Skip to main content

Interne regler for til- og framelding til eksamen

Interne regler for eksamen på masteruddannelser

Følgende er interne regler for fra- og tilmelding på fagene på de samfunds- og sundhedsvidenskabelige masteruddannelser. De supplerer reglerne i Eksamensbekendtgørelsen,  BEK nr 22 af 09/01/2020 § 15

§ 15. Inden for rammerne af bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) fastsætter universitetet, hvilke interne regler der gælder for tilmelding og framelding til prøver m.v. for studerende, der er optaget på en bachelor- og kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse og for studerende, der er optaget på en masteruddannelse og anden deltidsuddannelse.

Tilmelding 

Ved ikke bestået eksamen: Studerende, der ikke består den ordinære eksamen, vil blive servicetilmeldt reeksamen. Efter resultatets offentliggørelse modtager den studerende en mail fra sekretariatet med dato for reeksamen. Det er muligt for studerende at framelde deltagelsen i reeksamen, jf. nedenstående frister. Manglende rettidig framelding - også til en reeksamen - tæller som et eksamensforsøg. 

Framelding

Du kan melde fra til din eksamen uden at give en grund hertil, men det skal være indenfor fristerne herunder.  Rettidig framelding betyder, at du kan tage eksamen næste gang, faget udbydes. Du har stadigvæk kun betalt for tre eksamensforsøg. I særlige tilfælde kan faget ikke udbydes igen, og der vil derfor være tale om en særligt tilrettelagt eksamen.  Framelding til en ordinær eksamen eller en reeksamen ske senest en uge før første eksamensdag.  Afmelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet (U), og det vil tælle som et eksamensforsøg.

 

Første eksamensdag defineres således:
 • Skriftlig hjemmeopgave: Dato for aflevering.
 • Skriftlig hjemmeopgave med bundet emne: Dato for udlevering af opgaveformulering.
 • Skriftlig stedprøve: Dagen for prøvens afvikling
 • Mundtlig på baggrund af skriftligt produkt: Dato for  aflevering  af  skriftligt  produkt.
 • Mundtlig eksamen: Dagen for eksamen, dog første eksamensdag, hvis eksamen foregår over flere dage.

 

Antal eksamensforsøg

Når du er tilmeldt og har betalt for (evt. dele af) en masteruddannelse, kan du deltage i undervisningsforløbet én gang, og du har tre eksamensforsøg til at bestå en eksamen i et fag eller modul, jf.§ 13, stk. 2 i Eksamensbekendtgørelsen. For masterprojektet gælder særlige regler, idet betalingen dækker to eksamensforsøg, den ordinære eksamen og en eventuel reeksamen. Dette fremgår af studieordningen for din uddannelse.

 

De tre eksamensforsøg består af:
 1. Den eksamen, der følger umiddelbart efter faget eller modulets gennemførelse.
 2. Den tilhørende reeksamen, hvis du ikke består den første ordinære eksamen.
 3. Et andet ordinært eksamensforsøg, som afholdes indenfor et år efter første ordinære eksamen

 

Adgang til reeksamen

Er du ikke bestået?

Studerende, som har deltaget i en ordinær eksamen uden at bestå denne, har mulighed for at gå op til reeksamen i samme eksamenstermin. Består du ikke reeksamen, har du mulighed for at deltage i næste ordinære eksamen. 

 

Er du frameldt for sent eller udeblevet?
For sen framelding eller udeblivelse fra eksamen tæller som et eksamensforsøg, og du har ikke ret til at gå til reeksamen.
Studienævnet kan give adgang til reeksamen efter dispensationsansøgning, såfremt der er tale om usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold vedrører konkrete, individuelle forhold hos den enkelte studerende, som man vanskeligt kunne forudse eller er uden skyld i. Travlhed på arbejde er f.eks.  ikke et usædvanligt forhold. Dispensation søges gennem Ansøgningsportalen - husk at have dokumentation for de særlige forhold klar på din PC/Mac
Bevilliger studienævnet dispensation, annulleres det brugte eksamensforsøg. Bevilliger studienævnet ikke dispensation, har du mulighed for at deltage i næste ordinære eksamen. Derefter udløber din betaling for faget. For masterprojektet er det efter 2. forsøg, betalingen udløber.

 

Er du blevet syg?
Når sygdom forhindrer dig i at deltage i en eksamen, har du mulighed for at gå til reeksamen.

Dette kræver at du: 

 • Kontakter mastersekretariatet senest på dagen for eksamen
 • Fremskaffer lægelig dokumentation for sygdommen fra egen sædvanlige læge hurtigst muligt. Erklæringen skal indeholde dato og/eller periode for sygdom eller sygemelding samt stempel og underskrift fra pågældende læge. Betaling for lægeattest dækkes af den studerende.
 • Sender dokumentationen på mail til mastersekretariatet så hurtigt som muligt, dog senest indenfor en måned fra eksamensdagen . Dit eksamensforsøg bliver ved dokumenteret og rettidigt fremsendt dokumentation annulleret.
Ved masterprojekter og opgaver, som var en varighed over  72 timer, f.eks. hjemmeopgave, skal studienævnet  vurdere sygemeldingen og give dispensation  til udsættelse af eksamen . I afgørelsen vil fremgå, hvornår du kan aflevere og forsvare din opgave. Dispensation søges gennem Ansøgninsportalen - husk at have dokumentation for de særlige forhold klar. Består du ikke dette eksamensforsøg, er du ikke berettiget til reeksamen igen, men du har mulighed for at deltage i næste ordinære eksamen. 

 

Reglerne  i dette notat er tiltrådt i studienævn for EVU 2. juni 2015. Revideret 29. april 2021.

Sidst opdateret: 01.06.2021