Skip to main content

Eksamen

På denne side er der generel  information om eksamen på masterområdet.

Har du specifikke spørgsmål, er du velkommen til at kontakte eksamenskoordinator exammaster@sam.sdu.dk

 

Corona
Coronaopdatering til eksamen sommer 2021 (opdateret 31. marts 2021)

Senest den 8. april 2021 vil der blive kommunikeret ud til studerende, hvorledes eksamen  til sommer 2021 afvikles under hensyntagen til den aktuelle situation.  

På masterområdet finder du detaljerede informationer på dit studies digitale læringsplatform  (Blackboard eller ITS learning) og i din studentermail. Da situationen ændrer sig hurtigt, hvilket sagtens kan påvirke din prøve, bedes du i eksamensperioden dagligt holde dig opdateret .

Ansøgning om særlige forhold i forbindelse med COVID - 19

Er der særlige forhold i forbindelse med dit studie, forhold som relaterer sig til  COVID - 19, herunder eksamensforhold, så kan du kontakte Team Eksamen på exammaster@sam.sdu.dk  eller din uddannelseskoordinator for at høre til en løsning. Særlige forhold kan ændre sig løbende alt efter din arbejds- og familiesituation. Arbejdsforhold der har karakter af  beredskab og andre pålagte opgaver kan være et særligt forhold. Særlige forhold skal i udgangspunktet dokumenteres eller redegøres for i ansøgningen. Alle ansøgninger vurderes individuelt. Læs mere om  ansøgning til studienævnet  på studienævnets hjemmeside Studienævn for efter- og videreuddannelse

Ansøgningsportal 
—  vælg Studienævn
— vælg Studienævn for efter- og videreuddannelse 
— vælg den mest  korrekte blanket ift. din henvendelse. Er du i tvivl så vælg "andet"

De enkelte prøver

Der er stor variation i prøveformerne for at sikre at der sker en individuel  og varieret bedømmelse i hele uddannelsesforløbet.

Husk altid dit studiekort, som er dit bevis for at du læser på SDU og som bekræftelse på rette fremmødte. Eksaminator kan bede om at se dit studiekort, så vær forberedt på dette. Det gælder også ved online eksaminer.

Dato og tidspunkt for den enkelte prøve meddeles via systemet Digitale Eksamen.  Ved mundtlige prøver: Tidspunktet kan ændres  ved afbud, så vær opmærksom på din studentermail og den digitale læringsplatform  i dagene op til din prøvedag og mød op i god tid før prøven, da afbud på selve dagen ligeledes kan rykke eksaminationstidspunktet. 

Prøverne er enten med  intern eller ekstern bedømmelse. Ved interne prøver foretages bedømmelsen  af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget blandt undervisere på universitetet. Ved eksterne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere eksaminatorer og af en eller flere censorer, der er beskikket gennem det  censorkorps, som er tilknyttet masteruddannelsen. 

Der imødekommes ikke individuelle ønsker til tidspunkter, men man kan ofte bytte indbyrdes på holdet, men dette skal  af hensyn til eksamensprotokollen meddeles din eksamenskoordinator i god tid. 

 • Læser du en sundhedsvidenskabelig masteruddannelse kan du læse nærmere om digitale prøver i eksamenshåndbogen
 • Læser du på en samfundsfaglig masteruddannelse kan du læse mere i Eksamenshåndbogen  på det samfundsvidenskabelige område
 • Læs de generelle eksamensregler på SDU  samt de evt. specifikke regler, som fremgår af studieordningen eller fagbeskrivelsen.

Som studerende på deltidsområdet skal du dog være klar over at de generelle regler for fuldtidsstuderende i nogle tilfælde afviger fra regler på deltidsområdet. Kontakt derfor  din eksamenskoordinator på exammaster@sam.sdu.dk , hvis du er i tvivl.

Særlige prøvevilkår

Studienævnet forholder sig efter ansøgning til, hvordan man kan tilrettelægge sit studie efter hensyntagen til handicappet. Du søger ved Studienævn for efter- og videreuddannelse

Har du allerede en afgørelse om særlige prøvevilkår grundet et handicap, så skal du en måned før prøven gøre  din eksamenskoordinator opmærksom på dette. Det gør du ved at skrive til exammaster@sam.sdu.dk

Eksamenstilmelding

Det er en forudsætning for at blive tilmeldt eksamen, at du har bestilt et studiekort. Herved dannes et eksamensnummer, som muliggør tilmelding til eksamen. Som masterstuderende er du automatisk tilmeldt eksamen, når der er betalt for faget. Det er dog vigtigt at tjekke om du er korrekt tilmeldt såvel faget som eksamen, det gør du på SDU Studenterselvbetjening.

Tilmelding til omprøver

 Ved ikke bestået prøve og omprøver i øvrigt: Studerende, der ikke består den ordinære eksamen, vil blive servicetilmeldt omprøven. Efter resultatets offentliggørelse modtager den studerende en mail fra sekretariatet med omprøvedato. Det er muligt for studerende, at framelde deltagelsen i omprøven ud fra fastsatte frister. 

Rettidig betaling giver adgang til eksamen på en betalingsuddannelse.  Ofte er det din arbejdsgiver, som er ansvarlig for betalingen, og som deltidsstuderende har du derfor en interesse i  at følge op på, om der er  betalt for de fag, som du læser på. Er du i tvivl om betalingsstatus, kan du altid kontakte efteruddannelse@sdu.dk 

Manglende betaling betyder, at du udelukkes fra at gå til eksamen.

Eksamensframelding

Ved du at du ikke kan deltage i eksamen, så kontakt altid din eksamenskoordinator for vejledning og for at høre til dine pligter og rettigheder.  Som hovedregel mindst en uge før din eksamen.

Er der tale om sygdom, bør  du melde fra på selve dagen til din eksamenskoordinator  på exammaster@sam.sdu.dk.  Gør du ikke dette, mister du retten til at gå til omprøven i samme semester og kan derfor først gå til eksamen, når faget udbydes igen.

Eksamensafmelding skal ske senest ugedagen før 1. eksamensdag for det enkelte fag. Afmelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet fra prøven , og det vil tælle som et forsøg. Vær opmærksom på, at i eksamensformer,  hvori der indgår aflevering af synopsis, er afleveringsdagen lig med 1. eksamensdag.

Læs nærmere om reglerne i din studieordning og i de interne regler vedr. adgang til  omprøver på de samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelig masteruddannelser. Læs mere i de interne regler for framelding og omprøver.

Skal du søge om dispensation pga. usædvanlige forhold op til,  under eller efter din prøve,  kan du søge dispensation hos studienævnet, det sker via Ansøgningsportalen. Der er krav om dokumentation.

Anonyme eksamensbesvarelser

Alle skriftlige eksaminer afvikles, så vidt muligt, ved anonyme opgavebesvarelser. Her angives kun eksamensnummer. Eksaminator og censor/anden bedømmer  vil ikke kunne identificere personen, der står bag den enkelte opgavebesvarelse. Skriv derfor ikke navn på din besvarelse. Dit eksamensnummer kan du finde på dit studiekort.

Masterprojektet kan dog ikke afleveres anonymt. Her vil du skulle angive din fødselsdato ved aflevering.

Hvornår kommer der karakter?

På systemet Digital Eksamen finder du information om, hvilken dato du kan forvente, at karakterer for det enkelte fag offentliggøres. Det er også via SDU Studenterselvbetjening, at du vil kunne se din karakter, så snart den er registeret.

Der oplyses aldrig karakterer på skriftlige opgaver telefonisk. 

Offentlighed

Når du uploader dit masterprojekt i systemet Digital Eksamen, skal du gøre op med dig selv, om opgaven må stilles til rådighed for andre som inspirationskilde. Alle masterprojekter afleveres automatisk til det lovpligtige arkiv på Syddansk Universitetsbibliotek, men du bedes tage stilling til, om opgaven også må offentliggøres. Fremsøg opgaver til inspiration

Som udgangspunkt er alle mundtlige eksaminer offentlige. SDU henstiller  generelt til, at man efterkommer eksaminandens eget ønske om tilstedeværelse af gæster.

Studerende, som har skrevet gruppeopgave sammen, men som bliver eksamineret individuelt i en fællesopgave, kan ikke overvære det mundtlige forsvar for andre deltagere i samme gruppe.  Se  fagbeskrivelsen for detaljer. 

Fjerneksamen
Regler for afholdelse af prøver i udlandet på HD- og Masterstudier

Følgende eksamensbekendtgørelser:

giver HD- og masterstuderende mulighed for at afholde prøver i udlandet. Betingelsen for at en sådan prøve kan arrangeres er, at man er bosiddende i udlandet på prøvedagen eller man er udsendt i embedets medfør eller måske sejler på de syv verdenshave. 

Undtaget er dog mundtlige prøver i forbindelse med afsluttende projekt på HD 1. del, afgangsprojekter på HD 2. del samt masterprojekter og certifikatprojekter på MBA. Her kræves fremmøde.

Studerende, der ønsker at afholde en prøve udenfor SDU på baggrund af ovenstående, skal sende en ansøgning til  studieadministrationen på HD og masterområdet via Ansøgningsportalen. Ansøgningsfrist er to måneder før prøven afholdes, så der er tid til at arrangere prøve og evt.  tilsyn. 

Regler for betaling, eksamenstilsyn og lokalitet

På ansøgningen bedes den studerende angive, hvorvidt pågældende selv eller universitetet skal arrangere prøven.

 1. Hvis den studerende selv ønsker at arrangere eksamenen, påtager den studerende sig samtidig ansvaret for at få fremskaffet et egnet eksamenslokale og evt.  tilsyn. Den studerende skal i så fald selv afholde eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte eksamen; fx leje af lokale og løn til tilsyn. I dette tilfælde opkræver SDU intet ekstragebyr. Den studerende skal sammen med ansøgningen fremsende en skriftlig bekræftelse fra eksamensstedet indeholdende navn og mail adresse på en kontaktperson samt navn på tilsynsførende.
 2. Hvis den studerende ønsker, at SDU skal arrangere prøven, vil SDU så vidt muligt forsøge at få placeret denne på den nærmeste danske repræsentation i forhold til den studerendes bopæl/opholdssted. I forbindelse hermed vil den studerende blive pålagt et administrationsgebyr på op til kr. 5.000 pr. prøve. Herudover skal den studerende, efter regning fra SDU, afholde alle ekstraudgifter i forbindelse med den enkelte prøve; fx leje af lokale, løn til tilsyn etc. Rejseaktivitet til prøvested afholdes ligeledes for den studerendes egen regning
 3. Omkostninger ved evt. aflysning af prøve grundet sygdom eller andre forhold, som universitetet ikke kan drages til ansvar for, skal den studerende ligeledes afholde.
 4. Mundtlige prøver uden forberedelse kræver ikke tilsyn, men du skal kunne identificere dig med studiekort til den mundtlige prøve.
 5. Tilsynsførende må ikke have interesse i prøvens udfald. En tilsynsførende har til opgave at kontrollere den studerendes identitet samt at prøven forløber i overensstemmelse med SDUs eksamensregler
Godkendelse

Der er studieadministrationen, der skal godkende prøvested samt evt. den tilsynsførende, som skal forestå den praktiske afvikling af prøven i udlandet. Ved mundtlige prøver indgår studieadministrationen aftale med eksaminator og evt. censor om endelig prøvedato samt prøvetidspunkt og meddeler dette til den studerende. Godkendelsen kan gælde fremtidige prøver på samme studie under forudsætning af, at de oprindelige forhold stadigvæk er gældende. Dette vil i så fald fremgå af afgørelsen. Den studerende skal dog selv 2 måneder før hver enkelt prøve kontakte studieadministrationen med henblik på den praktiske afvikling af prøven.

Vejledning og krav til it udstyr

Ved mundtlige prøver anbefales det, at den studerende i god tid inden prøven tager kontakt til IT  på 2990@helpdesk.sdu.dk  med henblik på aftale og test af onlinesystem.  Link til anbefalinger og krav til IT-udstyr ved afvikling af digitale prøver

Øvrige regler
 1. De generelle mødefrister og regler for mundtlige prøver er ligeledes gældende for prøver afholdt som videokonference
 2. For afvikling af prøver online gælder generelle regler for afvikling af prøver
 3. Skriftlige prøver i udlandet vil finde sted samtidig med prøvens afholdelse i Danmark, fx kl. 09.00-13.00 dansk tid. 
 4. Såfremt den studerende udebliver, har vedkommende brugt et prøveforsøg

Afvikling af prøven

På det fastlagte tidspunkt for den mundtlige prøve, opkobler den studerende sig fra det godkendte prøvelokale til eksaminator og  evt. censor. Er der krav om tilsynsførende bekræfter denne  sin tilstedeværelse i prøvelokalet overfor studiesekretariatet /eksaminator og censor, og at den studerende har legitimeret sig med billedlegitimation (f.eks. studiekort), samt at vedkommende er alene i lokalet. Ved afvikling af skriftlige prøver sender studieadministrationen opgaven pr. mail til tilsynsførende ca. 1 time før eksamen påbegyndes. Efter eksamen sender eksamenstilsynet afkrydsningsliste samt tilsynserklæring pr. mail til studiesekretariatet. Eksamenstilsynet  skal sikre, at ingen andre får adgang til lokalet under eksaminationen.

Lov og bekendtgørelser
SDU regelsæt
SDU's regelsæt  
Vejledninger
Interne regelsæt
Følgende er interne regler for fra- og tilmelding på fagene på de samfunds- og sundhedsvidenskabelige masteruddannelser. De supplerer reglerne i Eksamensbekendtgørelsen,  BEK nr 22 af 09/01/2020 § 15.   Reglerne er ikke udførligt beskrevet i eksamensbekendtgørelsen, det er hermed overladt til universitetet at fastsætte rammerne herfor på deltidsområdet. De interne regler er udarbejdet og tiltrådt af studienævn for EVU 2. juni 2015. Revideret 12. marts 2021.

§ 15. Inden for rammerne af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) fastsætter universitetet, hvilke interne regler der gælder for tilmelding og framelding til prøver m.v. for studerende, der er optaget på en bachelor- og kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse og for studerende, der er optaget på en masteruddannelse og anden deltidsuddannelse.

Reglerne gælder for studerende på alle masteruddannelser på det samfunds - og sundhedsvidenskabelige fakultet.

Ordforklaring: Ordinær prøve = prøven lige efter undervisningen er slut. Omprøve = prøven, der tilrettelægges som " opsamlingsheat".  Det er stort set altid samme dato som sygeprøven.

  

Framelding

Du kan melde fra til prøven uden at give en grund hertil, men det skal være indenfor fristerne herunder.  Rettidig framelding betyder, at du kan tage prøven næste gang, faget udbydes. Ved  forårsfag er det næste foråret, ved efterårsfag er det næste efterår.

Din betaling dækker  tre prøveforsøg, undtagen masterprojektet, hvor den dækker er to  prøveforsøg.
I særlige tilfælde udbydes  faget  måske ikke igen, dette kan være på grund af nedlukning af en uddannelse eller manglende oprettelse af faget i semestret efter. Her vil der være tale om en  særligt tilrettelagt prøve, som aftales individuelt. 

 

Framelding til en ordinær prøve, en omprøve eller en sygeprøve skal ske senest ugedagen før første prøvedag for det enkelte fag.  Afmelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet (U), og det vil tælle som et prøveforsøg.

 

Første prøvedag defineres således:
 • Skriftlig hjemmeopgave: Dato for aflevering.
 • Skriftlig hjemmeopgave med bundet emne: Dato for udlevering af opgaveformulering.
 • Skriftlig stedprøve: Dagen for prøvens afvikling
 • Mundtlig på baggrund af skriftligt produkt: Dato for  aflevering  af  skriftlige  produkt.
 • Mundtlig prøve: Dagen for prøven, dog første prøvedag, hvis prøven foregår over flere dage.

 

Antal prøveforsøg
Når du er tilmeldt og har betalt for (evt. dele af) en masteruddannelse, kan du deltage i undervisningsforløbet én gang, og du har tre prøveforsøg til at bestå en prøve i et fag eller modul, jf.§ 13, stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen. For masterprojektet gælder særlige regler, idet betalingen dækker to prøveforsøg; den ordinære prøve og en eventuel omprøve. Dette fremgår af studieordningen for din uddannelse.

 

De tre prøveforsøg består af:

1. Den prøve, der følger umiddelbart efter faget eller modulets gennemførelse
2. Den tilhørende omprøve eller sygeprøve, hvis du ikke består den første ordinære prøve
3. Et andet ordinært prøveforsøg, som afholdes indenfor et år efter første ordinære eksamen

4 . Skal du bruge ekstra eksamensforsøg herudover, skal du søge studienævnet om dispensation til dette, evt. imod en betaling for dette, afhængigt af årsager hertil.

 

Adgang til omprøve
Er du ikke bestået? Studerende, som har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, har mulighed for at gå op til omprøve i samme eksamenstermin. Består du ikke omprøven, har du mulighed for at deltage i næste ordinære prøve. Ved ikke bestået prøve og omprøver i øvrigt: Studerende, der ikke består den ordinære eksamen, vil blive servicetilmeldt omprøven. Efter resultatets offentliggørelse modtager den studerende en mail fra sekretariatet med omprøvedato og andre forhold. Det er muligt for studerende, at framelde deltagelsen i omprøven ud fra de fastsatte frister, dvs, afbud en uge før første prøvedag.

 

Er du frameldt for sent eller udeblevet?
For sen framelding eller udeblivelse fra prøven tæller som et eksamensforsøg, og du har ikke ret til at gå til omprøve.
 
Usædvanlige forhold:
Studienævnet kan give adgang til omprøve  efter dispensationsansøgning, såfremt der er tale om usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold vedrører konkrete, individuelle forhold hos den enkelte studerende, som man vanskeligt kunne forudse eller er uden skyld i. Travlhed på arbejde er f.eks.  ikke et usædvanligt forhold, men sygdom betragtes selvfølgelig som et usædvanligt forhold.  Dispensation søges ved studienævn for EVU gennem ansøgningsportalen  -  husk at have dokumentation for de særlige forhold klar til vedhæftning. 
 
Bevilliger studienævnet dispensation, annulleres det brugte prøveforsøg, og du kan deltage i omprøven . Bevilliger studienævnet ikke dispensation, har du mulighed for at deltage i næste ordinære prøve. Derefter udløber din betaling for faget. For masterprojektet er det efter 2. forsøg, betalingen udløber. 
 
Er du blevet syg?
Når sygdom forhindrer dig i at deltage i en prøve på selve dagen eller i forløbet op til dagen, har du mulighed for at gå til omprøve. Dette kræver at du:
 1. Kontakter mastersekretariatet senest på dagen for prøven
 2. Fremskaffer lægelig dokumentation for sygdommen fra egen sædvanlige læge hurtigst muligt. Erklæringen skal indeholde dato og/eller periode for sygdom eller sygemelding samt stempel og underskrift fra pågældende læge. Betaling for lægeattest dækkes af den studerende. 
 3. Sender dokumentationen på mail til mastersekretariatet så hurtigt som muligt, dvs. indenfor 14 dage. Dit prøveforsøg bliver ved dokumenteret og rettidigt fremsendt dokumentation annulleret.

 

Særligt ved længerevarende opgaver (hjemmeopgaver)
Ved masterprojekter og opgaver, som var en varighed over  72 timer, f.eks. hjemmeopgaver, skal studienævnet  vurdere sygemeldingen og give dispensation  til udsættelse af prøven . I afgørelsen vil fremgå, hvornår du kan aflevere og forsvare din opgave. Dispensation søges gennem ansøgningsportalen. Består du ikke dette prøveforsøg, er du ikke berettiget til omprøve igen, men du har mulighed for at deltage i næste ordinære prøve.
Eksamensklager
Klagemulighed

I følge Eksamensbekendtgørelsen §34 kan du klage over prøver eller anden bedømmelse.  Sagsbehandlingen varetages af dekansekretariaterne på de to hovedområder samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. På denne måde sikres uvildighed ift. klagens udfald. 

Du kan altid kontakte Team eksamen på exammaster@sam.sdu.dk  for at få klagevejledning . Læs eksamensbekendtgørelsen - især det med klagevejledning i  § 48.

Eksamenssnyd
Troværdighed i eksaminerne 

En væsentlig del af kvalitetssikringen af universitetets uddannelser, herunder masteruddannelserne,  handler om at eksaminerne altid giver et fagligt dækkende og i bredeste forstand troværdigt billede af den studerendes kunnen. At værne om troværdighed handler både om at sikre den evalueringsmæssige kvalitet i eksaminerne, men også om at den studerende ikke består en eksamen på uredelig vis. Alle skriftlige opgaver tjekkes for plagiat. Du kan her læse mere om SDU s principper og tiltag for at minimere eksamenssnyd. SDU principper

Hvad er eksamenssnyd?

Hvis du - tilsigtet eller utilsigtet - forbedrer dit eller en medstuderendes resultat, regnes dette for eksamenssnyd. Som masterstuderende er du underlagt samme krav som de dagstuderende. 

Du kan herunder få svar på følgende spørgsmål: Må du f.eks. overskride en tidsfrist,  må du genbruge eget materiale, hvad er plagiering? 
Eksempler på eksamenssnyd 

God akademisk praksis

Hvordan håndterer du kilder - læs eller print pjecen 

Sanktioner ved eksamenssnyd

Rektor kan idømme forskellige sanktioner, som kan få alvorlige konsekvenser for dig ift. at kunne afslutte dit fag eller din uddannelse. Hvis du får mulighed for at skrive en opgave om,  medfører det altid en genbetaling for eksamen på masterområdet. Læs mere om beløbets størrelse osv. under vore betalingsbetingelser. 

Eksamensbevis
Bevis for hele uddannelser

Universitetet udsteder eksamensbevis  digitalt for hele din masteruddannelse senest 2 måneder efter din sidste eksamen er bestået (juli dog ikke inkluderet).

Eksamensbevis for fag 

Hvis du ikke skal tage en hel uddannelse, kan du få et enkeltfagsbevis for beståede fag. Dette sker ved henvendelse til  din uddannelseskoordinator. Er du udmeldt fra uddannelsen, hvilket sker 90 dage efter du har bestået din samlede uddannelse, eller hvis du ikke er aktiv på studiet længere,  så sendes beviser  til dig digitalt.

Bortkomne beviser

For fag bestået før januar 2018, herunder bortkomne beviser, skal du kontakte Uddannelsesjura

Digitalt eksamensbevis

Læs mere om om Digitalt eksamensbevis

Dataindsamling
Dataindsamling af personoplysninger i forbindelse med masterprojekt og andre eksamensopgaver

Som masterstuderende er du selv dataansvarlig i forbindelse med indsamling og registrering af personoplysninger til brug for besvarelse af dit masterprojekt og andre eksamensopgaver. Det betyder, at du står som ansvarlig for, at personoplysninger behandles efter reglerne. Læs mere om dine forpligtelser.

Tavshedspligt

Censor og eksaminator har altid tavshedspligt vedrørende forhold, som kommer til deres kendskab under censurering og eksamination. Tavshedspligten gælder for alle ansatte mv. inden for den offentlige forvaltning. Det følger af forvaltningslovens § 27.  Tavshedspligten gælder ansat personale, uanset om ansættelsen er på fuld tid eller deltid, og om den er varig eller midlertidig.

Hvornår behandler du personoplysninger?

Databeskyttelsesreglerne finder anvendelse, når du behandler personoplysninger. Det er derfor afgørende at være opmærksom på, hvornår du udfører en behandling af personoplysninger, fordi du ofte vil have forpligtelser efter reglerne og være ansvarlig for beskyttelsen af oplysningerne. En behandling kan efter databeskyttelsesforordningen omfatte enhver håndtering af personoplysninger, herunder indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse. Finder blot en af de nævnte former for håndtering af personoplysninger sted, vil der være tale om en behandling, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne. 

Samtykke

Din indsamling og registrering af personoplysninger skal ske med udtrykkeligt samtykke fra de personer, som oplysningerne vedrører. Bemærkning: SDU anbefaler, af bevismæssige grunde, at der udfærdiges et skriftligt samtykke. Se evt. en mere udførlig vejledning om samtykke udgivet af Datatilsynet. Behandling af personoplysninger kan som udgangspunkt altid ske, hvis den registrerede har givet sit samtykke til dette.

Samtykket skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Det betyder blandt andet, at et samtykke ikke kan afgives stiltiende, og at der ikke må være tilknyttet (unødvendige) negative konsekvenser ved ikke at afgive et samtykke. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et samtykke altid kan trækkes tilbage. Samtykke er derfor ikke altid den mest hensigtsmæssige hjemmel. Hvis du har indledt en behandling på baggrund af et samtykke, er du endvidere som regel bundet af det formål, som den registrerede er blevet oplyst om, da samtykket blev indhentet. Læs mere om samtykke 

Særligt om sundhedsområdet

Skriver du opgave indenfor sundhedsområdet kan du orientere dig her. I sjældne tilfælde, fx hvis dit masterprojekt eller anden eksamensopgave indgår i forskningssammenhænge som forskningsdata, kan det være relevant at ansøge om godkendelse hos Videnskabsetisk Komité. De kan konsulteres her.

Der skal imidlertid indhentes forudgående tilladelse fra Datatilsynet, hvis der skal videregives oplysninger med henblik på offentliggørelse i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende. 

Yderligere vejledning

Er du i tvivl om, hvorvidt din opgave eller masterprojekt opfylder kravene vedr. behandling af personoplysninger, kan du altid kontakte Datatilsynet, som gerne vejleder i såvel generelle som specifikke forhold.