Undervisning i interaktionsdesign

Interaktionsdesign beskæftiger sig med, hvordan mennesker bruger teknologi, og især IT-systemer. I denne fagpakke lærer du at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske IT-systemer (”computational things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design. Du kommer til at opbygge undervisningsforløb, der anvender fagets designmetoder med praktiske øvelser til eleverne.

Fagpakkens mål er, at deltagerne opnår de nødvendige kompetencer til at gennemføre undervisningsforløb vedr. interaktionsdesign i informatik:

Faglige kompetencer: at forstå grundlæggende begreber og teorier inden for interaktionsdesign i relation til undervisning.

Praksisorienterede kompetencer: at udnytte centrale teorier, teknikker og processer inden for interaktionsdesign til at løse grundlæggende problemstillinger i samspillet mellem IT-system og menneske.

Undervisningskompetencer: at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb inden for interaktionsdesign og at udvikle et repertoire af praktiske IT-øvelser.

 

Særlige forhold

I denne fagpakke indgår en stor del af pensum fra fagpakkerne Brugerorienteret design og Interaktive fysiske produkter, hvorfor denne fagpakke ikke kan indgå i et masterprogram sammen med disse fagpakke.

Fag

Fagpakken Undervisning i interaktionsdesign består af følgende to fag:

Interaktionsdesign og didaktik - 10 ECTS

Indhold:

1.  Konstruktion  af interaktive IT-systemer
Brugeretnografi, personaer, designmateriale. Co-designprocesser og brugerorienterede teknikker. Interaktiv prototyping, digital fabrikation.

2.  Designdidaktik
Konstruktionisme, modaliteter, menneskers færdigheder, computational thinking og worked examples. Didaktisk analyse: Elevforudsætninger, klasserumsanalyse, læringsrum. Didaktisk design: opgavedesign, undervisningsforløb, facilitering og evaluering for læring.

3. Fysiske IT-systemer
Computational things og deres komponenter: sensorer, aktuatorer, processorer.

Modellering af interaktion: distribueret kognition, embodied kognition.

Interaktionsæstetik og interaktionsdesign.

4. Programmering
Programmering (herunder blokprogrammering til undervisningsbrug) af simple fysiske IT-systemer (så som Arduino, Raspberry Pi, MicroBit). Modellering af data, brugsmønstre og brugssituationer.

5. IT-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
IT-etik. Digital dannelse. Menneske-robot interaktion.

 

Forudsætninger:

Deltagelse forudsætter, at du har forkundskab til interaktionsdesign svarende til det, der kan opnås i fagpakken Undervisning i Informatik 1 eller gennem selvstudium af Preece, J; Sharp, H. and Rogers, Y. (2015) Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Wiley & Sons.

Da en del af undervisningsmaterialet er på engelsk, skal du kunne læse engelsk faglitteratur. Desuden skal du medbringe din egen bærbare computer til undervisningen.

 

Undervisningsform:

Undervisningen gennemføres på 8 kursusdage over en periode på 16 uger på Syddansk Universitet i Kolding. Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, som du kan bruge i egen undervisning. Du udarbejder opgaver og deltager i litteraturdiskussioner som forberedelse til hver kursusgang. Til slut sammenfattes opgaver og refleksion til en portfolio.

 

Eksamensform:

Individuel, ekstern prøve med censur på grundlag af portfolio og mundtlig prøve. Portfolioen består af udvalgte opgaver samt refleksion i et omfang på maks. 15 normalsider. Underviserne specificerer retningslinjer for udvalg af opgaver i dialog med de studerende. Eksaminationen vil være af 30 min. varighed inkl. votering (heraf 12 min. til den studerendes præsentation). Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.

Godkendelse af et antal obligatoriske opgaver i forløbet er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.

Undervisning i interaktionsdesign i praksis - 5 ECTS

Indhold:

Faget er et forløb, der understøtter udarbejdelsen af en praksisorienteret opgave. Du anvender de begreber og modeller, der er gennemgået i fagpakkens første enkeltfag til at behandle en konkret undervisningsproblemstilling. Opgaven indeholder typisk et eller flere eksperimenter i en selvvalgt undervisningsaktivitet. Opgaven beskrives i en skriftlig rapport (i konferencepaper-format). Den afsluttende eksamen er baseret på den afleverede rapport og her skal den studerende kunne dokumentere kendskab til begreber og analysemodeller i relation til fagpakken.

Efter at have gennemført enkeltfaget Undervisning i interaktionsdesign i praksis vil deltagerne være i stand til planlægge, gennemføre og evaluere et større undervisningsforløb inden for interaktionsdesign og at beskrive dem i en designvidenskabelig argumentation.

Forudsætninger:

Interaktionsdesign og didaktik (10 ECTS) skal følges, før man kan tilmelde sig Undervisning i Interaktionsdesign i praksis (5 ECTS).

Undervisningsform:

Faget indledes med et seminar, som introducerer videnskabelig metode, designforskning og aktionsforskning, udarbejdelse af problemformulering samt vejledning i at strukturere et lille aktionsforskningsprojekt. Deltagerne får tilknyttet en vejleder fra Syddansk Universitet, som løbende giver faglig sparring. Deltagerne samles igen til et midtvejs-seminar med præsentation af projektarbejdet og undervisning i designfeltets skriftlighed.

Eksamensform:

Faget afsluttes med en individuel, mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport på maks 10 normalsider. Rapporten skal have et omfang på maks. 10 normalsider. Eksaminationen vil være af 30 min. varighed inkl. votering (heraf 10 min. til den studerendes præsentation). Intern censur. Der bedømmes bestået/ikke bestået.