Praktiske oplysninger

Nedenfor kan du finde information om uddannelsens pris og alt det praktiske i forbindelse med studiet.

Vi anbefaler også, at du læser Studiehåndbogen. Her står alt, der er værd at vide om studiestart, studieforløb, eksamener og livet på universitetet.

Pris for uddannelsen og enkeltfag

Uddannelsens samlede pris er 144.900 kr.

Den samlede pris gælder, hvis modulerne tages på master i offentlig kvalitet og ledelse. Vælger man f.eks. valgfrie moduler fra andre masteruddannelser, betales den aktuelle pris for faget. Prisen varierer mellem kr. 10.500 – kr. 29.000 afhængig af antallet af ECTS-point.

Fag fordelt på semester ECTS-point Pris i kr.
1. semester 36.225,-
Introduktionsweekend 0
0,-
Videnskabsteori og metode 5
12.075,-
Kvalitet og kvalitetsledelse  5 12.075,-
Økonomisk forståelse og incitamenter
5
12.075,-


2. semester
36.225,-
Kvalitetsudvikling og implementering 5
12.075,-
Moderne offentlig ledelse 5 12.075,-
Retlige rammer
5
12.075,-3. semester
36.225,-
Sommeruniversitet 5 12.075,-
Evaluering
5
12.075,-
Et valgfrit modul
5
12.075,-
4. semester
36.225,-
Masterprojekt 15
36.225,-I ALT 60
144.900,-

Du skal desuden påregne cirka 10.000 kr. i udgifter til materialer, transport samt overnatning.

 

Pris på enkeltfag

Ønsker du at tage et enkeltfag på MPQM, betales 12.075 kr. pr. fag á 5 ECTS. Kontakt gerne studiekoordinator for vejledning vedrørende dine muligheder.

Generelle regler for betaling
Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre prøveforsøg, som afholdes således:

 • Prøven, der følger umiddelbart efter faget eller modulets gennemførsel
 • Den tilhørende omprøve, hvis du ikke består den første ordinære prøve
 • Et andet ordinært prøveforsøg, som afholdes inden for et år efter første ordinære prøve
 • Hvis du ønsker at følge undervisningen igen, giver fornyet betaling af 50 % af faget/modulets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat, at det ønskede fag/modul oprettes, og at der er ledige pladser på holdet
 • Hvis du ved dispensation har fået et 4. gangs forsøg koster det 1500 kr

 

Særligt for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg. Ved yderligere forsøg vil en ny betaling på 50 % af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

 
Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder, opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

 • For masterprojektet betales 50 % af den oprindelige pris
 • For skriftlige eller mundtlige prøver opkræves en betaling på 1.500 kr. pr. prøveforsøg, uden at der gives adgang til undervisningen igen.

 

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister:
Fag i foråret:  31. december  
Fag i efteråret: 31. juli

OBS: Husk at meddele Mastersekretariatet om evt. ændringer i betalingen herunder EAN nummer mv. Dette for at sikre at fakturaen bliver sendt korrekt, således at man får adgang til undervisningen samt eksamen. 

Refusion af betaling

Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget/modulet til SDUs Efteruddannelse og din studiekoordinator til mpqm@sam.sdu.dk inden 15. september for efterårsfag eller inden 15. februar for forårsfag. Har du deltaget i internater, fratrækkes prisen for dette inden refusion.
 

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte SDUs Efteruddannelse.
 

SDUs generelle salgsbetingelser

Læs mere om SDUs salgsbetingelser. Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra fakturadato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende.

Studiestart

Introduktionsweekend for nye studerende:
Fredag-lørdag d. 21.-22. august 2020

Undervisningen starter op:
Fredag-lørdag d. 4. -5. september 2020

Hvor meget tid skal du bruge på at studere?

Du bør i gennemsnit afsætte 10-20 timer ugentligt afhængig af dine forudsætninger. I august kommer derudover en introduktionsweekend på to dage og et sommeruniversitet på fem dage. 

 • Et modul udgør 30 timer over et semester
 • Der undervises syv timer fredag og otte timer lørdag
 • Der er afsat seks til syv fredage/lørdage pr. semester
 • Undervisningen foregår fra september til december - og fra februar til maj
 • Eksamen gennemføres i december/januar og i maj/juni måned


Det anbefales, at du drøfter arbejdsomfanget med din arbejdsgiver og din  familie. Læs tidligere studerendes råd til, hvordan du prioriter, så du får tid til både familie, job og studie.

Du finder yderligere oplysninger som  fag og skema under uddannelsens opbygning

Studiets omfang

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point.

ECTS står for European Credit Transfer System og er et fælles europæisk pointsystem, som gør det lettere for uddannelsesinstitutionerne i de forskellige lande at anerkende de studerendes studier i et andet land. ECTS-point beskriver det faglige indhold og tidsmæssige omfang af en videregående uddannelses enkelte studieelementer.

Læs mere hos Undervisningsministeriet

Hvor foregår undervisningen?

Undervisning  foregår på:

Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M
Nærmere oplysning om lokale får du oplyst før studiestart.

Universitetet har gode undervisningsfaciliteter med trådløs netadgang, kantine, studenterboghandel samt et universitetsbibliotek.

Derudover har du som masterstuderende adgang til loungen for efteruddannelse, hvor du kan slappe af i sofamiljøerne med en kop kaffe eller te. Der er grupperum og aflåste bokse til opbevaring.

Søg midler til studenteraktiviteter

Som studerende på master i offentlig kvalitet og ledelse har du mulighed for at søge midler til studenteraktiviteter via ekskursionskontoen under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere om ekskursionskontoen

 
Forbehold

Uddannelsen udbydes i henhold til Universitetsloven og bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.