Uddannelsens opbygning

Studieordning

Den toårige masteruddannelse er modul- og temaopbygget og giver mulighed for, at man i et vist omfang kan lægge vægten i sit studium på udvalgte områder, samt eventuelt tage uddannelsen som enkeltmoduler. Tre af uddannelsens seks moduler er tilrettelagt som fælles, obligatoriske moduler, mens de øvrige kan studeres i vilkårlig rækkefølge. Masterafhandlingen forudsætter dog, at man har bestået uddannelsens øvrige moduler.

På 2. og 3. semester samt i masterafhandlingen kan man vælge at specialisere sig i én af grenene:

  • Børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser
  • Børn, unge, medier og IT

Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at der er indbygget en faglig og kompetencemæssig progression mellem dens forskellige dele.  


3. semester er der foruden de 2 grene også mulighed for en toning inden for formidling og formidlingsroller. 

Obligatoriske moduler

  1. Børne- og ungdomskultur giver grundlæggende faglig indsigt i børne- og ungdomskulturens typer, dens klassiske og moderne medier samt i børns og unges kulturelle udtryksformer og legekultur i et kulturhistorisk og kulturanalytisk perspektiv. Børne- og ungdomskultur ses i relation til æstetiske læreprocesser, pædagogik, institutioner og børn og unges aktuelle sociale situation

  2. Forskningsteori og -metode giver indsigt i videnskabelig teori og metode som grundlag for at opnå kompetencer i at behandle kulturelle, æstetiske og pædagogiske fænomener og problemstillinger samt i at arbejde med vidensudvikling, feltstudier og erfarings-opsamling på et forskningsbaseret grundlag

  3. Kulturformidling, æstetikfaglig teori, praksis og projekter giver indsigt i kulturformidlingens og æstetik- og mediefagenes teori, historie og praksis med henblik på at opnå kompetencer i at reflektere kulturelle forhold og projekter i et formidlings-perspektiv

Grenvalgfag

A) Børn og unges legekultur, æstetiske udtryksformer og læreprocesser

B) Mediekultur, læreprocesser og pædagogik

Modulerne tematiserer og teoretiserer børn og unges udtryksformer og legekultur i relation til mediebrug, praksisfelt, læringsformer og færdighedsudvikling teoretisk, metodisk og analytisk.

A) Æstetisk-kulturelt projekt og produktion

B) Medieproduktion

Modulerne sætter fokus på en yderligere videns-, teori- og kompetenceudvikling gennem udførelse af et selvstændigt projekt, f.eks. i form af en undersøgelse, feltstudier eller en produktion. Videnskabelig viden, metode og refleksioner inddrages som grundlag.
 

Masterafhandlingen

Masterafhandlingen skal demonstrere en forsknings- og færdighedsbaseret kompetence i en selvstændig indkredsning, afgrænsning og behandling af et studierelevant område. Området skal behandles både analytisk og praksisrelateret, f.eks. ved at gennemføre empiriske eller teoretiske undersøgelser eller gennemføre et udviklingsprojekt. 

Se studieordningen her.