Skip to main content

Praktiske oplysninger

Nedenfor kan du finde information om alt det praktiske i forbindelse med studiet.

Pris for uddannelsen og fagpakker

Uddannelsens samlede pris kr. 84.000

Den samlede pris gælder, hvis modulerne tages på master i IT på SDU. Vælger man fagpakker fra andre universiteter, betales den aktuelle pris for fagpakken. 

Brugerorienteret produktdesign kr. 21.000,-
Interaktive fysiske produkter kr. 21.000,-
IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder
kr. 21.000,-
Digitale teknologier og Supply Chain Innovation
kr. 21.000,-
 Masterprojekt   kr.    21.000,-
         
 I ALT    kr.    

Du skal desuden påregnes udgifter til materialer, transport samt overnatning.

Generelle regler for betaling
Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre prøveforsøg, som afholdes således:

  • Prøven, der følger umiddelbart efter faget eller modulets gennemførsel
  • Den tilhørende omprøve, hvis du ikke består den første ordinære prøve
  • Et andet ordinært prøveforsøg, som afholdes inden for et år efter første ordinære prøve
  • Hvis du ønsker at følge undervisningen igen, giver fornyet betaling af 50 % af faget/modulets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat, at det ønskede fag/modul oprettes, og at der er ledige pladser på holdet
  • Hvis du ved dispensation tildeles et fjerde prøveforsøg koster det 1500 kr

 

Særligt for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg. Ved yderligere forsøg vil en ny betaling på 50 % af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

 
Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder, opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

  • For masterprojektet betales 50 % af den oprindelige pris
  • For skriftlige eller mundtlige prøver opkræves en betaling på 1.500 kr. pr. prøveforsøg, uden at der gives adgang til undervisningen igen.

 

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister:
Fag i foråret:  31. juli
Fag i efteråret: 31. december

OBS: Husk at meddele  om evt. ændringer i betalingen herunder EAN nummer mv. Dette for at sikre at fakturaen bliver sendt korrekt, således at man får adgang til undervisningen samt eksamen. 

Refusion af betaling

Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget/modulet til  Anja Maurer mau@sdu.dk inden 15. september for efterårsfag eller inden 15. februar for forårsfag. Har du deltaget i internater, fratrækkes prisen for dette inden refusion.
 

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte SDU's Efteruddannelse.
 

SDUs generelle salgsbetingelser

Læs mere om SDU's salgsbetingelser. Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra fakturadato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende.

Studiestart

Undervisningen starter op: 
Efterårsfag: August
Forårsfag: Februar

Studiets omfang

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og kan gennemføres på 2-6 år.  Hver fagpakke  har et omfang på 15 ECTS  og kan gennemføre på 6-9 måneder.

ECTS står for European Credit Transfer System og er et fælles europæisk pointsystem, som gør det lettere for uddannelsesinstitutionerne i de forskellige lande at anerkende de studerendes studier i et andet land. ECTS-point beskriver det faglige indhold og tidsmæssige omfang af en videregående uddannelses enkelte studieelementer.

Læs mere hos Undervisningsministeriet

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen består dels af fjernundervisning og dels af weekendseminarer som foregår på: