Skip to main content

Til mundtlige eksamen skal du iagttage følgende forhold

Identifikation af rette fremmødte: Husk altid dit studiekort, som er dit bevis for, at du læser på SDU, og som bekræftelse på rette fremmødte. Eksaminator kan bede om at se dit studiekort. Dette gælder også ved online eksaminer.

Dato og tidspunkt for den enkelte eksamen meddeles via systemet Digital Eksamen.  Ved mundtlig eksamen: Tidspunktet kan ændres  ved afbud, så vær opmærksom på din studentermail og den digitale læringsplatform  i dagene op til din eksamensdag og mød op i god tid, da afbud på selve dagen ligeledes kan rykke eksaminationstidspunktet. 

Censur/bedømmer :  En eksamen er enten med  intern eller ekstern bedømmelse. Ved interne eksaminer foretages bedømmelsen  af en eller flere bedømmere. Ved eksterne eksaminer foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og en udpeget censor fra Censorkorpset tilknyttet uddannelsen.

Der imødekommes ikke individuelle ønsker til tidspunkter, men man kan ofte bytte indbyrdes på holdet. Dette skal  meddeles eksamenskoordinatoren i god tid. 

 • Læser du en sundhedsvidenskabelig efteruddannelse kan du læse nærmere om digitale eksaminer i eksamenshåndbogen.
 • Læser du på en samfundsfaglig efteruddannelse kan du læse mere i eksamenshåndbogen  på det samfundsvidenskabelige område.
 • Læs de generelle eksamensregler på SDU  samt de evt. specifikke regler, som fremgår af studieordningen eller fagbeskrivelsen. Som studerende på deltidsområdet skal du dog være klar over, at de generelle regler for fuldtidsstuderende i nogle tilfælde afviger fra regler på deltidsområdet.
 • Kontakt derfor  din eksamenskoordinator på exammaster@sam.sdu.dk , hvis du er i tvivl.

Ved studiestart: Studienævnet forholder sig efter ansøgning til, hvordan du som studerende kan tilrettelægge dit deltidsstudie, herunder eksamen, efter hensyntagen dit handicap. Du søger ved Studienævn for efter- og videreuddannelse gennem SPOC , bemærk at der er krav om dokumentation. Gør det allerede, når du læser første fag på SDU. På den måde  sikrer du en mere smidig tilrettelæggelse af dit studieforløb, da afgørelsen i mange tilfælde vil gælde for hele din studietid, hvis du vel at mærke forbliver på samme uddannelse. 

Har du allerede en afgørelse om særlige eksamensvilkår grundet et handicap,  skal du en måned før eksamen gøre din eksamenskoordinator opmærksom på dette. Det gør du ved at skrive til exammaster@sam.sdu.dk

Det er en forudsætning for at blive tilmeldt eksamen, at du har bestilt et studiekort. Herved dannes et eksamensnummer, som muliggør tilmelding til eksamen. Som masterstuderende er du automatisk tilmeldt eksamen, når der er betalt for faget. 

Tilmelding til reeksamen

Studerende der ikke består den ordinære eksamen, vil blive servicetilmeldt  reeksamen. Efter resultatets offentliggørelse modtager den studerende en mail fra sekretariatet med en dato for reeksamen. Det er muligt for studerende at framelde sig reeksamen. Her gælder samme frister som den ordinære eksamen. 

Adgang til eksamen

Rettidig betaling giver adgang til eksamen på en betalingsuddannelse.  Ofte er det din arbejdsgiver, som er ansvarlig for betalingen, og som deltidsstuderende har du derfor en interesse i  at følge op på, om der er  betalt for de fag, som du læser på. Er du i tvivl om betalingsstatus, kan du altid kontakte efteruddannelse@sdu.dk 

Manglende betaling betyder, at du udelukkes fra at gå til eksamen.

Vi vil meget gerne høre fra dig hvis du af en eller anden årsag ikke kan møde op til eksamen. Når du har betalt for et fag, har du ret til tre efterfølgende forsøg, dog kun to forsøg på masterprojektet. Så skal du betale igen. 

Kan du ikke deltage i eksamen, så kontakt derfor altid din eksamenskoordinator for vejledning og for at høre til dine pligter og rettigheder. Du kan skrive til exammaster@sam.sdu.dk

Er der tale om sygdom på selve dagen eller op til eksamen, skal du også melde fra din eksamen senest på selve dagen og sende dokumentation hurtigst muligt gennem SPOC.  Når du logger ind,  skal du vælge Studerende ved SDU, derefter Uddannelsesjura og Registratur.

Gør du ikke dette, mister du retten til  reeksamen i samme semester, og du kan derfor først gå til eksamen, når faget udbydes igen.

Framelding, uagtet årsag, kan også lade sig gøre senest ugedagen før 1. eksamensdag for det enkelte fag. Framelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet, og det vil tælle som et eksamensforsøg. Vær opmærksom på, at i eksamensformer,  hvori der indgår aflevering af synopsis, er afleveringsdagen lig med 1. eksamensdag. 

Læs nærmere om reglerne i din studieordning og i de interne regler vedr. adgang til  reeksamen på de samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige masteruddannelser. Læs mere i de interne regler for framelding og reeksamen

Skal du søge om dispensation p.g.a. uforudsete og længerevarende forhold op til,  under eller efter din eksamen,  kan du søge dispensation hos studienævnet.

Dette sker også via SPOC. Bemærk at der er krav om dokumentation for de usædvanlige forhold.

Alle skriftlige eksaminer afvikles, så vidt muligt, ved anonyme opgavebesvarelser. Bedømmerne  vil således  ikke kunne identificere personen, der står bag den enkelte opgavebesvarelse.  

I Digital  Eksamen finder du information om, hvilken dato du kan forvente, at karakter for det enkelte fag offentliggøres. Det er via SDU Studenterselvbetjening, at du vil kunne se din karakter, så snart den er registeret.

Der oplyses aldrig karakterer telefonisk. 

Alle masterprojekter afleveres automatisk til det lovpligtige arkiv på Syddansk Universitetsbibliotek

Når du uploader dit masterprojekt i Digital Eksamen, bliver du bedt om at tage stilling til, om opgaven må udlånes til inspiration.

Eksamensbekendtgørelsen  giver som udgangspunkt  mulighed for alle mundtlige eksaminer er  offentlige. SDU henstiller  generelt til, at man efterkommer eksaminandens eget ønske om tilstedeværelse af gæster. Der kan være helt særlige forhold på en uddannelse, hvor hensynet til den enkelte studerende taler for at der ikke gives offentlig adgang. Dette giver eksamensbekendtgørelsen mulighed for i §5, stk 3. 

Studerende, som har skrevet gruppeopgave sammen, men som bliver eksamineret individuelt i en fællesopgave, kan ikke overvære det mundtlige forsvar for andre deltagere i samme gruppe.

Regler for afholdelse af prøver i udlandet på HD- og Masterstudier

Eksamensbekendtgørelser:

HD- og masterstuderende har  mulighed for, at afholde prøver i udlandet. Betingelsen for, at en sådan prøve kan arrangeres er, at man er bosiddende i udlandet på prøvedagen eller man er udsendt i embedets medfør.

Undtaget er dog mundtlige prøver i forbindelse med afsluttende projekt på HD 1. del, afgangsprojekter på HD 2. del samt masterprojekter og certifikatprojekter på MBA. Her kræves fremmøde.

Studerende, der ønsker at afholde en prøve udenfor SDU på baggrund af ovenstående, skal sende en ansøgning til  studieadministrationen på HD- og masterområdet via SPOC. Ansøgningsfrist er to måneder, før prøven afholdes.

Regler for betaling, eksamenstilsyn og lokalitet

På ansøgningen bedes den studerende angive, hvorvidt pågældende selv eller universitetet skal arrangere prøven.

 1. Hvis den studerende selv ønsker at arrangere eksamenen, påtager den studerende sig samtidig ansvaret for at få fremskaffet et egnet eksamenslokale og evt.  tilsyn. Den studerende skal i så fald selv afholde eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte eksamen; fx leje af lokale og løn til tilsyn. I dette tilfælde opkræver SDU intet ekstragebyr. Den studerende skal sammen med ansøgningen fremsende en skriftlig bekræftelse fra eksamensstedet indeholdende navn og mail adresse på en kontaktperson samt navn på tilsynsførende.
 2. Hvis den studerende ønsker, at SDU skal arrangere prøven, vil SDU så vidt muligt forsøge at få placeret denne på den nærmeste danske repræsentation i forhold til den studerendes bopæl/opholdssted. I forbindelse hermed vil den studerende blive pålagt et administrationsgebyr på op til kr. 5.000 pr. prøve. Herudover skal den studerende, efter regning fra SDU, afholde alle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte prøve; fx leje af lokale, løn til tilsyn etc. Rejseaktivitet til prøvested afholdes ligeledes for den studerendes egen regning
 3. Omkostninger ved evt. aflysning af prøve grundet sygdom eller andre forhold, som universitetet ikke kan drages til ansvar for, skal den studerende ligeledes afholde.
 4. Mundtlige prøver uden forberedelse kræver ikke tilsyn, men du skal kunne identificere dig med studiekort til den mundtlige prøve. Mundtlige prøver med forberedelse kræver fortsat tilsyn.
 5. Tilsynsførende må ikke have interesse i prøvens udfald. En tilsynsførende har til opgave at kontrollere den studerendes identitet samt at prøven forløber i overensstemmelse med SDUs eksamensregler
Godkendelse

Det er studieadministrationen, der skal godkende prøvested samt evt. den tilsynsførende, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet. Ved mundtlige prøver indgår studieadministrationen aftale med eksaminator og evt. censor om endelig prøvedato samt prøvetidspunkt og meddeler dette til den studerende. Godkendelsen kan gælde fremtidige prøver på samme studie under forudsætning af, at de oprindelige forhold stadigvæk er gældende. Dette vil i så fald fremgå af afgørelsen. Den studerende skal dog selv 2 måneder før hver enkelt prøve kontakte studieadministrationen med henblik på den praktiske afvikling af prøven.

Vejledning og krav til IT-udstyr

Ved mundtlige prøver anbefales det, at den studerende i god tid inden prøven tager kontakt til IT  på 2990@helpdesk.sdu.dk  med henblik på aftale og test af onlinesystem. 

Øvrige regler
 1. De generelle mødefrister og regler for mundtlige prøver er ligeledes gældende for prøver afholdt som videokonference.
 2. For afvikling af prøver online gælder generelle regler for afvikling af prøver.
 3. Skriftlige prøver i udlandet vil finde sted samtidig med prøvens afholdelse i Danmark.
 4. Såfremt den studerende udebliver, har vedkommende brugt et prøveforsøg.
 5. Eksamen må ikke optages i nogen former

Afvikling af prøven

På det fastlagte tidspunkt for den mundtlige prøve, opkobler den studerende sig fra det godkendte prøvelokale til eksaminator og  evt. censor. Er der krav om tilsynsførende bekræfter denne  sin tilstedeværelse i prøvelokalet overfor studiesekretariatet/eksaminator og censor, og at den studerende har legitimeret sig med billedlegitimation (f.eks. studiekort), samt at vedkommende er alene i lokalet. Ved afvikling af skriftlige prøver sender studieadministrationen opgaven pr. mail til tilsynsførende ca. 1 time før eksamen påbegyndes. Efter eksamen sender eksamenstilsynet afkrydsningsliste samt tilsynserklæring pr. mail til studiesekretariatet. Eksamenstilsynet  skal sikre, at ingen andre får adgang til lokalet under eksaminationen.

Troværdighed 

En væsentlig del af kvalitetssikringen af universitetets uddannelser,  også på master- og HD uddannelserne,  handler om at en eksamen altid skal  give et fagligt dækkende og i bredeste forstand troværdigt billede af den studerendes kunnen. At værne om troværdighed handler både om at sikre den evalueringsmæssige kvalitet til eksamen, men også om at den studerende ikke består en eksamen på uredelig vis med en ukorrekt bedømmelse. Alle skriftlige opgaver  indleveret på SDU tjekkes for plagiat. 

Hvis du - tilsigtet eller utilsigtet - forbedrer dit eller din medstuderendes resultat på uredelig vis, regnes det for eksamenssnyd. 

Du kan herunder læse mere om SDU s principper og tiltag for at minimere eksamenssnyd. 

SDU principper

Akademisk redelighed

Hvis du ikke har styr på den akademiske redelighed, kan det få alvorlige konsekvenser. I værste fald kan du blive anklaget for snyd eller plagiat.

Sanktioner ved eksamenssnyd 

Rektor kan idømme forskellige sanktioner, som kan få alvorlige konsekvenser for dig ift. at kunne afslutte dit fag eller din samlede uddannelse. Hvis du får mulighed for at skrive en opgave om,  kan der blive tale om  en genbetaling for eksamen på masterområdet. Det vil koste 1500 kr for pr.  fag (pris for selvstuderende). Hvis det handler om masterprojektet, kan der blive tale om en  50% betaling af deltagerbetalingen.  

Sanktioner ved brug af  chatrobot

SDU gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at bruge chatrobotter, herunder ”ChatGBT”, i forbindelse med eksaminer og undervisning, medmindre brugen heraf er specifikt oplistet som en direkte del af eksamen eller undervisningen. Ikke-tilladt brug af chatrobotter vil blive betragtet som et brud på §§ 2 og 3 i ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved SDU”. Et konstateret brud på reglerne vil føre til, at man mister sit prøveforsøg og man vil herudover kunne blive tildelt en advarsel eller blive bortvist fra SDU.”

Bevis for hele uddannelser

Universitetet udsteder eksamensbevis  digitalt for hele din masteruddannelse senest 2 måneder efter din sidste eksamen er bestået (juli dog ikke inkluderet).

Bevis ved mere end 60 ECTS-point

En fuld masteruddannelse består af 60 ECTS-point. Det samlede antal ECTS-point skal dække kravet om obligatoriske fag, specialiseringer, søjler eller grupperinger, som er beskrevet nærmere i din studieordning. Har du læst fag udover de 60 ECTS-point,  vil du modtage enkeltfagsbevis på disse.

Eksamensbevis for fag 

Hvis du ikke planlægger at afslutte en hel uddannelse, kan du få et enkeltfagsbevis for beståede fag. Er du udmeldt fra uddannelsen, hvilket sker 90 dage efter du har bestået din samlede uddannelse, eller hvis du ikke er aktiv på studiet længere,  så sendes beviser  til dig digitalt ved henvendelse. Dette sker ved henvendelse til  din uddannelseskoordinator, alternativt studienævnet, hvis dine fag er af ældre dato. 

Bortkomne beviser

For fag bestået før januar 2018, herunder bortkomne beviser, skal du kontakte Uddannelsesjura

Digitalt eksamensbevis

Læs mere om om Digitalt eksamensbevis

Dataindsamling af personoplysninger i forbindelse med masterprojekt og andre eksamensopgaver

Som masterstuderende er du selv dataansvarlig i forbindelse med indsamling og registrering af personoplysninger til brug for besvarelse af dit masterprojekt og andre eksamensopgaver. Det betyder, at du står som ansvarlig for, at personoplysninger behandles efter reglerne. Læs mere om dine forpligtelser.

SDU informerer generelt om databeskyttelse og informationssikkerhed.

SDU informerer specifikt om databeskyttelse i i opgaver

Tavshedspligt

Censor og eksaminator har altid tavshedspligt vedrørende forhold, som kommer til deres kendskab under censurering og eksamination. Tavshedspligten gælder for alle ansatte mv. inden for den offentlige forvaltning. Det følger af forvaltningslovens § 27.  Tavshedspligten gælder ansat personale, uanset om ansættelsen er på fuld tid eller deltid, og om den er varig eller midlertidig.

Hvornår behandler du personoplysninger?

Databeskyttelsesreglerne finder anvendelse, når du behandler personoplysninger. Det er derfor afgørende at være opmærksom på, hvornår du udfører en behandling af personoplysninger, fordi du ofte vil have forpligtelser efter reglerne og være ansvarlig for beskyttelsen af oplysningerne. En behandling kan efter databeskyttelsesforordningen omfatte enhver håndtering af personoplysninger, herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse. Finder blot en af de nævnte former for håndtering af personoplysninger sted, vil der være tale om en behandling, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne. 

Samtykke

Din indsamling og registrering af personoplysninger skal ske med udtrykkeligt samtykke fra de personer, som oplysningerne vedrører. Bemærkning: SDU anbefaler, af bevismæssige grunde, at der udfærdiges et skriftligt samtykke. Se evt. en mere udførlig vejledning om samtykke udgivet af Datatilsynet. Behandling af personoplysninger kan som udgangspunkt altid ske, hvis den registrerede har givet sit samtykke til dette.

Samtykket skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Det betyder blandt andet, at et samtykke ikke kan afgives stiltiende, og at der ikke må være tilknyttet (unødvendige) negative konsekvenser ved ikke at afgive et samtykke. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et samtykke altid kan trækkes tilbage. Samtykke er derfor ikke altid den mest hensigtsmæssige hjemmel. Hvis du har indledt en behandling på baggrund af et samtykke, er du endvidere som regel bundet af det formål, som den registrerede er blevet oplyst om, da samtykket blev indhentet. Læs mere om samtykke 

Særligt om sundhedsområdet

Skriver du opgave indenfor sundhedsområdet kan du orientere dig her. I sjældne tilfælde, fx hvis dit masterprojekt eller anden eksamensopgave indgår i forskningssammenhænge som forskningsdata, kan det være relevant at ansøge om godkendelse hos Videnskabsetisk Komité. De kan konsulteres her.

Der skal imidlertid indhentes forudgående tilladelse fra Datatilsynet, hvis der skal videregives oplysninger med henblik på offentliggørelse i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende. 

Yderligere vejledning

Er du i tvivl om, hvorvidt din opgave eller masterprojekt opfylder kravene vedr. behandling af personoplysninger, kan du altid kontakte Datatilsynet, som gerne vejleder i såvel generelle som specifikke forhold.