• Dato 26. august 2020
 • Pris 31.000 DKK ekskl. moms
 • Sted SDU Kolding/Comwell Kolding
 • Del
Tilmeld

Innovation og entreprenørskab

Hvem: Undervisere
Hvornår: 26. august 2020 kl. 09:00
Duration:  10 dage
Hvor: SDU Kolding/Comwell Kolding

 

Hvem henvender kurset sig til?

 • undervisere, der ønsker at undervise i Innovation C og B på gymnasiet (STX, HHX, HTX, HF, EUX)
 • undervisere på andre uddannelser, hvor innovation og entreprenørskab udbydes, f.eks. professionsbacheloruddannelser og akademiuddannelser 

 

På kurset opnår du:

 • Indgående viden og kompetencer svarende til kernestof for Innovation C og B
 • Bredt kendskab til og forståelse for teorier og metoder indenfor innovation og entreprenørskab som sætter undervisere i stand til at forstå aktuelle begivenheder og udfordringer
 • Viden om og kendskab til økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i forhold til innovation og entreprenørskab  
 • Viden om hvordan en entreprenør, organisation eller et elevteam kan skabe forretningsideer og hvordan de udvikler disse gennem forståelse af brugerbehov, egne ressourcer, konkurrence, forretningsmodel mv.
 • Konkrete værktøjer, som du kan bruge direkte i din undervisning fx teknikker og metoder til at understøtte elevers udvikling af forretningsideer fra ideudvikling til kommercialisering eller praktisk anvendelse.
 • At blive klædt på til samarbejde om innovative projekter på tværs af gymnasiale fag- og studieretninger.
 • Mulighed for at udvikle din egen forretningsplan og dermed afprøve den proces, som du efterfølgende skal undervise dine elever i.

 

Få både teori og praksis

Kurset består af to obligatoriske dele:


Del 1 Formidling af innovation og entreprenørskab: Teori

Den første del sætter fokus på den teoretiske viden, hvor du bliver bekendt med væsentlige teorier, begreber og metoder indenfor fagområderne. Kurset har til formål både at give deltagerne en grundig viden om indholdet i fagområderne innovation og entreprenørskab, samt viden om og kompetencer i hvordan man formidler dette stof gennem undervisning. Du skal derfor forvente at afsætte en del tid til at læse faglitteratur indenfor innovation, entreprenørskab og økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed samt formidling af denne viden gennem undervisning.

Del 2 Formidling af innovation og entreprenørskab: Praksis

I anden del er processen i fokus, da det drejer sig om at udvikle en forretningsplan ud fra deltagernes egne forretningsideer. Formålet er, at du som deltager ”på egen krop” skal opleve processer og arbejdet med at udvikle en forretningsidé. I undervisningen bliver der lagt vægt på formidling og afprøvning af relevante værktøjer, som du kan bruge direkte i undervisningen.

 

Hvornår foregår undervisningen?

Del 1 Formidling af innovation og entreprenørskab: Teori 
26. august 2020 kl. 9.00-27. august 2020 kl. 16.00, Comwell Kolding (internat)  
7. september 2020 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding 
6. oktober 2020 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding
9. november 2020 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding
26. november 2020 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding

Aflevering af seminaropgave i kursistens selvvalgte emne: 6. januar 2021 kl. 12.00
Udlevering af skriftlig hjemmeopgave i hele pensum: 15. januar 2021 kl. 12.00
Aflevering af skriftlig hjemmeopgave 25. januar 2021 kl. 12.00

Del 2 Formidling af innovation og entreprenørskab: Praksis 
2. februar 2021 kl. 9.00-3. februar 2021 kl. 16.00, Comwell Kolding (internat)  
8. marts 2021 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding 
14. april 2021 kl. 9.00-16.00, SDU Kolding

Aflevering af skriftligt produkt (selvvalgt forretningsplan i gruppe): 10. maj 2021 kl. 12.00
Mundtlig eksamen: 25. maj 2021

 

Adgangskrav

For at blive optaget skal du opfylde følgende uddannelses- og erhvervsfaglige forudsætninger:

 • En bachelor-, kandidat-, diplom-, professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende
 • To års undervisningserfaring fra gymnasiet eller tilsvarende niveau
 • Faglig indsigt i det erhvervsøkonomiske område

Er du i tvivl om dine kvalifikationer, kan du kontakte Optagelsen på SDU.

 
Faglige mindstekrav for at undervise i faget Innovation

Ønsker du en faglig opkvalificering:  Så giver dette kursus giver dig 15 ECTS-point i innovation på kandidatniveau. Kurset kan efter en konkret vurdering af ministeriets fagkonsulent bruges i en eller flere af de syv områder herunder. Vi vil opfordre dig til at søge individuel vejledning herom hos ministeriets fagkonsulent inden kursusets start, se fanen "Hvordan kommer du videre".  

De faglige mindstekrav for faget Innovation er omtalt i Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i EUX -forløb (VEJ nr. 9698 af 28/08/2018), afsnit 4.5 :

”Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for invention, innovation og diffusion. Faget giver færdigheder til at arbejde med processerne fra idé til værdiskabende handling, i såvel private og offentlige virksomheder som i profit- og nonprofitorganisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel individ-, virksomheds- og samfundsniveau. I arbejdet med faget udvikles almendannelsen og studiekompetencen"

For at få et helt tilvalg i Innovation skal have viden om innovation, entreprenørskab og innovative handlinger samt færdigheder i fagets metoder, anvendelse og udfoldelse indenfor disse syv områder:

 • Forretningsforståelse
 • Ledelse
 • Organisation
 • Markedet
 • Metode, modellering og it
 • Kommunikation og teknologi
 • Udvikling
De faglige mindstekrav afhænger af din uddannelsesbaggrund

Dette kursus retter sig imod en opkvalificering på det faglige område i innovation jf § 55 og 56 herunder. Den pædagogiske op kvalificering jf.  § 57  skal således opnås et andet sted. 

Der er i lovbekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser  følgende generelle krav til din uddannelsesmæssige baggrund, se lovteksten i uddrag herunder.

Uddannelses- og forskningsministeriet har vurderet disse to uddannelser fra SDU som umiddelbart dækkende i henhold til de faglige mindstekrav:

Cand. merc: Management of Innovation Processes (SDU) og Cand. merc. Entreprenørskab og ledelse (SDU). Dertil kommer kandidatuddannelser på CBS og AAU, som ministeriet kan vejlede om.

Opfylder du ikke disse mindstekrav, kan du henvende dig til fagkonsulenten på innovationsområdet i Undervisningsministeriet. Se fanen "Hvordan  kommer du videre"

Lovtekst i uddrag fra kapitel 7

Kapitel 7

Institutionens lærere

§ 55. Lærere, der underviser i henhold til denne lov, skal have undervisningskompetence i form af faglig kompetence, jf. § 56, og i form af pædagogisk kompetence, jf. § 57, i et eller flere fag i de gymnasiale uddannelser.

§ 56. Faglig kompetence er betinget af en kandidateksamen bestået ved et universitet i et eller flere fag i de gymnasiale uddannelser. Det er endvidere en betingelse, at kandidatens uddannelse i sine enkeltdele og samlet har en sådan faglig og metodisk bredde og dybde, at kandidaten kan undervise fagligt forsvarligt i relation til målene for de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Det faglige niveau svarende til kandidateksamen kan inden for de tekniske, teknologiske, herunder informationsteknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsøkonomisk orienterede fag desuden erhverves ved en professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende i kombination med relevant videre- og efteruddannelse og eventuelt relevant fagligt kvalificerende erhvervsmæssig beskæftigelse.

Stk. 3. Lærere, der underviser i de erhvervsrelaterede fag, skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Stk. 4. I de enkelte undervisningsfag skal læreren have et fagligt niveau, der opfylder de faglige mindstekrav i faget, og som mindst svarer til et uddannelsesforløb, der er gennemført på et universitet og af et omfang på 120 ECTS-point på centralfagsniveau eller 90 ECTS-point på sidefagsniveau.

Stk. 5. Institutionens leder tildeler faglig kompetence i forbindelse med lærerens ansættelse på institutionen.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke faglige forudsætninger der skal være opfyldt som betingelse for tildeling af faglig kompetence på grundlag af en kandidateksamen eller en anden tilstrækkelig uddannelse, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, på hvilke betingelser personer, der ikke har faglig kompetence, kan opnå undervisningskompetence efter denne lov.

§ 57. En lærer opnår pædagogisk kompetence ved at gennemføre pædagogikum, jf. lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.

 

Hvordan kommer du videre?

Kurset "Innovation og entreprenørskab" er specifikt rettet mod undervisning på de gymnasiale uddannelser indenfor innovationsområdet. Kurserne er på 15 ECTS-point og er på kandidatniveau. Afsluttes kurserne med eksamensbevis, opnår du 15 ECTS-point, som du kan bruge som en relevant faglig opkvalificering. Den pædagogiske kompetence opnås andet sted.

Ønsker du en vurdering af din faglige kompetence, anbefales du at kontakte ministeriets fagkonsulent i Innovation Mikkel Krag Brunvold, e-mail Mikkel.Krag.Brunvold@stukuvm.dk eller på telefon 3392 5326. Er du i ansættelse på et gymnasium, anbefaler vi at du får rektor/leder til at stile henvendelsen  vedr. den konkrete vurdering til ministeriet.

Fagkonsulenten kommer med en  vejledende udtalelse på baggrund af en individuel vurdering af din uddannelsesmæssige baggrund og din  erhvervserfaring indenfor området. Hvis du mangler fag, vil fagkonsulenten foretage en ækvivalensvurdering. Her opgøres det, hvilke fagområder du evt. mangler for at du kan imødekomme de faglige mindstekrav til at undervise i faget "Innovation".

SDU vil herefter gerne være behjælpelig med at finde de relevante suppleringsfag blandt det udbud, der findes på det samfundsvidenskabelige fakultet. Her kan du henvende dig til Kirsten Høg att. kih@sam.sdu.dk. 

Fagene kan være på såvel BA eller kandidatniveau, og her indskrives du gennem tompladsordningen; fagene kan dog  også være master eller HD fag og her indskrives du som enkeltfagsstuderende. 

Kursusleder Kristian Philipsen kan ligeledes kontaktes vedr. faglige spørgsmål vedrørende Innovationskurset, kp@sam.sdu.dk  eller telefon  65501376.

Forbehold

SDU kan desværre  ikke garantere, at du kan tage de fag, du evt. mangler, som tompladsfag. Det skyldes, at der kan være adgangsbegrænsning på fagene, da der er indført loft over optaget på en række videregående studier, den såkaldte dimensionering.

Tompladsfag læses som deltidsstudier under de vilkår, som knytter sig til denne ordning.

HD - og masterfag læses under de vilkår og øvrige betingelser, som gælder for de typer uddannelser, herunder betaling og ansøgningsfrister.

Læs mere om HD uddannelser på SDU 

Læs mere om masteruddannelser på SDU