Masterprojekt

Et masterprojekt er kronen på værket, det er her du viser, hvad du har lært. Masterprojektet skrives individuelt eller som et gruppeprojekt med maksimalt to studerende.

Masterprojektet skal demonstrere det overblik og den indsigt, du har opnået gennem studieforløbet. Masterprojektet skal i alle situationer demonstrere en klar relevans i forhold til uddannelsens centrale fagområder og -metoder samt være koblet til indhold og mål i de obligatoriske moduler.

Bemærk, at alle prøver ved uddannelsen skal være bestået for at kunne aflevere masterprojektet.

Nedenfor kan du se, hvad tidligere studerende har valgt af emner til deres masterprojekt, og du kan finde detaljeret information om de formelle regler for opgaven.

Emner for tidligere masterprojekter
Listen opdateres i takt med, at de studerende færdiggør uddannelsen.
 • Kvalitativ undersøgelse af samspil og samarbejde mellem sundheds- og socialsektoren, sat i relation til inddragelse af forældre til kronisk syge og handicappede børn.
 • Fra et Medicinsk  Teknologi Perspektiv: Hvad er effekten af en case manager funktion til patienter med svær KOL sammenlignet med eksisterende modeller for opfølgning af patientgruppen.
 • Vejen ad hvilken. Hvordan integreres kvalitetsarbejde på danske sygehuse - set i et ændrings- og læringsperspektiv
 • Patientinddragelse og ledelse på sygehuse.
 • Hvad faciliterer en vellykket implementering: Hvad er nødvendigt og hvad er tilstrækkeligt?
 • Kvalitet, ledelse og læring i akkrediteringsprocessen. Akkreditering - en ledelsesudfordring, der implicerer tværfaglig læring og udvikling af kvalitetskompetencer i arbejdet med at skabe kontinuerlig kvalitetsudvikling?
 • Hvordan involveres patienter/brugere i Danmark i udvikling af den faglige kvalitet med fokus på kliniske retningslinjer, standarder og indikatorer?
 • Kvalitetsdata anvendt som strategisk ledelsesredskab i sundhedssektoren -  en analyse set ud fra bureaukratiets tre ledelsesperspektiver
 • Patientsikkerhed - en udfordring for det danske sundhedsvæsen
 • Patientperspektivet - brugernes vurdering af sammenhængende forløb i psykiatrien
 • Kan akkreditering på grundlag af Den Danske Kvalitetsmodel og Joint Commission International Accreditation sikre -kvalitetsudvikling af patientforløb i sundhedsvæsnet?
 • Afdelingssygeplejersken - leder af kvalitetsudvikling
 • Kliniske mikrosystemer - en farbar vej til kvalitetsudvikling?
 • Offentlig - privat samarbejde på serviceområdet - en model der fører til effektiv ressourceudnyttelse, innovation og bedre kvalitet
 • Brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri
 • Kan "The Chronic Care Model" sikre kvaliteten af sundhedsydelserne til kroniske patienter i det Danske Sundhedsvæsen
 • Patientsikkerhed i processen fra ordination af blodprøver til rettidig reaktion på blodprøvesvar
 • Hvordan kan kliniske mikrosystemer fremme patientinddragelse i kvalitetsudviklingen på hospitaler som supplement til DDKM?
 • Hvordan kan resultaterne af de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser bidrage til at ledelsen kan udvikle den patientoplevede kvalitet
 • Er det bare sådan implementering er eller er implementering af nye monofaglige tiltag en særlig udfordring i en interdisciplinær praksis?
 • Empirisk undersøgelse af visitationen i Rygcenter Syddanmark i et kvalitetsudviklingsperspektiv
 • Repræsentativ patientinddragelse i kvalitetsudvikling i sygehusvæsenet - hvordan kan opgaven løses?
 • Vilkår for den sundhedsfaglige mellemleder - Udfordringer i et organisatorisk perspektiv
 • Brugerinddragelse i kvalitetsudvikling i kommunal genoptræning
 • Er et sundhedscenter svaret på behovet for "sammenhæng i indsatsen" i sundhedsvæsenet? Belyst ved hjælp af Frederiksberg Sundhedscenter som case
 • Forældre og sygeplejerskers forventninger til brugerinddragelse på en børneintensiv afdeling
 • Hvordan kan man ud fra et systemisk perspektiv udvikle kvaliteten af den information, der udveksles om patientens medicin når ansvaret for medicinering overgår fra en sundhedsperson i en sektor til en anden
 • Public Service Motivation i privat fysioterapipraksis - en tiltrækning og fastholdelse
 • Patientsikkerhedskultur - Et redskab til kvalitetsudvikling?
 • Fra brugerundersøgelser til kvalitetsforbedring i børne- og ungdomspsykiatrien
 • Evaluering af tracermetoden og hygiejneaudit til kvalitetsvurdering og -udvikling i sygehusvæsenet
 • Hvordan videndeles indenfor og mellem offentlige sundhedsfaglige organisationer?
 • Implementering af sundhedsaftalernes mål om sammenhængende patientforløb med fokus på sektorovergangene i sundhedsvæsenet
 • Brugernes erfaringer fra et it-implementerings projekt
 • Ledelse i almen praksis i Danmark
 • Sundhedsplejerskens indsats når kvinder føder ambulant
 • Medarbejdere med egenerfaring for øget brugermedvirkning. En beskrivelse af erfaringskonsulenter ved en klinik for psykisk helse i et norsk sygehus, set i lyset af et fagbureaukrati
 • Klassificering af patientklager - kan klassifikationssystemet i Dansk Patientsikkerhedsdatabase anvendes til patientklager fra sygehuse?
 • Hvad virker, når linjen er Lean? - Realistisk evaluering til belysning af effekten af Lean implementering på danske hospitalsafdelinger
Introduktion til masterprojektet

Masterprojektet er afslutningen på uddannelsen, og det er et stort selvstændigt stykke arbejde. Processen adskiller sig fra de øvrige aktiviteter på masteruddannelsen med et helt semester, hvor du koncentrerer dig om at arbejde selvstændigt med en selvvalgt problemstilling i samarbejde med din vejleder. Du vil møde mange nye udfordringer undervejs, og vi anbefaler derfor, at du så tidligt som muligt i uddannelsesforløbet overvejer emnet for dit masterprojekt.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du allerede kan påbegynde dine overvejelser omkring dit masterprojekt ved opstart på 3. semester.

De metodiske kompetencer får du på Sommeruniversitetet, som følges op af workshop I i september/oktober måned. Her præsenteres du den første idé til masterprojektet, og den kan nu drøftes med henblik på at finde den mest relevante vejleder. Herefter idéudvikler du på emnet sammen med din vejleder, og det munder ud i et mere bearbejdet idéudkast, som drøftes yderligere på workshop II i december/januar måned. Det er intentionen, at alle studerende senest inden forårssemesteret har fundet et konkret emne og en vejleder. Herefter begynder det egentlige arbejde med at skrive masterprojektet.

Tilmelding til masterprojektet

Forud for opstart af 4. semester skal du tilmelde dig masterprojektforløbet via en digital blanket som vil være tilgængelig på Blackboard.

Har du spørgsmål angående tilmelding til masterprojektet, så kontakt venligst  Studiesekretariatet

Masterprojektets omfang

Masterprojektet udgør i alt 15 ECTS-point og består af en skriftlig og en mundtlig del. De 15 ECTS-point er svarende til ca. 330 timer, som er fordelt på alle aktiviteter fra første idéudkast til afslutning med mundtlig prøve.

Se fagbeskrivelsen for Masterprojekt under Uddannelsens opbygning > opbygning og fagbeskrivelse

Vejledning
Valg af vejleder

Du vil blive tildelt en vejleder fra SDU af studielederen.  Derefter skal du selv tage kontakt til vejlederen, hvor I aftaler det konkrete forløb. Vejlederen bliver eksaminator ved den mundtlige prøve.

Inden vejledning påbegyndes, skal du have sat dig ind i det valgte emnes overordnede problemstillinger og have gjort dig bekendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet. Det er ikke din vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition.

 
Hvor meget vejledning kan jeg få?

Der er  mulighed for at få op til 10 timers vejledning, som vil være fordelt på 3-5 vejledermøder. Det kan foregå enten ved fremmøde eller online. Hvis du skriver sammen med en medstuderende, er der mulighed for op til 14 timers vejledning.  

Det er vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan du vil udnytte dine vejledningsmøder, da vejlederens forberedelsestid er inkluderet i vejledningstimerne. 

  

Masterprojektet er dit ansvar

Efter det første møde med din vejleder er du i stand til på egen hånd at gå i gang med litteraturstudier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan. Din vejleder vil ofte – ud fra et udkast – kunne give relevante forslag til ændringer og/eller tilføjelser samt henvisninger til litteratur. Vær opmærksom på, at vejleder ikke er forpligtet til at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af opgaven under vejledningen.

Erfaringsmæssigt får du mest ud af vejledningen, hvis du betragter og bruger vejleder som diskussionspartner.

Vejledning ved omprøve 

Ved en evt. omprøve får du som udgangspunkt tildelt samme vejleder som til den ordinære eksamen, medmindre andet aftales.
Der vil i den forbindelse være 2 vejledningsmøder til rådighed.

Synopsis

Når du sammen med dine medstuderende har holdt vejledningsworkshops, skal vejleder og studieleder godkende din synopsis.
En synopsis er et dokument, som indeholder en oversigt over masterprojektets emne, baggrund, formål og metoder. Din synopsis fungerer som det faste holdepunkt for dit videre arbejde med masterprojektet.

Din synopsis skal demonstrere, at dit planlagte masterprojekt er velforberedt og gennemtænkt med hensyn til teoretiske, metodiske, empiriske og analytiske aspekter, og at det er praktisk gennemførligt indenfor den fastsatte tidsperiode.

Sådan forløber eksamen

Dit masterprojektet vurderes på baggrund af den skriftlige afhandling og en afsluttende mundtlig eksamen. Her medvirker din vejleder som eksaminator sammen med en ekstern censor. Eksamen vil maksimalt vare 45 minutter inkl. votering. Der gives en individuel karakter efter 7-skalaen. 

Den mundtlige eksamen indledes med, at du fremlægger  dit masterprojekt i ca. 5-10 minutter. Dette giver anledning til diskussion og perspektivering. Herefter vil eksaminator og censor stille uddybende spørgsmål indenfor masterprojektet  men også indenfor andre relevante fagområder. 

Dataindsamling