Skip to main content

Ansøgning og adgangskrav

Her på siden kan du blandt andet blive klogere på adgangskravene til uddannelsen og hvordan du søger ind på uddannelsen.

For at blive optaget på Master in Intelligence and Cyber Studies skal ansøgeren have:
 • En kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse  gennemført som et reguleret forløb, eller  udenlandsk uddannelse på samme niveau uanset faglig baggrund
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse 
 • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen anbefales danskkundskaber på Dansk A niveau svarende til dansk studentereksamens niveau. Er du i tvivl om dine danskkundskaber er tilstrækkelige, så kontakt gerne studiet for vejledning, inden du søger optagelse. 

Uddannelsesinstitutionen kan give adgang til MICS for ansøgere, der ikke opfylder de uddannelsesmæssige betingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger. I disse tilfælde vil en konkret vurdering, foretaget på baggrund af de indsendte uddannelsesbeviser/enkeltfagsbeviser og  et opdateret CV, kunne give adgang til en supplerende prøve. Adgang til en supplerende prøve gives af Uddannelsesinstitutionen i det tilfælde, hvor den studerende vurderes at mangle maksimalt 20 ECTS-point i forhold til at opfylde uddannelsesadgangskravet svarende til niveau 6 i den danske kvalifikationsramme. 

I vurderingen af de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger indgår allerede beståede uddannelseselementer fra tidligere uddannelser svarende til uddannelse eller enkeltfag på  kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse samt kortere uddannelsesforløb på tilsvarende niveau.

Den supplerende prøve består af et forløb, hvor ansøger under vejledning skal udarbejde en konkret opgave til faglig bedømmelse ved studieledelsen. Ansøger får fire uger til selvstændigt at udarbejde en opgave ud fra et prædefineret spørgsmål relateret til Master i intelligence og cyber studier. Opgaven bedømmes bestået /ikke bestået og giver ved bestået adgang til Master i intelligence og cyber studier i det kommende semester. 

Der kan ikke dispenseres for erhvervserfaringskravet. 

 
Herunder er eksempler på videregående uddannelser, der giver adgang til optagelse på MICS: 
 • Professionsbacheloruddannelse inden for offentlig administration
 • IT, diplomingeniør, kommunikation, sikkerhed, strategi og økonomi
 • Bachelor eller kandidatuddannelse inden for statskundskab, jura, psykologi, sprog, økonomi, fysik, matematik, datalogi og Software-udvikling 

Du kan rette henvendelse til SDUs Efteruddannelse, som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 10 54 eller brug kontaktformularen

Ledige pladser

Der er stadig ledige pladser på uddannelsen med opstart til efterår 2024. 

Søg ind her

 

Generelle ansøgningsfrister

 • Efterårssemester: 1. juni
  Du kan søge ind fra 15. marts.
 • Forårssemester: 1. december
  Du kan søge ind fra 15. september.

For at søge om optagelse skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen

Uanset om du kun skal læse ét enkelt fag/masterkursus eller hele uddannelsen, skal du først vælge masteruddannelsens navn og herefter skrive titlen på det eller de fag, du vil begynde med at læse.

At du bliver tilknyttet masteruddannelsen, forpligter dig ikke til at tage yderligere fag, men det gør det nemmere for dig, hvis du på et tidspunkt vil læse et fag mere.

Hav følgende klar når du søger

 • Adgangsgivende eksamensbevis
 • CV med fokus på opfyldelse af adgangskrav 
 • Titlen på den masteruddannelse, som enkeltfaget/kurset hører under
 • Fagets navn
 

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold.