Skip to main content

Ansøgning og adgangskrav

Her på siden kan du blandt andet blive klogere på adgangskravene til uddannelsen og hvordan du søger ind på uddannelsen.

For at blive optaget på Master in Intelligence and Cyber Studies skal ansøgeren have:
 • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse  gennemført som et reguleret forløb, eller  udenlandsk uddannelse på samme niveau. 
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse 
 • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen anbefales danskkundskaber på Dansk A niveau svarende til dansk studentereksamens niveau. Er du i tvivl om dine danskkundskaber er tilstrækkelige, så kontakt gerne studiet for vejledning, inden du søger optagelse. 

Uddannelsesinstitutionen kan give adgang til MICS for ansøgere, der ikke opfylder de uddannelsesmæssige betingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger. I disse tilfælde vil en konkret vurdering, foretaget på baggrund af de indsendte uddannelsesbeviser/enkeltfagsbeviser og  et opdateret CV, kunne give adgang til en supplerende prøve. Adgang til en supplerende prøve gives af Uddannelsesinstitutionen i det tilfælde, hvor den studerende vurderes at mangle maksimalt 20 ECTS-point i forhold til at opfylde uddannelsesadgangskravet svarende til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme. 

I vurderingen af de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger indgår allerede beståede uddannelseselementer fra tidligere uddannelser svarende til uddannelse eller enkeltfag på  kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse samt kortere uddannelsesforløb på tilsvarende niveau.

Den supplerende prøve består af et forløb, hvor ansøger under vejledning skal udarbejde en konkret opgave til faglig bedømmelse ved studieledelsen. Ansøger får fire uger til selvstændigt at udarbejde en opgave ud fra et prædefineret spørgsmål relateret til Master i intelligence og cyber studier. Opgaven bedømmes bestået /ikke bestået og giver ved bestået adgang til Master i intelligence og cyber studier i det kommende semester. 

Der kan ikke dispenseres for erhvervserfaringskravet. 

 
Herunder er eksempler på videregående uddannelser, der giver adgang til optagelse på MICS: 
 • Professionsbacheloruddannelse inden for offentlig administration
 • IT, diplomingeniør, kommunikation, sikkerhed, strategi og økonomi
 • Bachelor eller kandidatuddannelse inden for statskundskab, jura, psykologi, sprog, økonomi, fysik, matematik, datalogi og Software-udvikling 

Du kan rette henvendelse til SDUs Efteruddannelse, som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 10 54 eller brug kontaktformularen

 • Ansøgningsperiode:

  • Efterårssemester:  Medio marts til og med 1. juni
  • Forårssemester: Medio september  til og med 1. december

 

Efter ansøgningsfristen er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om eventuelle ledige pladser.

For at søge om optagelse skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen

 

Vejledning til ansøgning

Hav følgende dokumentation klar:

 • CV + Eksamensbevis
 • Titlen på den masteruddannelse, som enkeltfaget/kurset hører under
 • Modulets navn og fagkode på faget du ønsker at deltage på. Du finder det i kursets fagbeskrivelse.

For at søge enkeltfag/masterkursus  skal du søge i ansøgningsportalen

 

Vejledning til ansøgning

Hav følgende dokumentation klar:

 • CV + Eksamensbevis
 • Titlen på den masteruddannelse, som enkeltfaget/kurset hører under
 • Modulets navn og fagkode på faget du ønsker at deltage på. Du finder det i kursets fagbeskrivelse.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold.