at de studerende færdiggør uddannelsen.
 • Adfærdsteori som afsæt for kvalitetsforbedring af dokumentation i det kommunale sundhedsvæsen
 • Fra et Medicinsk Teknologi Perspektiv: Hvad er effekten af en case manager funktion til patienter med svær KOL sammenlignet med eksisterende modeller for opfølgning af patientgruppen.
 • Hvordan integreres kvalitetsarbejde på danske sygehuse - set i et ændrings- og læringsperspektiv
 • Patientinddragelse og ledelse på sygehuse.
 • Fra leveret kvalitet til strategisk kvalitetsledelse: kerneopgaven og det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde
 • Hvad faciliterer en vellykket implementering: Hvad er nødvendigt og hvad er tilstrækkeligt?
 • Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren - en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver
 • Førstelinjelederens rolle i at facilitere implementeringen af faglige retningslinjer
 • Patientsikkerhed - en udfordring for det danske sundhedsvæsen
 • Ledelse af faglige forandringer
 • Kvalitativ undersøgelse af samspil og samarbejde mellem sundheds- og socialsektoren, sat i relation til inddragelse af forældre til kronisk syge og handicappede børn.
 • Patientperspektivet - brugernes vurdering af sammenhængende forløb i psykiatrien
 • Offentlig - privat samarbejde på serviceområdet - en model der fører til effektiv ressourceudnyttelse, innovation og bedre kvalitet
 • Implementering af udskrivelsessamtaler via video
 • Kan The Chronic Care Model sikre kvaliteten af sundhedsydelserne til kroniske patienter i det Danske Sundhedsvæsen?
 • Tværfagligt samarbejde i enhed med flere fagspecialer
 • Hvordan kan resultaterne af de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser bidrage til at ledelsen kan udvikle den patientoplevede kvalitet
 • Faglig ledelse – hvordan kan det påvirke motivation og fastholdelse af medarbejdere?
 • Er det bare sådan implementering er, eller er implementering af nye monofaglige tiltag en særlig udfordring i en interdisciplinær praksis?
 • Repræsentativ patientinddragelse i kvalitetsudvikling i sygehusvæsenet - hvordan kan opgaven løses?
 • Vilkår for den sundhedsfaglige mellemleder - Udfordringer i et organisatorisk perspektiv
 • Brugerinddragelse i kvalitetsudvikling i kommunal genoptræning
 • Implementering af videokonsultationer i et specialiseret hospitalsafsnit for børn og unge
 • Hvordan kan man ud fra et systemisk perspektiv udvikle kvaliteten af den information, der udveksles om patientens medicin, når ansvaret for medicinering overgår fra en sundhedsperson i en sektor til en anden
 • Public Service Motivation i privat fysioterapipraksis - en tiltrækning og fastholdelse
 • Patientsikkerhedskultur - Et redskab til kvalitetsudvikling?
 • Omorganisering af sygehuse som strategi for at opretholde kvaliteten og fokus på kerneopgaven i en tid med mangel på sygeplejersker
 • Fra brugerundersøgelser til kvalitetsforbedring i børne- og ungdomspsykiatrien
 • Implementering af nyt ledelses- og bemandingssystem i hjemmesygeplejen Implementering af sundhedsaftalernes mål om sammenhængende patientforløb med fokus på sektorovergangene i sundhedsvæsenet
 • Fra implementering af effektive hjerterehabiliteringsforløb til implementering af effektive forløb med inddragelse af patientoplevelser.
 • Brugernes erfaringer fra et it-implementerings projekt
 • Ledelse i almen praksis i Danmark
 • Komplekse kommunikationsstrukturer i patientovergange – Et eksplorativt studie
 • Ledelse af tværgående samarbejdsrelationer – Analyse af en organisation i forandring
 • Klassificering af patientklager - kan klassifikationssystemet i Dansk Patientsikkerhedsdatabase anvendes til patientklager fra sygehuse?
 • Urinvejsinfektioner på plejehjem – kvalitetsforbedring ved hjælp af Effektkæden
 • Forbedringstavler – En gave, som ingen vil have? En analyse med henblik på idegenerering af forbedringsmuligheder
 • Hvad virker, når linjen er Lean? - Realistisk evaluering til belysning af effekten af Lean implementering på danske hospitalsafdelinger

Masterprojektet er afslutningen på uddannelsen, og det er et stort selvstændigt stykke arbejde. Processen adskiller sig fra de øvrige aktiviteter på masteruddannelsen med et helt semester, hvor du koncentrerer dig om at arbejde selvstændigt med en selvvalgt problemstilling i samarbejde med din vejleder. Du vil møde mange nye udfordringer undervejs, og vi anbefaler derfor, at du så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet overvejer emnet for dit masterprojekt.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du allerede kan påbegynde dine overvejelser omkring dit masterprojekt ved opstart på 3. semester.

De metodiske kompetencer får du på Sommeruniversitetet, som følges op af workshop I i september/oktober måned. Her præsenteres du den første idé til masterprojektet, og den kan nu drøftes med henblik på at finde den mest relevante vejleder. Herefter idéudvikler du på emnet sammen med din vejleder, og det munder ud i et mere bearbejdet idéudkast, som drøftes yderligere på workshop II i december/januar måned. Det er intentionen, at alle studerende senest inden forårssemesteret har fundet et konkret emne og en vejleder. Herefter begynder det egentlige arbejde med at skrive masterprojektet.

Forud for opstart af 4. semester skal du tilmelde dig masterprojektforløbet via en digital blanket som vil være tilgængelig på Blackboard.

Har du spørgsmål angående tilmelding til masterprojektet, så kontakt venligst  Studiesekretariatet

Masterprojektet udgør i alt 15 ECTS-point og består af en skriftlig og en mundtlig del. De 15 ECTS-point er svarende til ca. 330 timer, som er fordelt på alle aktiviteter fra første idéudkast til afslutning med mundtlig prøve.

Se fagbeskrivelsen for Masterprojekt under Uddannelsens opbygning > opbygning og fagbeskrivelse

Valg af vejleder

Du vil blive tildelt en vejleder fra SDU af studielederen.  Derefter skal du selv tage kontakt til vejlederen, hvor I aftaler det konkrete forløb. Vejlederen bliver eksaminator ved den mundtlige prøve.

Inden vejledning påbegyndes, skal du have sat dig ind i det valgte emnes overordnede problemstillinger og have gjort dig bekendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet. Det er ikke din vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition.

 
Hvor meget vejledning kan jeg få?

Der er  mulighed for at få op til 10 timers vejledning, som vil være fordelt på 3-5 vejledermøder. Det kan foregå enten ved fremmøde eller online. Hvis du skriver sammen med en medstuderende, er der mulighed for op til 14 timers vejledning.  

Det er vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan du vil udnytte dine vejledningsmøder, da vejlederens forberedelsestid er inkluderet i vejledningstimerne. 

  

Masterprojektet er dit ansvar

Efter det første møde med din vejleder er du i stand til på egen hånd at gå i gang med litteraturstudier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan. Din vejleder vil ofte – ud fra et udkast – kunne give relevante forslag til ændringer og/eller tilføjelser samt henvisninger til litteratur. Vær opmærksom på, at vejleder ikke er forpligtet til at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af opgaven under vejledningen.

Erfaringsmæssigt får du mest ud af vejledningen, hvis du betragter og bruger vejleder som diskussionspartner.

Vejledning ved omprøve 

Ved en evt. omprøve får du som udgangspunkt tildelt samme vejleder som til den ordinære eksamen, medmindre andet aftales.
Der vil i den forbindelse være 2 vejledningsmøder til rådighed.

Når du sammen med dine medstuderende har holdt vejledningsworkshops, skal vejleder og studieleder godkende din synopsis.
En synopsis er et dokument, som indeholder en oversigt over masterprojektets emne, baggrund, formål og metoder. Din synopsis fungerer som det faste holdepunkt for dit videre arbejde med masterprojektet.

Din synopsis skal demonstrere, at dit planlagte masterprojekt er velforberedt og gennemtænkt med hensyn til teoretiske, metodiske, empiriske og analytiske aspekter, og at det er praktisk gennemførligt indenfor den fastsatte tidsperiode.

Dit masterprojektet vurderes på baggrund af den skriftlige afhandling og en afsluttende mundtlig eksamen. Her medvirker din vejleder som eksaminator sammen med en ekstern censor. Eksamen vil maksimalt vare 45 minutter inkl. votering. Der gives en individuel karakter efter 7-skalaen. 

Den mundtlige eksamen indledes med, at du fremlægger  dit masterprojekt i ca. 5-10 minutter. Dette giver anledning til diskussion og perspektivering. Herefter vil eksaminator og censor stille uddybende spørgsmål indenfor masterprojektet  men også indenfor andre relevante fagområder. 

 

Sidst opdateret: 16.10.2019