Adgangskrav

Følgende kvalifikationer giver adgang til at blive optaget på uddannelsen:  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig kandidat- eller bachelorgrad kombineret med to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

  • En professionsbachelorgrad inden for det pædagogiske område kombineret med to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

  • En kandidat- eller bachelorgrad i biblioteks- og informationsvidenskab kombineret med to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

  • Følgende diplomuddannelser: Almen Pædagogik, Billedkunst og Æstetik, Dansk, Drama, Flerkulturel Pædagogik, Historie, Idræt, Indskoling og Skolestart, Medier og Kommunikation, Læsning og Skrivning, Musik, Psykologi, Pædagogisk Arbejde, Ungdomspædagogik, Æstetik, Kultur og Håndværk kombineret med to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

  • Anden uddannelsesbaggrund (f.eks. designuddannelse eller andre uddannelser inden for det kunstneriske område) som ud fra en konkret vurdering skønnes at give den studerende uddannelsesmæssige forudsætninger og relevant erhvervserfaring, der kan sidestilles med ovenstående, og som rummer relevante faglige og teoretisk-metodiske studieforudsætninger.


Krav om dansk

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.