Program

Kursusforløbet består af to obligatoriske dele.

Del 1: Centrale teorier inden for innovation og entreprenørskab 

Tid og sted

Dag 1 og dag 2: 26. august 2020 kl. 9.00-27. august 2020 kl. 16.00, Comwell Kolding (internat)  
Dag 3: 7. september 2020 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding 
Dag 4: 6. oktober 2020 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding
Dag 5: 9. november 2020 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding
Dag 6: 26. november 2020 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding

Aflevering af seminaropgave: 6. januar 2021 kl. 12.00
Udlevering af skriftlig hjemmeopgave: 15. januar 2021 kl. 12.00
Aflevering af skriftlig hjemmeopgave 25. januar 2021 kl. 12.00

Indhold

I den første del af kurset sætter vi fokus på den teoretiske side, for det er meningen, at du som deltager skal blive bekendt med centrale teorier, begreber og metoder indenfor området. Du skal derfor forvente at afsætte en del tid til at læse faglitteratur.

Men en ting er at forstå fagområderne innovation og entreprenørskab. Noget andet er at forstå, hvordan man formidler stof om disse emner. Kurset har til formål både at give deltagerne en grundig viden om indholdet i fagområderne innovation og entreprenørskab, samt teoretisk viden om hvordan man formidler dette stof gennem undervisning.

Undervisningen på kursets første del rummer derfor en gennemgang af de tre fagområder innovation, entreprenørskab og formidling /undervisning.

Innovation

 • En forståelse af hvorfor innovation er vigtig som aktivitet
 • Centrale begreber, teorier og metoder indenfor innovation og innovationsledelse
 • En teoretisk ramme for forståelse af virksomheders udvikling af innovationsstrategier
 • Hvordan innovative organisationer etableres
 • En forståelse af hvilke kilder der er til at innovative ideer
 • Hvordan virksomheder samarbejder med kunder, leverandører, distributører mv. om innovative aktiviteter gennem åben og lukket innovation
 • Hvordan virksomheder træffer beslutninger under usikkerhed
 • Hvordan virksomheder kan arbejde med forretningsmodeller, forretningsplaner og forretningscases
 • Hvordan virksomheder arbejder med at udvikle nye produkter og services
 • Hvordan virksomheder og organisationer tilegner sig økonomisk udbytte og læring gennem innovation
 • Innovative kompetencer

Entreprenørskab

 • En forståelse af hvorfor entreprenørskab er en vigtig aktivitet
 • En forståelse af forskellige teoretiske definitioner og forklaringer af entreprenørskab i et historisk perspektiv
 • Centrale begreber, teorier og metoder indenfor entreprenørskab
 • Entreprenørskab som en proces hvor en person/aktør erkender /skaber og realiserer en mulighed
 • Evaluering af forskellige entreprenante muligheder
 • En forståelse af entreprenørskab og skabelse af økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed
 • En forståelse af social entreprenørskab og hvordan det adskiller sig fra profit-orienteret entreprenørskab

Formidling

 • Undervisning med fokus på, hvad den studerende er, med fokus på hvad underviseren gør, og med fokus på hvad den studerende lærer
 • Undervisning om, i og gennem innovation og entreprenørskab
 • Hvordan perspektiverne kvalitet/rigor og relevans påvirker formidling
 • Forskellige perspektiver på hvordan ”virkeligheden” kan inddrages i undervisningen
 • Forskellige perspektiver på hvilke kombinationer af roller undervisere og studerende / elever kan indtage i undervisning
 • En forståelse for hvordan elever / studerende gennem problembaseret læring tilegner sig innovative kompetencer

Det teoretiske forløb afsluttes med en individuel seminaropgave kombineret med en skriftlig hjemmeopgave, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Del 2: Innovation og entreprenørskab i praksis - forretningsidé og forretningsplan

Tid og sted

Dag 1 og dag 2: 2. februar 2021 kl. 9.00-3. februar 2021 kl. 16.00, Comwell Kolding (internat)  
Dag 3: 8. marts 2021 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding 
Dag 4: 14. april 2021 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding

Aflevering af skriftligt produkt (forretningsplan): 10. maj 2021 kl. 12.00
Mundtlig eksamen: 25. maj 2021

Indhold

I anden del af kurset er processen i fokus, da det drejer sig om at udvikle en forretningsplan ud fra deltagernes egne forretningsideer.

Formålet er, at du som deltager ”på egen krop” skal opleve processer og arbejdet med at udvikle en forretningsidé. I undervisningen bliver der lagt vægt på formidling og afprøvning af relevante værktøjer, som du kan bruge direkte i undervisningen.

Som deltager får du på kursets del 2 viden, kompetencer og færdigheder omkring processen med

 • at identificere eller skabe markedsmuligheder
 • udvælge en attraktiv markedsmulighed
 • udvikle denne markedsmulighed til et produkt/en service, som differentierer sig fra aktuelle udbud og
 • udarbejde en forretningsplan samt forretningsmodel, der angiver, hvordan relevante ressourcer skaffes og organisation og aktiviteter organiseres fra etablering til vækst.

Hovedfokus er det udfordrende praksiselement i innovationsundervisningen, da det er her mange undervisere bliver udfordret på grund af manglende erfaringer.

Formålet er, at du som deltager på kurset kan undersøge markedsmuligheder, hvis primære formål er profit, skabelse af social værdi eller skabelse af miljø- og naturmæssig værdi. Og ikke mindst at du kan formidle denne viden til elever gennem undervisning. Du vil derfor stifte bekendtskab med følgende:

Innovation & entreprenørskab

 • Anvendelse af relevante begreber fra innovations- og entreprenørskabsfagområderne
 • Pain, value proposition & jury
 • Forretningsmodel og forretningsplan
 • Evaluering af forretningsideer
 • Diffusion
 • Teamkompetencer
 • Løbende udvikling og evaluering af forretningsidéer fra idéfasen til lancering af produkt/service på markedet
 • Undersøge, underbygge og dokumentere centrale elementer, en forretningside hviler på
 • Arbejde med at udvikle forretningsideer ud fra en lean startup tankegang

Formidling

 • Undervisning med fokus, hvad den studerende er, med fokus på hvad underviseren gør og med fokus på hvad den studerende lærer
 • Undervisning om, i og gennem innovation og entreprenørskab
 • Perspektiver på entreprenørskabsundervisning: Som entreprenørverden, som procesverden, som kognitionsverden, som metodeverden
 • Walk the talk og afprøve på egen krop hvad man vil udsætte sine elever /studerende for i undervisningen
 • Opnå en innovativ kompetence til at identificere og realisere en praktisk baseret forretningside under usikkerhed
 • Hvordan perspektiverne kvalitet/rigor og relevans påvirker formidling
 • Forskellige perspektiver på hvordan ”virkeligheden” kan inddrages i undervisningen
 • Forskellige perspektiver på hvilke kombinationer af roller undervisere og studerende/elever kan indtage i undervisning
 • En forståelse for hvordan elever/studerende gennem problembaseret læring tilegner sig innovative kompetencer

Det projektorienterede forløb afsluttes med forsvar af forretningsplanen ved en mundtlig eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Forberedelsestid og undervisning

Kurset har med undervisning, litteratur, opgaver og eksamen et samlet omfang på 15 ECTS (se regler for eksamen her). Det betyder, at du foruden undervisning også må regne med ca. 10 timers forberedelse per uge.

Underviser

Kursusleder og primære underviser gennem hele forløbet er Kristian Philipsen, der er ansat som lektor på Institut for entreprenørskab og relationsledelse på SDU. Kristian er forfatter til flere bøger om innovation, blandt andet ”Innovation C”, der bruges til undervisning på de gymnasiale uddannelser.