Eksamen

Nedenfor informeres om eksamen på masterområdet. 

De enkelte prøver

De kvalifikationer, der erhverves ved masteruddannelsen, dokumenteres ved prøver. Der er stor variation i prøveformerne for at sikre, at der sker en individuel  og varieret bedømmelse af den studerende.

Husk altid dit studiekort, som er dit bevis for at du læser på SDU og som bekræftelse på rette fremmødte.  Eksaminator  kan  bede om at se dit studiekort, så vær forberedt på dette.

Dato og tidspunkt for den enkelte prøve meddeles via Blackboard.  Ved mundtlige prøver: Tidspunktet kan ændres  ved afbud, så vær opmærksom på din studentermail og Blackboard i dagene op til din eksamen og mød op i god tid før prøven, da afbud på selve dagen ligeledes kan rykke eksaminationstidspunktet. 

Prøverne er enten med  intern eller ekstern bedømmelse. Ved interne prøver foretages bedømmelsen  af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget blandt undervisere på universitetet. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket gennem det  censorkorps, som er tilknyttet masteruddannelsen. 

Der imødekommes ikke individuelle ønsker til tidspunkter, men kan kan ofte bytte indbyrdes på holdet, bare dette meddeles studie- eller eksamenskoordinator i god tid. 

For nærmere information  om alle prøveformer, se Regelsæt for prøver ved samfundsvidenskab. Læser du en sundhedsvidenskabelig masteruddannelse kan du læse nærmere om digitale prøver i eksamenshåndbogen. Disse regler supplerer de generelle eksamensregler på SDU  samt  de evt. specifikke regler, som fremgår af studieordningen eller fagbeskrivelsen.

Eksamenstilmelding

Det er en forudsætning for at blive tilmeldt eksamen, at du har bestilt et studiekort. Herved dannes et eksamensnummer, som muliggør tilmelding til eksamen. Som masterstuderende er du automatisk tilmeldt eksamen, når der er betalt for faget.

Det er dog vigtigt at tjekke om du er korrekt tilmeldt såvel faget som eksamen, det gør du på på din egen konto på SDU Studenterselvbetjening.

Rettidig betaling giver adgang til eksamen.  Ofte er det din arbejdsgiver, som er ansvarlig for betalingen, og som deltidsstuderende har du derfor en interesse i  at følge op på, om der er  betalt. Er du i tvivl om betalingsstatus, kan du altid kontakte efteruddannelse@sdu.dk 

Eksamensframelding

Ved du at du ikke kan deltage i eksamen, så kontakt altid din studie- eller eksamenskoordinator for vejledning og for at høre til dine pligter og rettigheder . Som hovedregel mindst en uge før din eksamen.

Er der tale om sygdom, kan du melde fra på selve dagen til din studie- eller eksamenskoordinator  Gør du ikke det, mister du retten til at gå til omprøven i samme semester og kan derfor først gå til eksamen, når faget udbydes igen.

Eksamensafmelding skal ske senest ugedagen før 1. eksamensdag for det enkelte fag. Afmelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet fra prøven , og det vil tælle som et forsøg. Vær opmærksom på, at i eksamensformer,  hvori der indgår aflevering af synopsis, er afleveringsdagen lig med 1. eksamensdag.

Læs nærmere om reglerne i din studieordning og i de interne regler vedr. adgang til  omprøver på de samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelig masteruddannelser.

Læs mere i de interne regler for framelding og omprøver 

Skal du søge om dispensation pga. usædvanlige forhold op til eller under selve eksamen kan du søge dispensation her: studyboard.sdu.dk

For deltagere på vores CEP programmer og særlige moduler gælder andre regler for framelding - se venligst kursets egen hjemmeside

Anonyme eksamensbesvarelser

Alle skriftlige eksaminer afvikles, så vidt muligt, ved anonyme opgavebesvarelser. Her angives kun eksamensnummer. Eksaminator og censor/anden bedømmer  vil ikke kunne identificere personen, der står bag den enkelte opgavebesvarelse. Skriv derfor ikke navn på din besvarelse. Dit eksamensnummer kan du finde på dit studiekort. Masterprojektet kan dog ikke afleveres anonymt. Her vil du skulle angive din fødselsdato ved aflevering.

Hvornår kommer der karakter?

På Blackboard finder du information om, hvilken dato du kan forvente, at karakterer for det enkelte fag offentliggøres. Det er også via SDU Studenterselvbetjening, at du vil kunne se din karakter, så snart den er registeret.

Der oplyses ikke eksamenskarakterer på skriftlige opgaver telefonisk. 

Offentlighed

Når du uploader dit masterprojekt digitalt, skal du gøre op med dig selv, om opgaven må stilles til rådighed for andre som inspirationskilde. Alle masterprojekter afleveres automatisk til Syddansk Universitetsbiblioteks lovpligtige arkiv, men du bedes tage stilling til, om opgaven også må offentliggøres.

Som udgangspunkt er alle mundtlige eksaminer offentlige. SDU vil dog henstille generelt til, at man efterkommer eksaminandens eget ønske om tilstedeværelse eller ej.  

Fjerneksamen
Regler for afholdelse af prøver i udlandet på HD- og Masterstudier

Eksamensbekendtgørelserne (BEK 18 af 09/01/2020  § 23 og BEK nr. 22  09/01/2020 § 11) giver HD- og masterstuderende mulighed for at afholde prøver i udlandet. Betingelsen for at en sådan prøve kan arrangeres er, at man er bosiddende i udlandet på prøvedagen eller man er udsendt i embedets medfør eller måske sejler på de syv verdenshave.

Undtaget er dog mundtlige prøver i forbindelse med afsluttende projekt på HD 1. del, afgangsprojekter på HD 2. del samt masterprojekter og certifikatprojekter på MBA.

Studerende, der ønsker at afholde en prøve udenfor SDU, skal sende en ansøgning til Studienævn for Efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab (Studienævn for EVU) på SDU.

Ansøgningsskema findes på: studyboard.sdu.dk.

Ansøgningsfrist er to måneder før prøven afholdes, så der er tid til at arrangere prøve og tilsyn. 

Regler for betaling, eksamenstilsyn og lokalitet

På ansøgningen bedes den studerende angive, hvorvidt pågældende selv eller universitetet skal arrangere prøven.

  1. Hvis den studerende selv ønsker at arrangere eksamenen, påtager den studerende sig samtidig ansvaret for at få fremskaffet et egnet eksamenslokale og tilsyn. Den studerende skal i så fald selv afholde eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte eksamen; fx leje af lokale og løn til tilsyn. I dette tilfælde opkræver SDU intet ekstragebyr. Den studerende skal sammen med ansøgningen fremsende en skriftlig bekræftelse fra eksamensstedet indeholdende navn og mail adresse på en kontaktperson samt navn på tilsynsførende.
  2. Hvis den studerende ønsker, at SDU skal arrangere prøven, vil SDU så vidt muligt forsøge at få placeret denne på den nærmeste danske repræsentation i forhold til den studerendes bopæl/opholdssted. I forbindelse hermed vil den studerende blive pålagt et administrationsgebyr på kr. 5.000 pr. prøve. Herudover skal den studerende, efter regning fra SDU, afholde alle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte prøve; fx leje af lokale, løn til tilsyn etc. Rejseaktivitet til prøvested afholdes ligeledes for den studerendes egen regning
  3. Omkostninger ved evt. aflysning af prøve grundet sygdom eller andre forhold, som universitetet ikke kan drages til ansvar for, skal den studerende ligeledes afholde.
Godkendelse

Der er studienævnet, der skal godkende prøvested samt den tilsynsførende, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet.

En tilsynsførende har til opgave at kontrollere den studerendes identitet samt at prøven forløber i overensstemmelse med SDU s eksamensregler.

Ved mundtlige prøver indgår studieadministrationen aftale med eksaminator og censor om endelige prøvedato og prøvetidspunkt og meddeler dette til den studerende, kontaktpersonen, og til den tilsynsførende.

Godkendelsen kan gælde fremtidige prøver på samme studie under forudsætning af, at de oprindelige forhold stadigvæk er gældende. Dette vil i så fald fremgå af afgørelsen. Den studerende skal dog selv 2 måneder før hver enkelt prøve kontakte studieadministrationen med henblik på den praktiske afvikling af prøven.

Vejledning og krav til it udstyr

Ved mundtlige prøver anbefales det, at den studerende i god tid inden eksamenen tager kontakt til IT- service (SFEO-brugerservice) med henblik på aftale om anvendt videokonferencesystem, test af pc og opkobling, samt et lynkursus i videokonferencesystemet.

Link til krav til IT-udstyr ved afvikling af digitale prøver.

Øvrige regler
  1. De generelle mødefrister og regler for mundtlige prøver er ligeledes gældende for prøver afholdt som videokonference
  2. For afvikling af prøver online gælder generelle regler for afvikling af prøver
  3. Skriftlige prøver i udlandet vil finde sted samtidig med prøvens afholdelse i Danmark, fx kl. 09.00-13.00 dansk tid.
  4. Såfremt den studerende udebliver, har vedkommende brugt et prøveforsøg
Afvikling af prøven

På det fastlagte tidspunkt for den mundtlige prøve, opkobler den studerende sig fra det godkendte prøvelokale til eksaminator og censor.
Den tilsynsførende bekræfter sin tilstedeværelse i prøvelokalet overfor studiesekretariatet /eksaminator og censor, og at den studerende har legitimeret sig med billedlegitimation (f.eks. studiekort), samt at vedkommende er alene i lokalet.
Ved afvikling af skriftlige prøver sender studieadministrationen opgaven pr. mail til tilsynsførende ca. 1 time før eksamen påbegyndes.
Efter eksamen sender eksamenstilsynet afkrydsningsliste samt tilsynserklæring pr. mail til studiesekretariatet. Eksamenstilsynet skal sikre, at ingen andre får adgang til lokalet under eksaminationen.

Lov, bekendtgørelser, interne regler
Eksamensklager
Klagemulighed

I følge Eksamensbekendtgørelsen §34 kan du klage over prøver eller anden bedømmelse. Dette varetages af dekansekretariaterne på de to hovedområder samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. På denne måde sikres uvildighed ift. klagens udfald. 

Du kan altid kontakte din studiekoordinator for at få klagevejledning. 

Læs eksamensbekendtgørelsen - især det med klagevejledning i §48

Eksamenssnyd
Troværdighed i eksaminerne 

En væsentlig del af kvalitetssikringen af universitetets uddannelser, herunder masteruddannelserne,  handler om at eksaminerne altid giver et fagligt dækkende og i bredeste forstand troværdigt billede af den studerendes kunnen. At værne om troværdighed handler både om at sikre den evalueringsmæssige kvalitet i eksaminerne, men også om at den studerende ikke består en eksamen på uredelig vis.

Alle skriftlige opgaver tjekkes for plagiat.  

Du kan her læse mere om SDU s principper og tiltag for at minimere eksamenssnyd.
SDU principper

 

Hvad er eksamenssnyd?

Hvis du - tilsigtet eller utilsigtet - forbedrer dit eller en medstuderendes resultat, regnes dette for eksamenssnyd. Som masterstuderende er du underlagt samme krav som de dagstuderende. 

Du kan herunder få svar på følgende spørgsmål: Må du f.eks. overskride en tidsfrist,  må du genbruge eget materiale, hvad er plagiering? 
Eksempler på eksamenssnyd 

 

God akademisk praksis

Hvordan håndterer du kilder - læs eller print pjecen 

 

Sanktioner ved eksamenssnyd

Rektor kan idømme forskellige sanktioner, som kan få alvorlige konsekvenser for dig ift. at kunne afslutte dit fag eller din uddannelse. Hvis du får mulighed for at skrive en opgave om,  medfører det altid en genbetaling for eksamen på masterområdet. Læs mere om beløbets størrelse osv. under vore betalingsbetingelser. 

Eksamensbevis
Bevis for hele uddannelser

Universitetet udsteder eksamensbevis  digitalt for hele din masteruddannelse senest 2 måneder efter din sidste eksamen er bestået (juli dog ikke inkluderet).  Undtagelse: Master i offentlig ledelse (FMOL) udstedes stadig i print. 

 

Eksamensbevis for fag 

Hvis du ikke skal tage en hel uddannelse, kan du få et enkeltfagsbevis. Dette sker ved henvendelse til din studiekoordinator,  som rekvirerer et enkeltfagsbevis fra Registering og Legalitet ("Eksamenskontoret"). Dette bliver sendt til din e-boks. 

 

Bortkomne beviser

For fag bestået før 2017, herunder bortkomne beviser, skal du kontakte Registrering og Legalitet på https://spoc.sdu.dk/logintype
Læs mere om om Digitalt eksamensbevis 

Dataindsamling
Dataindsamling af personoplysninger i forbindelse med masterprojekt og andre eksamensopgaver

Som masterstuderende er du selv dataansvarlig i forbindelse med indsamling og registrering af personoplysninger til brug for besvarelse af dit masterprojekt og andre eksamensopgaver. Det betyder, at du står som ansvarlig for, at personoplysninger behandles efter reglerne. Læs mere om dine forpligtelser .

Tavshedspligt

Censor og eksaminator har altid tavshedspligt vedrørende forhold, som kommer til deres kendskab under censurering og eksamination. Tavshedspligten gælder for alle ansatte mv. inden for den offentlige forvaltning. Det følger af forvaltningslovens § 27.  Tavshedspligten gælder ansat personale, uanset om ansættelsen er på fuld tid eller deltid, og om den er varig eller midlertidig.

Hvornår behandler du personoplysninger?

Databeskyttelsesreglerne finder anvendelse, når du behandler personoplysninger. Det er derfor afgørende at være opmærksom på, hvornår du udfører en behandling af personoplysninger, fordi du ofte vil have forpligtelser efter reglerne og være ansvarlig for beskyttelsen af oplysningerne. En behandling kan efter databeskyttelsesforordningen omfatte enhver håndtering af personoplysninger, herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse. Finder blot en af de nævnte former for håndtering af personoplysninger sted, vil der være tale om en behandling, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne. 

Samtykke

Din indsamling og registrering af personoplysninger skal ske med udtrykkeligt samtykke fra de personer, som oplysningerne vedrører. Bemærkning: SDU anbefaler, af bevismæssige grunde, at der udfærdiges et skriftligt samtykke. Se evt. en mere udførlig vejledning om samtykke udgivet af Datatilsynet. Behandling af personoplysninger kan som udgangspunkt altid ske, hvis den registrerede har givet sit samtykke til dette.

Samtykket skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Det betyder blandt andet, at et samtykke ikke kan afgives stiltiende, og at der ikke må være tilknyttet (unødvendige) negative konsekvenser ved ikke at afgive et samtykke. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et samtykke altid kan trækkes tilbage. Samtykke er derfor ikke altid den mest hensigtsmæssige hjemmel. Hvis du har indledt en behandling på baggrund af et samtykke, er du endvidere som regel bundet af det formål, som den registrerede er blevet oplyst om, da samtykket blev indhentet. Læs mere om samtykke 

Særligt om sundhedsområdet

Skriver du opgave indenfor sundhedsområdet kan du orientere dig her. I sjældne tilfælde, fx hvis dit masterprojekt eller anden eksamensopgave indgår i forskningssammenhænge som forskningsdata, kan det være relevant at ansøge om godkendelse hos Videnskabsetisk Komité. De kan konsulteres her.

Der skal imidlertid indhentes forudgående tilladelse fra Datatilsynet, hvis der skal videregives oplysninger med henblik på offentliggørelse i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende. 

Yderligere vejledning

Er du i tvivl om, hvorvidt din opgave eller masterprojekt opfylder kravene vedr. behandling af personoplysninger, kan du altid kontakte Datatilsynet, som gerne vejleder i såvel generelle som specifikke forhold.    


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies